โครงการวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2020

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 0 0 0 0
2020 การใช้ประโยชน์งานวิจัยอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารภูเก็ต ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสำหรับการอำนวยความสะดวกสาธารณะในการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างในอาคารสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 งานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายของรัฐในการจัดการพื้นที่กันชน ณ พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การศึกษาและพัฒนากระบวนการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมประเภทบ้านเก่า เรือนโบราณ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเมืองเก่านครลำปาง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างและวัสดุเชิงประกอบการเพื่อการพัฒนาสุขสภาวะอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี โดยพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ 3 จังหวัด หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสำหรับการอำนวยความสะดวกสาธารณะในการท่องเที่ยวโดยชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างในอาคารสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การศึกษาวิเคราะห์พืชพรรณในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเพื่อการนำไปใช้ในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับวัด หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การศึกษาและพัฒนากระบวนการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมประเภทบ้านเก่า เรือนโบราณ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเมืองเก่านครลำปาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การทบทวนความเข้าใจในเรือนพื้นถิ่น “ชาวเขา” ในประเทศไทยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาเรือนชาวเมี่ยนในเขตหุบเขาภูลังกา หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202020192018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 โครงการแนวทางพัฒนาสวนสาธารณะสำหรับกิจกรรมทางกายในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)