ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
BEHRG
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ

BEHRG

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.สรนาถ สินอุไรพันธ์

Email: archsns@ku.ac.th

Phone Number: 029428960

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.สายทิวา รามสูต

Email: archstw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8960 ต่อ 334

ผศ.สุปรียา หวังพัชรพล

Email: archsyw@ku.ac.th

Phone Number: 0-29428960-3#312

ผศ.ขวัญชัย กาแก้ว

Email: archkck@ku.ac.th

Phone Number: -

นางสาวสุธิดา สัตยากร

Email: archstd@ku.ac.th

 

ผศ.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม

Email: fengtns@ku.ac.th

Phone Number: -

รศ.นวลวรรณ ทวยเจริญ

Email: archnwt@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428960

นางสาวพุดตาน จันทรางกูร

Email: archptc@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-86109ต่อ 311

ผศ.ประภัสรา นาคะ พันธุ์อำไพ

Email: archprn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8960-3 ext 33

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์