Person Image

  Education

  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร , ไทย, 2535
  • M.Arch.(Architectural Design), Michigan University , สหรัฐอเมริกา, 2542
  • Ph.D.(Architecture and Planning), The University of Melbourne , ออสเตรเลีย, 2547

  Expertise Cloud

  Cultural sustainabilityResidential Designsufficiency economyThai vernacular housesการปรับตัวการแปรเปลี่ยนการฟื้นฟูชุมชนการอนุรักษ์การอยู่อาศัยการออกแบบบ้านพักอาศัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ความงามความดั้งเดิมความธำรงทางวัฒนธรรมความพอเพียงความภูมิใจในตนความยั่งยืนความรู้เครื่องจักสานไม้ไผ่โคเฮ้าส์ซิ่งงานวิจัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจิตวิญญาณของพื้นที่ชาติพันธุ์ไท-ลาวชุมชนชุมชนศรีโคตรบูรณ์อโศกชุมชนสะเทินน้ำสะเทินบกตลาดศาลเจ้าโรงทองตาลโตนดตำบลไร่หลักทองท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ว่างที่ว่างภายในที่อยู่อาศัยเขตชานเมืองเทคโนโลยีที่เหมาะสมเทศบัญญัติท้องถิ่นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลเจ้าโรงทองไทเชียงคานไทลาวไท-ลาวนิเวศวัฒนธรรมนิเวศวิทยาชาติพันธุ์นิเวศวิทยาวัฒนธรรมบริบทบริบทถิ่นฐานบ้านบ้านเดี่ยวบ้านพื้นถิ่นบ้านพื้นถิ่น ความหมายทางวัฒนธรรม ระบบคุณค่าบ้านเรือนพื้นถิ่นบ้านเลือกบ้านและชุมชนพื้นถิ่นบ้านและเรือนไทยพื้นถิ่นบูรณาการ หมายถึง การรวบรวมผสมผสานหลักทฤษแบบแผนที่ว่างประเพณีประวัติศาสตร์ชุมขนผู้มีรายได้ปานกลางผู้สูงอายุพายุลูกเห็บพิพิธภัณฑ์เสมือนพึ่งตนเองพื้นที่เพลิงไหม้พื้นที่อยู่อาศัยภัยพิบัติภาคกลางภาคลางภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกภูมิทัศน์วัฒนธรรมภูมิทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมืองโบราณสุโขทัยเรือนค้าขายพื้นถิ่นเรือนไทยเมืองเพชรเรือนพื้นถิ่นเรือนและชุมชนพื้นถิ่นโรงสีชุมชนลาวโซ่งลาวเวียงลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างลุ่มน้ำภาคกลางวิจัยสถาบันวิถีชีวิตวิถีชีวิตในชุมชนชนบท เวียงจันทน์ศิลาจารึกเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) และสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมพอเพียงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสถาปัตยกรรมยั่งยืนสถาปัตยกรรมสีเขียวสภาพแวดล้อมในองค์กรสมัยใหม่สื่อสารสนเทศอุตสาหกรรมพื้นบ้าน

  Interest

  สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) และสิ่งแวดล้อม , Aesthetics in Architecture, Cultural sustainability in architecture

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  แสดงความคิดเห็น

  (0)