คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
25 156 10.861 273.328
181 284.189
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
2 4 23 31 3 ---
63 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
4 15.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
29 92 72 87 0 0 0 0 0 0 20 1 3
300 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ15.00ผศ.สรนาถสินอุไรพันธ์
การจัดการความรู้กลุ่มงานวิจัยด้านเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศณษฐกิจอาเซียน AEC-ผศ.อารยาศานติสรร
เพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน-รศ.เอกรินทร์อนุกูลยุทธธน
อนุรักษ์และพัฒนาชุมชน-ผศ.วันดีพินิจวรสิน

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
Email: archsns@ku.ac.th
โทร. 029428960
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (BEHRG)
Member: 10 (Int: 10 Nisit: 0 Ext: 0)
นาง อารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
Email: arcays@ku.ac.th
โทร. (66)2 942-8960/ 302
การจัดการความรู้กลุ่มงานวิจัยด้านเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศณษฐกิจอาเซียน AEC (CHC)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
Email: arcera@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8960 ต่อ 322
เพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน (EGDAP)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
Email: archwdp@ku.ac.th
โทร. 0-29428960-3
อนุรักษ์และพัฒนาชุมชน (PCD)
Member: 10 (Int: 10 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าเพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
9
- Co-
4
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
37.982
+ Univ. Project
2.000
- Leader
1.000
- Co-
1.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
35.982
- Leader
13.068
- Co-
19.076
- Ads.
3.838
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง พัฑรา สืบศิริ, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.950
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.950
- Leader
0.000
- Co-
0.950
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
3
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
70.316
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
70.316
- Leader
0.362
- Co-
69.954
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
3
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
39.850
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
39.850
- Leader
1.060
- Co-
38.790
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการจัดการความรู้กลุ่มงานวิจัยด้านเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศณษฐกิจอาเซียน AEC2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกเพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
4
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.009
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.009
- Leader
2.188
- Co-
4.821
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
1
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
68.824
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
68.824
- Leader
0.400
- Co-
68.424
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุชล มัลลิกะมาลย์, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.820
+ Univ. Project
0.420
- Leader
0.210
- Co-
0.000
- Ads.
0.210
+ Ext. Project
0.400
- Leader
0.400
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรช กระแสอินทร์, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
10
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.147
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.450
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.697
- Leader
4.204
- Co-
3.493
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย กำธร กุลชล, ศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกเพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.095
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.095
- Leader
0.000
- Co-
2.095
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุพิชญา ศุภพิพัฒน์, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
40.657
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
40.657
- Leader
0.000
- Co-
40.657
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว นภาวดี โรจนธรรม, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.482
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.482
- Leader
0.002
- Co-
0.480
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปฏิพล ยอดสุรางค์, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.869
+ Univ. Project
0.420
- Leader
0.210
- Co-
0.000
- Ads.
0.210
+ Ext. Project
4.449
- Leader
0.000
- Co-
4.449
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว พุดตาน จันทรางกูร, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
2
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.596
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.596
- Leader
0.696
- Co-
10.290
- Ads.
0.610
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
หัวหน้ากลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
12
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
91.405
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.450
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
90.955
- Leader
82.770
- Co-
8.186
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
15.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
11
- Leader
0
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
60.924
+ Univ. Project
0.270
- Leader
0.135
- Co-
0.000
- Ads.
0.135
+ Ext. Project
60.654
- Leader
0.000
- Co-
60.654
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ, -
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
30
+ Univ. Project
7
- Leader
6
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
23
- Leader
21
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
30.195
+ Univ. Project
8.972
- Leader
4.972
- Co-
4.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
21.223
- Leader
18.974
- Co-
2.248
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย จตุพล อังศุเวช, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
0
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.269
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
21.269
- Leader
0.000
- Co-
21.269
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกเพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.987
+ Univ. Project
3.000
- Leader
3.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
18.987
- Leader
18.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.987
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.723
+ Univ. Project
0.370
- Leader
0.370
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.353
- Leader
0.270
- Co-
0.083
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
1
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
74.269
+ Univ. Project
0.120
- Leader
0.120
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
74.149
- Leader
7.321
- Co-
66.829
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
1
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
18.850
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
18.850
- Leader
0.050
- Co-
18.800
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุธิดา สัตยากร, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
0
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
54.281
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
54.281
- Leader
0.000
- Co-
54.281
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.596
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.596
- Leader
0.045
- Co-
3.551
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เพกา เสนาะเมือง, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.549
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.549
- Leader
0.000
- Co-
5.549
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย กัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกเพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.795
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.795
- Leader
0.000
- Co-
4.795
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง อารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าการจัดการความรู้กลุ่มงานวิจัยด้านเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศณษฐกิจอาเซียน AEC2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.870
+ Univ. Project
1.300
- Leader
0.800
- Co-
0.500
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.570
- Leader
0.570
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศราวุธ เปรมใจ, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.349
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.349
- Leader
0.000
- Co-
0.349
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
18
- Leader
4
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
91.302
+ Univ. Project
0.120
- Leader
0.120
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
91.182
- Leader
1.999
- Co-
89.183
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย โอฬาร เจริญชัย, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.200
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.200
- Leader
0.000
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย กิจโชติ นันทนสิริวิกรม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.040
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.040
- Leader
1.040
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.937
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.937
- Leader
0.500
- Co-
2.600
- Ads.
0.837
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย จรูญพันธ์ บรรจงภาค, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.485
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.485
- Leader
0.000
- Co-
0.485
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย รัฐภูมิ ปาการเสรี, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกเพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.054
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.054
- Leader
0.000
- Co-
12.054
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
11
- Leader
3
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.759
+ Univ. Project
1.350
- Leader
0.450
- Co-
0.450
- Ads.
0.450
+ Ext. Project
16.409
- Leader
0.870
- Co-
15.539
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง - ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.431
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.431
- Leader
0.000
- Co-
0.431
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย รัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.240
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.240
- Leader
3.026
- Co-
2.614
- Ads.
2.600
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง เยาว์อุไร สถิรนาถ, อาจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.180
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.180
- Leader
0.000
- Co-
0.180
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
8
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.963
+ Univ. Project
0.574
- Leader
0.574
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
25.389
- Leader
4.196
- Co-
21.193
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0