สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AdaptationAdaptive ReuseArchitectural ConservationArchitectureBangkokBoutique HotelBuilt EnvironmentCommunity-based tourismcultural landscapecultural tourismDesignEmbodimentHealthcare facilityIEQInformalityMarketMetaphorPlacepublic spaceSustainabilityThai vernacular housesThermal comfortTraditiontransformationTREESTropical regionUrbanwaterfrontกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลุ่มชาติพันธุ์การจัดการความรู้การเชื่อมต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวเมืองการปรับตัวการพัฒนาที่ยั่งยืนการฟื้นฟูชุมชนการมีส่วนร่วมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การศึกษาด้านการออกแบบการสื่อความหมายการอนุรักษ์การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมการออกแบบการออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวการออกแบบร่วมกันการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมการออกแบบอาคารเขียวการออกแบบอาหารเกณฑ์อาคารเขียวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงความพอเพียงความยั่งยืนเครือข่ายความรู้จักรยานชุมชนแออัดเชียงตุงตลาดศาลเจ้าโรงทองที่อยู่อาศัยไทเขินไท-ลาวนิเวศวัฒนธรรมบ้านและชุมชนพื้นถิ่นบ้านและเรือนไทยพื้นถิ่นผู้สูงอายุพฤติกรรมเชิงบวกพื้นที่อยู่ดีมีสุขภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกโลกมรดกวัฒนธรรมระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมเรือนพื้นถิ่นเรือนลาวโรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลาวเวียงลุ่มน้ำภาคกลางวิจัยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะสื่อสารสนเทศสุขภาวะหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตหัตถกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์อัตลักษณ์ชุมชนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอาคารเขียวอุตสาหกรรมพื้นบ้าน

Executives


Persons (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. รัฐภูมิ ปาการเสรี, อาจารย์

rathphum.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428960-3 ต่อ 334

Avata

นาง อรศิริ ปาณินท์

ornsiri.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428960 ต่อ 169

Avata

ดร. ศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์

sarut.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0 2942 8960 ต่อ 178


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 26 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 11 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 15.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 91 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 46 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 64 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 230 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 122 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 108 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 89 เรื่อง (Unknown 89 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 72 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 63 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 16 รางวัล (เกียรติบัตร 8 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)