ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
อนุรักษ์และพัฒนาชุมชน
PCD
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

อนุรักษ์และพัฒนาชุมชน

PCD

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.วันดี พินิจวรสิน

Email: archwdp@ku.ac.th

Phone Number: 0-29428960-3

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.สายทิวา รามสูต

Email: archstw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8960 ต่อ 334

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

Email: arctwc@ku.ac.th

Phone Number: -

ผศ.สุปรียา หวังพัชรพล

Email: archsyw@ku.ac.th

Phone Number: 0-29428960-3#312

นางสาวสุธิดา สัตยากร

Email: archstd@ku.ac.th

 

รศ.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์

Email: archvpd@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-8960 ต่อ 351

นายจตุพล อังศุเวช

Email: archjpa@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-8960 ต่อ 331

ผศ.รัชด ชมภูนิช

Email: archrcc@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428960

นางสาวพุดตาน จันทรางกูร

Email: archptc@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-86109ต่อ 311