ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
BEHRG
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
3
2556 สุธิดา สัตยากร, รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2556, การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
2555 นวลวรรณ ทวยเจริญ, รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับดี) ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในหัวข้อเรื่อง “การลดลงของความบาดตาโดยวิวที่น่าสนใจ (The Reduction of Discomfort Glare by Interesting View)”, The findings of this thesis tended to support the general hypothesis. It has been found that an increase in interest in a glare source is associated with a decrease in the glare discomfort, both for a small projected screen image and a window. In addition to the interest effects, significant effects of the glare source luminance variations (RML) and some characteristics and contents in a glare source were also found in both cases of glare sources.
2550 นวลวรรณ ทวยเจริญ, The Walsh Western Awards 2006 รางวัลบทความทางวิชาการยอดเยี่ยมจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Lighting Research and Technology (Impact factor 1.26) ประจำปี 2550 จากบทความ "Discomfort Glare from Interesting Images", In laboratory experiments, subjects viewed bright images projected on to small screens. The projected images ranged from neutral patterns to complex scenes. There was a greater tolerance of discomfort glare from images previously judged ‘interesting’ by an independent subject group than from other screen images giving the same calculated glare rating or from a reference source. Images of natural scenes were reported as less glaring than pictures of urban scenes.

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
4
2558 นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น: รางวัลระดับดี ประจำปี 2558, แผงกันแดดไม้ไผ่, 2 กุมภาพันธ์ 2558
2557 นางสาว อดิศา วงษ์ชมภู, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา, รูปแบบอุปกรณ์กระจายแสงและสะท้อนแสงสําหรับท่อนําแสงแนวดิ่ง, 22 มีนาคม 2557
2557 ภีสเดช ยุติบรรพ์, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, นวลวรรณ ทวยเจริญ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงาน Poster Presentation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 10, การศึกษาการใช้กรอบอาคารที่เหมาะสมต่อการประหยัดพลังงานสำหรับอาคารโรงแรมในพื้นที่เกาะสมุย, 23 กรกฎาคม 2557
2557 อรศิริ ปาณินท์, วันดี พินิจวรสิน, ศรันย์ สมันตรัฐ, จตุพล อังศุเวช, ศรุติ โพธิ์ไทร, ชวาพร ศักดิ์ศรี, สุธิดา สัตยากร, พุดตาน จันทรางกูร, รศ.ดร.วีระ อินพันทัง, ผศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์, อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ, อ.พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, อ.จิรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, อ.อดิศร ศรีเสาวนันท์, อ.เจนยุทธ ล่อใจ, ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทรีมาศ, ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล, ผศ.วีละ อาโนลัก, นายนพดล จันทวีระ, รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๖ (รางวัลผลงานวิจัยระดับดี) , การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย, 23 มิถุนายน 2557