ผลงานสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bangkok's Urban Sprawl: Land Fragmentation and Changes of Peri-Urban Vegetable Production Areas in Thawi Watthana District", Journal of Urban and Regional Analysis, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 59-78
Publish Year National Journal 2
2022 inนางสาวอรอำไพ สามขุนทด, อาจารย์, inนางศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาวิเคราะห์พืชพรรณเชิงภูมิสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2022, หน้า 1610-1624
2022 inนางสาวอรอำไพ สามขุนทด, อาจารย์, inนางศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์, "พืชพรรณในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเพื่อการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับวัด", วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 195-209

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=03]