ผลงานสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปี 2020

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2020 exKongkoon Tochaiwat, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Narissa Wanichwatunyou, "CLASSIFICATION OF HOUSE LANDSCAPE ELEMENTS BY THE BUYERS’ NEEDS ACCORDING TO THE KANO MODEL", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2020, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 4
2020 inดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์, "ต้นแบบหน่วยล้างไตเคลื่อนที่สําหรับผู้ป่วยโรคไตในชนบท กรณีศึกษาลําสนธิโมเดล จังหวัดลพบุรี", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 65-78
2020 inดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์, อาจารย์, "แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง", วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 2-21
2020 inดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์, อาจารย์, "ความเคลื่อนไหวและปรากฏการณ์การของการรณรงค์ “สู่มรดกโลก” ในประเทศไทย", วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า A1-A23
2020 inดร.อรช กระแสอินทร์, อาจารย์, "การเรียนรู้กระบวนการทํางานออกแบบผ่านโครงการออกแบบอาหาร", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 64-70

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2020 inดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "REDUCING URBAN INEQUALITY, SCALING UP THE COMMUNITY DEVELOPMENT NETWORK: THE CASE OF NAKHON SAWAN IN THAILAND", Urban Arc 2020: Equal Cities, 16 - 18 มกราคม 2020, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย
2020 inดร.อรช กระแสอินทร์, อาจารย์, inนายประวุฒิ แย้มยลงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE CONTEMPORARY ARCHITECTURAL TOURISM OF BANGKOK", 2nd Tourist Conference - Sustainable Tourism: Shaping a Better Future, 20 - 21 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=02]