Person Image

  Education

  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, , ไทย, 2544
  • Diplome d’Universite [Ateliers de l'Universite d'ete de Cergy-Pontoise] , Universite d'ete de Cergy-Pontoise, France, 2545
  • M.Sc. Development and Planning, University College London, United Kingdom, 2549
  • Ph.D., University of Sheffield, United Kingdom, 2555

  Expertise Cloud

  Architecture and EmpowermentBiophilic DesignBuilt EnvironmentChildrencommunity networkDesignEcologyElderyEqualityFlood PreventionGreen InfrastructureHackable Cityhappy workplaceHealthHealthcareHospitalHousingInformal networkInformal SettlementsKidney diseaseKlong ToeyKnowledgeLEED NDLivelihood SpacesLive-Work HousingLiving SpacesLow-income residentsMobile unitMultidisciplinaryMutual LearningParticipatory DesignPeritoneal dialysisPeritoneal Dialysis TreatmentPost-DisasterPostoccupancy EvaluationPrototypePublic participationSchoolSlum CommunitySmart GrowthSocial Housing, Co-operative HousingUpgradingUrbanUrban Environmental Designurban equalitywellbeingWell-beingกระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการออกแบบที่อยู่อาศัยอย่างมีส่วน รกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม Participatory designกลุ่มเปราะบางการใช้ประโยชน์พื้นที่การเติบโตอย่างชาญฉลาดการพัฒนาชุมชนและการออกแบบชุมชนเมือง Community Development and Urban Designการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยการสร้างศักยภาพการเสริมสร้างศักยภาพการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมคนจนคนจนเมืองคลองเตยความเหลื่อมล้ำคุณภาพชีวิตเครือข่ายความรู้ชีวิตสาธารณะชุมชนแออัดที่อยู่อาศัยผังแม่บทผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุพฤติกรรมเชิงบวกพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะพื้นที่เศษเหลือพื้นที่อยู่ดีมีสุขภาคใต้ฝั่งอันดามันเมืองริมคลอง การป้องกันตลิ่ง ชุมชน เชิงนิเวศโรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสถานประกอบการสถานพยาบาลสถาปนิกชุมชนสถาปนิกเพื่อสังคมสถาปัตยกรรมสมรรถนะส่วนให้บริการด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสุขภาวะองค์กรปกครองท้องถิ่น

  Interest

  การพัฒนาชุมชนและการออกแบบชุมชนเมือง Community Development and Urban Design, กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม Participatory design, Architecture and Empowerment, Social Housing, Co-operative Housing

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 15.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง Well-being HUB ชั้น - อาคารสถาปัตยกรรม
   • ห้องศูนย์ปฏิบัติการเชิงปฏิสัมพันธ์เมืองและชุมชน ชั้น 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
   • ห้องห้องภาควิชาสถาปัตยกรรม ชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Making places, building communities, empowering citizens: Participatory slum upgrading in ThailandWungpatcharapon S.2017The Social (Re)Production of Architecture: Politics, Values and Actions in Contemporary Practice
  ,pp. 29-44
  2
  2SAMUT SAKHON, BANGKOK METROPOLITAN REGION, THAILANDLimthongsakul S., Chantarangkul P., Wungpatcharapon S.2022Landscape Architecture for Sea Level Rise: Innovative Global Solutions
  ,pp. 134-143
  0
  3Developing and Testing a Live-Work Postoccupancy Evaluation Tool for Informal Settlements in ThailandDurosaiye I.O., Hadjri K., Huang J., Sinuraibhan S., Wungpatcharapon S., Sattayakorn S., Ramasoot S.2022Design Principles and Practices
  16(2),pp. 77-94
  0