Person Image

  Education

  • M.Sc.(Envirotment Horticulture), Kasetsart University, ไทย, 2548
  • B.Tech.(Landscape Technology), Maejo University, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  landscape designleed ndsmart growthการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การปลูกต้นไม้การเลือกใช้พืชพรรณในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและชุมชน การศึกษาด้านการออกแบบการหยอดเมล็ดการอนุรักษ์การอนุรักษ์ป่าไม้ภูมิทัศน์ป่าไม้การออกแบบจัดสวนการออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวการออกแบบวางผังพืชพรรณความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณกับสภาพแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ดาบตำรวจวิชัยปรางค์กู่ ศรีสะเกษภูมิทัศน์ชุมชนภูมิทัศน์ป่าไม้เยื้อน ขันติพโลวิถีพุทธสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างออกแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

  Interest

  การเลือกใช้พืชพรรณในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและชุมชน , ความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณกับสภาพแวดล้อม , การออกแบบวางผังพืชพรรณ, การออกแบบจัดสวน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 4 คนแรก