Person Image

  Education

  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร , ไทย, 2535
  • M.Arch.(Architectural Design), Michigan University , สหรัฐอเมริกา, 2542
  • Ph.D.(Architecture and Planning), The University of Melbourne , ออสเตรเลีย, 2547

  Expertise Cloud

  Community-based tourismcultural sustainabilityCultural sustainability in architectureCultural transmissionEco-tourismEnvironmental BurdenevolutionExistenceFolk Cultural LandscapeFolkwaygreen architectureHeritage resourcesHeritage tourismresidential designSufficiency EconomySufficient ArchitectureSufficient HousesustainabilitySustainable tourismThai lifestylesThai vernacular housesTourismTourism communitiesTraditionTypologyuniversityVernacular houseVernacular housesกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลุ่มชาติพันธุ์การคงอยู่การจัดการความรู้การจัดการความรู้ พื้นที่ภาคกลาง สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สื่อสารสนเทศ ภูมิศาสตร์สารสนเทศการจัดการพื้นที่การจัดการภูมิทัศน์การเชื่อมต่อสัญจรการเชื่อมต้อสัญจรการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการตั้งถิ่นฐานการทบทสนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบการท่องเทียวชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนการปรับตัวการแปรเปลี่ยนการพัฒนาชุมชนการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การฟื้นฟูชุมชนการฟื้นฟูสภาพนิเวศชนบท การปรับปรุงและยกรการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของบุคลากรการเล่าเรื่องทางวัฒนธรรมการวางผังอย่างยั่งยืน การวางผังพื้นที่ชุการอนุรักษ์การอยู่อาศัยการออกแบบบ้านพักอาศัยการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ความดั้งเดิมความพอเพียงชุมชนสะเทินน้ำสะเทินบกตลาดศาลเจ้าโรงทองนิเวศวัฒนธรรมบ้านและชุมชนพื้นถิ่นบ้านและเรือนไทยพื้นถิ่นพื้นที่อยู่อาศัยภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นลาวเวียงลุ่มน้ำภาคกลางวิจัยสถาบันวิถีชีวิตวิถีชีวิตในชุมชนชนบท เวียงจันทน์ศิลาจารึกเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) และสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมไผ่สถาปัตยกรรมไผ่แบบร่วมสมัยสถาปัตยกรรมพอเพียงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสถาปัตยกรรมยั่งยืนสถาปัตยกรรมสีเขียวสภาพแวดล้อมในองค์กรสมัยใหม่สวนดาดฟ้าสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะสื่อสารสนเทศสุตตันตปิฎกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตหัตถกรรมจักสานอัตลักษณ์อัตลักษณ์ของสถานที่อัตลักษณ์ชุมชนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอาเภอพนัสนิคมอุตสาหกรรมพื้นบ้าน

  Interest

  สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) และสิ่งแวดล้อม , Aesthetics in Architecture, Cultural sustainability in architecture

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2551 - ต.ค. 2552 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ก.พ. 2547 - ก.พ. 2551 หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 12 เรื่อง (Unknown 12 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Community-based tourism and heritage consumption in Thailand: An upside-down classification based on heritage consumptionYodsurang P., Kiatthanawat A., Sanoamuang P., Kraseain A., Pinijvarasin W.2022Cogent Social Sciences
  8(1)
  5
  2Sustainable tourism for local identity: The hill-tribe villages of Northern ThailandPinijvarasin W., Sunakorn P.2013Cross-Cultural Urban Design: Global or Local Practice?
  ,pp. 119-123
  0