สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

accessibilityactive built environmentadaptationAgricultureBangkokBuilt Environmentclimate changeClimate change adaptationCompact developmentcooling degree daycreative industriesCultural LandscapeEnergy Consumptionenergy efficiencyenvironmental managementgreen infrastructureHealth and Well-Beinghealth outcomesHeat stresshousehold energy consumptionHousing tenureinequality of accessKarenland rentallandscapeLandscape DesignLIDLife satisfactionlocation preferenceslogistic regressionmonitoring and evaluationperi-urban agriculturephysical activitypublic healthpublic parkQuality of lifeResidential energy usesense of placeSpatial planningstrategiessustainabilitySustainable developmentSustainable urban developmenttemperatureUrban ClimateUrban DevelopmentUrban formurban healthUrban Heat Islandurban landscape designurban planningurbanizationกะเหรี่ยงการปลูกต้นไม้การเปลี่ยนแปลงการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกายสวนสาธารณะขวัญคลองความหมายสำคัญจักรวาลวิทยาดาบตำรวจวิชัยตาแหลวไตทางเดินเท้าที่ราบน้ำทะเลท่วมถึงที่ว่างไทดำไท-ลาวนกนางแอ่นกินรังนาวาภิกขาจารณ์นิเวศวิทยาภูมิทัศน์บารมีเบลาะข่อ คณะผู้อาวุโสเบลาะโข่ ผู้นำพิธีกรรมเบลาะโรงเรือนพิธีกรรมส่วนรวมป่าชายเลนผู้อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมพื้นถิ่นพื้นที่เปิดโล่งภูมิทัศน์ชุมชนภูมิทัศน์วัฒนธรรมภูมิสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่เตาไฟลัทธิผู้ก่อตั้งวัดวัดราษฎร์สกอร์สภาพแวดล้อมสวนสาธารณะสังคมบุพพกาลสัมพัทธภาพสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสุขภาวะเส้นทางชมทิวทัศน์อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษเอกลักษณ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Executives


Persons (สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 138 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 56 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 82 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 86 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 54 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 31 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)