คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
18 90 3.238 179.079
108 182.317
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 3 12 8 0 ---
23 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
25 62 47 49 0 0 0 0 0 0 15 3 3
198 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ (LEPL)7381.75046.049
Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ (LEPL)01300---
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ (LEPL)-00.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ (LEPL)5292121000000400

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ-รศ.วุฒิพงษ์ทวีวงศ์

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

มล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
Email: archvpd@ku.ac.th
โทร. 02-942-8960 ต่อ 351
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ (LEPL)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

นาง ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
3
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
70.316
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
70.316
- Leader
0.362
- Co-
69.954
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
4
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.711
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.711
- Leader
1.511
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
มล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
12
- Leader
3
- Co-
8
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
18.309
+ Univ. Project
1.350
- Leader
0.450
- Co-
0.450
- Ads.
0.450
+ Ext. Project
16.959
- Leader
0.870
- Co-
15.539
- Ads.
0.550
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
5
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.066
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.066
- Leader
0.980
- Co-
7.086
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, อาจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
2
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.004
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.004
- Leader
0.134
- Co-
11.870
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นัฐศิพร แสงเยือน, อาจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.767
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.767
- Leader
0.830
- Co-
7.937
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว อรอำไพ สามขุนทด, อาจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.470
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.020
- Leader
0.010
- Co-
0.010
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
4
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.760
+ Univ. Project
0.520
- Leader
0.260
- Co-
0.000
- Ads.
0.260
+ Ext. Project
0.240
- Leader
0.240
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.453
+ Univ. Project
0.313
- Leader
0.313
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.140
- Leader
0.140
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว พุดตาน จันทรางกูร, อาจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
2
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.857
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
17.857
- Leader
0.696
- Co-
16.551
- Ads.
0.610
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
25
- Leader
14
- Co-
8
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
71.120
+ Univ. Project
0.980
- Leader
0.490
- Co-
0.490
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
70.140
- Leader
51.654
- Co-
17.086
- Ads.
1.400
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
15
- International
15
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อาทิตย์ ลิมปิยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.085
+ Univ. Project
0.135
- Leader
0.135
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.950
- Leader
0.620
- Co-
0.330
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
11
- Leader
0
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
60.924
+ Univ. Project
0.270
- Leader
0.135
- Co-
0.000
- Ads.
0.135
+ Ext. Project
60.654
- Leader
0.000
- Co-
60.654
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สิริมา ณสงขลา, อาจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.500
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.500
- Leader
0.500
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ประวุฒิ แย้มยลงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.433
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.433
- Leader
0.000
- Co-
0.433
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.898
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.498
- Leader
0.030
- Co-
0.470
- Ads.
1.998
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.007
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.607
- Leader
0.092
- Co-
0.515
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
5
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
8
- Leader
5
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.695
+ Univ. Project
1.330
- Leader
0.830
- Co-
0.250
- Ads.
0.250
+ Ext. Project
20.365
- Leader
1.839
- Co-
18.526
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
1
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
18.527
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
18.527
- Leader
0.017
- Co-
18.510
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0