ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
BEHRG
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 5 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 5 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 6 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 5 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 5 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 6 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
30
2565 สรนาถ สินอุไรพันธ์, การออกแบบโรงพยาบาลสร้างสุข(ภาวะ)ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม, วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2565, หน้า 65-75
2564 นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, ศิรเดช สุริต, เกณฑ์ความส่องสว่างในอาคารที่พักอาศัยสำหรับคนไทย, วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2564, หน้า 48-62
2564 นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นางสาวชลิฎา ฉันทสิริวรวัฒน์, การพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2564, หน้า 120-129
2564 ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, นัฐศิพร แสงเยือน, ประภัสรา นาคะ, ความรู้สึกและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป: กรณีศึกษาชุมชนบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี, วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2564, หน้า 1-20
2564 พัชรี โตตุ้ม, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, แนวทางการออกแบบหิ้งแสงสำหรับห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม, วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 9, กันยายน 2564, หน้า 50-65
2564 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ประภัสรา นาคะ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างไร? การวางผังพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งเสริมการบริการเชิงนิเวศ, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2564, หน้า 19-36
2563 สรนาถ สินอุไรพันธ์, สายทิวา รามสูต, สุปรียา หวังพัชรพล, ขวัญชัย กาแก้ว, ต้นแบบหน่วยล้างไตเคลื่อนที่สําหรับผู้ป่วยโรคไตในชนบท กรณีศึกษาลําสนธิโมเดล จังหวัดลพบุรี, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2563, หน้า 65-78
2563 ประภัสรา นาคะ, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, อตินันทน์ สินศิลาเกตุ, ปัญหาการนำผังแม่บทไปใช้งานจริงของโรงพยาบาลชุมชน, วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2563, หน้า 57-69
2563 นวลวรรณ ทวยเจริญ, อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายในห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนต่อการมองเห็นและการฟื้นฟูของผู้สูงอายุชาวไทย, เจ-ดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2563, หน้า 44-73
2563 ธนภณ พันธเสน, นวลวรรณ ทวยเจริญ, การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาคารเขียว, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2563, หน้า 103-114
2562 ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ประภัสรา นาคะ, ปิยพร สุทธิทรัพย์, ความคิดและความคาดหวังต่อภูมิทัศน์ของสถานที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในบริบทของเทศบาลเมือง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี, วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2562, หน้า 107-123
2562 นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, ชติพัทธ์ ณะมณี, วิวภายนอกกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ, วารสารสถาปัตยกรรม ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 38-49
2562 นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นงนาถ จวนแจ้ง, สมปอง เทียนวันเพ็ญ, ชติพัทธ์ ณะมณี, วิวภายนอกกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ, วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 97-102
2562 นวลวรรณ ทวยเจริญ, แสงบาดตาจากแหล่งกำเนิดแสงขนาดเล็กสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย, วาราสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2562, หน้า 264-271
2562 สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายในต่อศักยภาพการทำงานและความพึงพอใจของคนไทยในอาคารสำนักงาน, วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 131-147
2561 ประภัสรา นาคะ, ปัญหาและอุปสรรคในการใช้พื้นที่เปิดโล่งของวัด:กรณีศึกษาวัดราษฎร์ในเขตธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเขตเมืองชั้นในกรุงเทพมหานคร, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2561, หน้า 92-107
2561 สายทิวา รามสูต, การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยของอาคารเก่าในประเทศไทย: จากการอนุรักษ์ สู่การปรับตัวทางสังคมเศรษฐกิจ และโจทย์ท้าทายในการออกแบบสถาปัตยกรรม, วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถัมภ์ The Architectural Journal of The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2561
2561 สุปรียา หวังพัชรพล, การเสริมสร้างศักยภาพสถาปนิกเพื่อสังคมกับการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมในบริบทไทย, NAJUA Architecture, Design and Built Environment, ปีที่ -, ฉบับที่ 33, มกราคม - ธันวาคม 2561, หน้า G3-G18
2561 พรรณวดี โรจนศิริ, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, การศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างของห้องเรียนด้วยหิ้งสะท้อนแสง: กรณีศึกษาอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนคร, วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หน้า 46-63
2561 นัฐศิพร แสงเยือน, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ประภัสรา นาคะ, “สวนครัวเรือน” ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนชุมชนวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561, หน้า 471-483
2561 อลิศรา มีนะกนิษฐ, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ประภัสรา นาคะ, ณัฏฐ พิชกรรม, สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ผลิตผักในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร, Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 2843-2858
2559 สรนาถ สินอุไรพันธ์, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, สายทิวา รามสูต, สุปรียา หวังพัชรพล, ขวัญชัย กาแก้ว, พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์, ต่อรอง/ออกแบบ: กระบวนการมีส่วนร่วมในการปรับสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐบาล, Journal of Architectural/Planning Research and Studies, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
2559 นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นาย ศกรา ณะมณี, อิทธิพลของแสงสว่างภายในอาคารต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุชาวไทย, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2559, หน้า 55-74
2557 ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นวลวรรณ ทวยเจริญ, นางสาว ดารณี คงกลิ่น, การวางแผนการใช้ที่ดินและความเสี่ยงน้ำท่วมในเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี, วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - สิงหาคม 2557, หน้า 35-46
2556 สายทิวา รามสูต, สรรค์สร้างสำหรับปรับเปลี่ยน: ความยั่งยืนผ่านความสามารถในการปรับตัวของเรือนไทย, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง (JARS), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, สิงหาคม - ตุลาคม 2556, หน้า 57-70
2555 พุดตาน จันทรางกูร, ขอบเขตเรือนพื้นถิ่นในชุมชนน่าอยู่: กรณีศึกษาหมู่บ้านลาวครั่ง, วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2555 - สิงหาคม 2556, หน้า 216-241
2555 สุธิดา สัตยากร, ที่ว่างในบทบาทของสถานที่เพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม:กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์ไท-ลาว, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555, หน้า 13-25
2554 จตุพล อังศุเวช, อรศิริ ปาณินท์, วันดี พินิจวรสิน, ศรุติ โพธิ์ไทร, ชวาพร ศักดิ์ศรี, สุธิดา สัตยากร, พุดตาน จันทรางกูร, รศ.ดร.วีระ อินพันทัง, อ.ดร.เกรียนไกร เกิดศิริ, การปรับตัวของการใช้ที่ว่างภายในเรือนพื้นถิ่นไท-ลาว, หน้าจัว ว่าด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2554 - สิงหาคม 2555, หน้า 277-293
2554 อรศิริ ปาณินท์, ศรุติ โพธิ์ไทร, ชวาพร ศักดิ์ศรี, วันดี พินิจวรสิน, ศรันย์ สมันตรัฐ, จตุพล อังศุเวช, สุธิดา สัตยากร, พุดตาน จันทรางกูร, โลกทัศน์ลาวโซ่งในบริบทใหม่: ที่ว่างที่แปรเปลี่ยน ประเพณีที่เลือนหาย, วารสารหน้าจั่ว ฉบับว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย (ทบทวนประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์), ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2554 - สิงหาคม 2555, หน้า 259-274
2553 วันดี พินิจวรสิน, สายทิวา รามสูต, ความต้องการของผู้มีรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีต่อคุณลักษณะบ้านเดี่ยว, หน้าจั่ว-สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, ปีที่ 25, ฉบับที่ 25, กันยายน 2553 - สิงหาคม 2554, หน้า 365-386
Year
National Journal
20
2565 Isaiah Oluremi Durosaiye, Karim Hadjri, Junjie Huang, สรนาถ สินอุไรพันธ์, สุปรียา หวังพัชรพล, สุธิดา สัตยากร, สายทิวา รามสูต, Developing and Testing a Live-Work Postoccupancy Evaluation Tool for Informal Settlements in Thailand, The International Journal of Design Management and Professional Practice, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2565, หน้า 77-94
2565 Phumchan, N., นวลวรรณ ทวยเจริญ, Effects of illuminance and correlated colour temperature on emotional state and perception of Thai customers in clothing retail stores, Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
2565 อลิศรา มีนะกนิษฐ, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ประภัสรา นาคะ, ณัฏฐ พิชกรรม, Bangkok's Urban Sprawl: Land Fragmentation and Changes of Peri-Urban Vegetable Production Areas in Thawi Watthana District, Journal of Urban and Regional Analysis, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2565, หน้า 59-78
2563 นวลวรรณ ทวยเจริญ, An Investigation of a Modified Formula of Daylight Glare and Limiting Daylight Glare Indices in the Thai Elderly, Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2563, หน้า 83-96
2563 นวลวรรณ ทวยเจริญ, Lighting to Enhance Wayfinding for Thai Eldery Adults in Nursing Homes, Journal of Daylighting, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2563, หน้า 25-36
2563 นวลวรรณ ทวยเจริญ, Recommended Illuminance Levels for The Thai Elderly, Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2563, หน้า 1-10
2562 ชติพัทธ์ ณะมณี, นวลวรรณ ทวยเจริญ, Task lighting for Thai older adults: Study of the visual performance of lighting effect characteristics, Gerontechnology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 216-223
2562 ภัทรนันท์ ทักขนนท์, พุดตาน จันทรางกูร, Effects of urban geometry and green area on thermal condition of urban street canyons in Bangkok, Architectural Science Review, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มกราคม 2562, หน้า 35-46
2560 สุธิดา สัตยากร, Associate Professor Masayuki Ichinose, Dr Rumiko Sasaki, Clarifying thermal comfort of healthcare occupants in tropical region: A case of indoor environment in Thai hospitals, Energy & Buildings, ปีที่ 149, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2560, หน้า 45-57
2557 สรนาถ สินอุไรพันธ์, Bangkok’s Outdoor Room: Reading from the Informal Practice of Public Space, TRADITIONAL DWELLINGS AND SETTLEMENTS WORKING PAPER SERIES, ปีที่ 264, ฉบับที่ 1, มกราคม 2557 - มกราคม 2558
2557 สายทิวา รามสูต, Tradition as Represented in Tourism: Adaptive Reuse of Old Houses as Boutique Hotels in Bangkok, Traditional Dwellings and Settlements Working Paper Series, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 269, มกราคม 2557 - มกราคม 2558
2557 Duangjan Nachaisin, สรนาถ สินอุไรพันธ์, Wathanyu Neadsanga, Development of Indigenous Handicrafts through Creative Economy Concept: Vientian, Laos, European Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2557, หน้า 84-93
2557 Sippa Suksamran, สรนาถ สินอุไรพันธ์, Sunet Photisan, The Iconography of Mural Paintings in Luang Prabang, European Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2557, หน้า 294-304
2556 ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นวลวรรณ ทวยเจริญ, Using 3D visualization to improve public participation in sustainable planning process: Experiences through the creation of Koh Mudsum plan, Thailand, Procedia Social and Behavioral Science, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2556, หน้า 679-690
2555 Burin Plengdeesakul, Suneth Phothisane, สรนาถ สินอุไรพันธ์, Lao Contemporary Painting: A Reflection of Society and Culture during 1959-2010, European Journal of Social Sciences, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2555, หน้า 321-328
2554 นวลวรรณ ทวยเจริญ, Windows are less glaring when there is a preferred view, Built-Environment-Sri Lanka , ปีที่ 09-10, ฉบับที่ 01-02, มกราคม 2554, หน้า 45-55
2553 สรนาถ สินอุไรพันธ์, Reading the Word 'Design' in Thailand from the Everyday, Words for Design III, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2553, หน้า 60-68
2550 นวลวรรณ ทวยเจริญ, Professor Peter Tregenza, View and discomfort glare from windows, Lighting Research and Technology , ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2550, หน้า 185-200
2549 สรนาถ สินอุไรพันธ์, Blissfully Yours’ Reading ‘Real’ Tradition of Illegal Immigrants, Traditional Dwellings and Settlements Working Paper Series, ปีที่ 179, ฉบับที่ 2, มกราคม 2549, หน้า 152-179
2548 นวลวรรณ ทวยเจริญ, Professor Peter Tregenza, Discomfort glare from interesting images, Lighting Research and Technology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2548, หน้า 329-341

Conference

Year
International Conference
43
2565 นวลวรรณ ทวยเจริญ, อิทธิพลของแสงและสีต่อผู้ที่มีความผิดปกติทางสมอง: ทบทวนวรรณกรรม, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการออกแบบเพื่อทุกคน ครั้งที่ 1, 11 มีนาคม 2565, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 Linza Maa, นวลวรรณ ทวยเจริญ, The comparison of anidolic daylighting system characteristic between two transmission glazing of office building, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 Rado Sy , นวลวรรณ ทวยเจริญ, Effect of inclination of multiple curved light shelves on daylighting in university classroom, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 ภัควันต์ อัจฉริยนนท์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบหิ้งสะท้อนแสงโค้งต่อปริมาณแสงธรรมชาติในร้านขายยา, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 , 10 - 12 มีนาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 เมย์สิฏา ใจเที่ยง, นวลวรรณ ทวยเจริญ, การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิสีของแสงและสีของพื้นผิวห้องต่อการตอบสนองทางอารมณ์ : กรณีศึกษาห้องประเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่59 , 10 - 12 มีนาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, ชติพัทธ์ ณะมณี, รัชด ชมภูนิช, การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรค และข้อจํากัดทางกายภาพของทีพักอาศัยของผู้สงอายุภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ประภัสรา นาคะ, ปิยพร สุทธิทรัพย, ความคิดและความคาดหวังต่อภูมิทัศน์ของสถานที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในบริบทของเทศบาลเมือง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี, การประชุมวิชาการภูมิสถาปัตยกรรมเจ็ดสถาบัน ครั้งที่ 4, 31 สิงหาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 Bormey Long, นวลวรรณ ทวยเจริญ, Effects of Ceiling Characteristic of Anidolic Lighting System on Daylighting in an Office Buildings in Thailand, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 Trodet Sok, นวลวรรณ ทวยเจริญ, Effect of Multiple Curved Light Shelves on Daylighting in University Classrooms, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 เจษสุภา หมั้นทรัพย์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศิรเดช สุริต, การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบของระบบควบคุมแสงแอนิโดลิกต่อการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคารสำนักงาน, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 ณัฏฐ์ธมล พุ่มจันทร์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศิรเดช สุริต, การพัฒนารูปแบบระบบแผงกันแดดแบบการนำแสงสว่างเืพื่อการส่องสว่างที่เหมาะสมสำหรับห้องเรียนของโรงเรียนมัธยม, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 พรรณวดี โรจนศิริ, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศิรเดช สุริต, การศึกษาอิทธิพลของหิ้งแสงต่อปริมาณความส่องสว่างของห้องเรียน: กรณีศึกษาอาคาารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศิรเดช สุริต, การศึกษาอิทธิพลของสีและแสงต่อความพึงพอใจของผู้ต้องขังในทัณฑสถาน, การประชมุ วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4, 27 เมษายน 2561, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2561 เสาวลักษณ์ พ่วงพี, นวลวรรณ ทวยเจริญ, การพัฒนารูปแบบระบบฝ้าเพดานนาแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการส่องสว่างในอาคารสานักงาน, ประชุมวิชาการระดับชาติประจาปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก”, 21 - 22 พฤศจิกายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 พัชรี โตตุ้ม, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, นวลวรรณ ทวยเจริญ, การปรับปรุงคุณภาพแสงธรรมชาติของห้องปฏิบัติการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโดยการใช้หิ้งสะท้อนแสงที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน, การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9, 3 - 4 เมษายน 2561, อ.เมือง ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
2561 อาทิตย์ ลิมปิยากร, ปาณิทัต รัตนวิจิตร, ศรันย์ สมันตรัฐ, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ศนิ ลิ้มทองสกุล, ชั้นเรียนการวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในกรอบของพื้นที่ทิ้งร้างในเมือง, โครงการประชุมวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งที่ 3 Reflection Through the Landscape, 25 สิงหาคม 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 ขวัญฤทัย อินทรีย์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, การศึกษาอิทธิพลสีผนังและวิวภายนอกต่อการรักษาผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า, การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ", 9 มิถุนายน 2560, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 นิตยา พรมฉายา, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศิรเดช สุริต, แนวทางในการออกแบบแสงสว่างในอุโบสถ : กรณีศึกษา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 : คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลย, 27 กรกฎาคม 2560, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 ปาณิทัต รัตนวิจิตร, อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, นรินธร จำวงษ์, ประภัสรา นาคะ, กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จากผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2560, 10 กุมภาพันธ์ 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 อาทิตย์ ลิมปิยากร, พุดตาน จันทรางกูร, อิทธิพลของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้เดินทาง วัตถุประสงค์การเดินทาง และระบบรถไฟฟ้า ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้รถไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัยคอนโดมิเนียม, โครงการประชุมวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งที่ 2, 26 สิงหาคม 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, ศิรเดช สุริต, นงนาถ จวนแจ้ง, นาย ศกรา ณะมณี, เกณฑ์ค่าความส่องสว่างสำหรับอาคารพักอาศัยจากต่างประเทศและการมองเห็นของคนไทย, ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 24 มิถุนายน 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, ศิรเดช สุริต, นงนาถ จวนแจ้ง, นาย ศกรา ณะมณี, สภาพการส่องสว่างในปัจจุบันในอาคารพักอาศัยของโครงการการเคหะแห่งชาติ, ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 24 มิถุนายน 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, ศิรเดช สุริต, พญ. นงนาถ จวนแจ้ง, นาย ภคภพ เทวะสิทธิ์, การส่องสว่างเพื่อความพึงพอใจในการมองเห็นของคนไทยในอาคารพักอาศัย, ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่, 24 มิถุนายน 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 นางสาว ศรัญญา วิเชียรกัลยารัตน์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศิรเดช สุริต, การศึกษาอิทธิพลรูปแบบหลังคาฟันปลาเพื่อการนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารพลศึกษากรณีศึกษาอาคารยิมเนเซียมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบังชุมพร, การประชุมวิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั รังสิต ประจาํ ปี 2559 (RSU National Research Conference 2016), 29 เมษายน 2559, ปทุมธานี ประเทศไทย
2559 นางสาว อาจารี อนุสิฏฐกุล, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศิรเดช สุริต, แนวทางการออกแบบแสงสว่างภายในอาคารที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อม, ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 24 มิถุนายน 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 นาย สุธิวัตร ประกอบธรรม, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศิรเดช สุริต, การพัฒนาเทคนิคการใช้แสงธรรมชาติเพื่อการมองเห็นที่เหมาะสมสำหรับห้องพักผู้ป่วยผู้สูงอายุ, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 (RSU National Research Conference 2016) , 29 เมษายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ปิยะณัฐ กิตติลักขณา, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศิรเดช สุริต, การพัฒนาแผงกันแดดกระจกแบบแผ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติภายในห้องเรียนระดับมหาวิทยาลัย, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนา, 11 พฤศจิกายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 อัญชลิดา กาญจนาธนเกียรติ, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศิรเดช สุริต, อิทธิพลของสีและแสงต่อการชี้นำทางในอาคารพักอาศัยของผู้สูงอายุชาวไทย, งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, 24 มิถุนายน 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2558 วีรวรรณ สระทองห้อย, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศิรเดช สุริต, การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในอาคารพักอาศัยเพื่อความพึงพอใจในการมองเห็นของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย, การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11: Research & Innovation, 22 กรกฎาคม - 24 กันยายน 2558, พิษณุโลก ประเทศไทย
2558 สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศิรเดช สุริต, การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบหิ้งแสงและฝ้าเพดานเพื่อการส่องสว่างที่เหมาะสม ในอาคารจำหน่ายสินค้าห้างสรรพสินค้ากรณีศึกษา อาคาร CDS (Central Festival Samui), การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11: Research & Innovation, 22 - 24 กรกฎาคม 2558, พิษณุโลก ประเทศไทย
2557 นาย ยุทธนา ลายทอง, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, การศึกษาอิทธิพลของแสงสว่างต่อการเกิดไมเกรน, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (1st BTAC on Energy and Environment), 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2557, ขอนแก่น ประเทศไทย
2557 นายนพวุฒิ ไผทรัตน์,, ดร. ศิรเดช สุริต, นวลวรรณ ทวยเจริญ, การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางแสงสว่างของหลอดไฟแอลอีดีและหลอดฮาโลเจนที่มีผลต่อการมองเห็นของคนไทย, Built Environment Research Associates Conference (BERAC) ครั้งที่ 5, 23 พฤษภาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 ภีสเดช ยุติบรรพ์, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, นวลวรรณ ทวยเจริญ, การศึกษาการใช้กรอบอาคารที่เหมาะสมต่อการประหยัดพลังงานสำหรับอาคารโรงแรมในพื้นที่เกาะสมุย, การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน, 22 - 23 กรกฎาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ทางเท้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง:ภูมิทัศน์ถนน คุณภาพทางเท้าและพฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุ, การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1 (Bike and Walk Forum 1st), 29 - 30 มีนาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 นางสาว อดิสา วงษ์ชมภู, ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, รูปแบบอุปกรณ์กระจายแสงท่อนำแสงแนวดิ่ง, Built Environment Research Associates Conference, BERAC 4, 2013, 23 พฤษภาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 นาย ประชา หงษ์สุวรรณ, ดร.ศิรเดช สุริต, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ความแตกต่างของเชื้อชาติและแสงบาดตาจากแสงธรรมชาติ, Built Environment Research Associates Conference, BERAC 4, 2013, 23 พฤษภาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 ชัชวาล พันธางกูร, พาสินี สุนากร, ขวัญชัย กาแก้ว, เทคนิคการนำการควบแน่นของน้ำค้างมาใช้เป็นระบบน้ำของสวนหลังคา, สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ก้าวย่าง ยั่งยืน การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ 25 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 25 มกราคม 2556, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2555 นางสาว ศศวรรณ กิ่งแก้ว, ผศ.ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, นวลวรรณ ทวยเจริญ, การศึกษาลักษณะของแสงชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อการมองเห็นของคนไทย, Built Environment Research Associates Conference, BERAC 4, 2013, 23 พฤษภาคม 2555 - 23 พฤษภาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 พุดตาน จันทรางกูร, สุธิดา สัตยากร, ความสัมพันธ์ของที่ว่างกับวิถีชีวิต:ที่ว่างนอกเรือน และที่ว่างสาธารณะ, รายงานความก้าวหน้ารอบปีที่2 โครงการวิจัยการศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย, 6 พฤษภาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นวลวรรณ ทวยเจริญ, นาง สุนันต์ อ่วมกระทุ่ม, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนํ้ำำพุร้อนธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษานํ้ำำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำำแพงเพชร, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554“การพัฒนาอนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” , 27 - 29 มกราคม 2554, ขอนแก่น ประเทศไทย
2552 นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, การศึกษารูปแบบของอุปกรณ์บังแดดไม้ไผ่ที่เหมาะสมในแง่ของการให้แสงสว่างธรรมชาติและการลดพลังงานไฟฟ้าสำหรับอาคารบ้านพักอาศัย, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 , 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552, พิษณุโลก ประเทศไทย
2552 สายทิวา รามสูต, Tradition Reevaluated: Contemporary Physical Challenges of the Traditional Thai House and Their Treatments via Modern Adaptations, การประชุมวิชาการนานาชาติสถาปัตยปาฐะครั้งที่ 8 / The 8th Silpakorn Architectural Discourse 2009 symposium , 20 - 21 สิงหาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 นวลวรรณ ทวยเจริญ, อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ในภาพที่น่าสนใจต่อความบาดตา, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14 - 16 พฤษภาคม 2551, พิษณุโลก ประเทศไทย
Year
National Conference
38
2565 Kristanti Dewi Paramita, Paramita Atmodiwirjo, สรนาถ สินอุไรพันธ์, Learning from Contextual Material Practices in Architecture: Exploring Nature-Based Materials in Indonesia and Thailand, The 4th International Conference on Environment, Sustainability Issues, and Community Development (INCRID) 2022, 1 กันยายน 2565, เซมารัง (Semarang) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2565 มนธีร์ จิตต์อนันต์, วรางคณา โสมะนันทน์, ขวัญชัย กาแก้ว, กัมพล แสงเอี้ยม, เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, อุษณี ลลิตผสาน, The Development of "Self Help Lifting Pad" to Enhance a Quality of Life for Elderly People with Difficulty to Sit Up, 53rd Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) International Conference, 22 - 23 กันยายน 2565, มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2563 สุปรียา หวังพัชรพล, REDUCING URBAN INEQUALITY, SCALING UP THE COMMUNITY DEVELOPMENT NETWORK: THE CASE OF NAKHON SAWAN IN THAILAND, Urban Arc 2020: Equal Cities, 16 - 18 มกราคม 2563, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย
2561 สรนาถ สินอุไรพันธ์, ขวัญชัย กาแก้ว, สายทิวา รามสูต, สุปรียา หวังพัชรพล, Multi-Disciplinary Design: A prototype for a mobile peritoneal dialysis unit, 4th European Healthcare Design (EHD2018) Congress & Exhibition, 11 - 12 มิถุนายน 2561, ลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2561 STEVE KARDINAL JUSUF, MASAYUKI ICHINOSE, YUTA FUKAWA, สุธิดา สัตยากร, Study on the Thermal Performance of Office Spaces in the Tropics: A Case Study in Singapore, PLEA 2018 HONG KONG: Smart and Healthy within the 2-degree Limit, 10 - 12 ธันวาคม 2561, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2560 สุธิดา สัตยากร, Associate Professor Masayuki Ichinose, Dr Rumiko Sasaki, Comfort in Patient Room of Healthcare Facilities in Tropical Region: A different requirement between patient and their companion, PLEA 2017: Design to Thrive, 33rd International Conference, 2 - 5 กรกฎาคม 2560, Edinburgh สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2560 ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นงนาถ จวนแจ้ง, ภคภพ เทวะสิทธิ์, Air Conditioning Electricity Use Simulation in Low-Cost Residential Housings after Daylighting Redesign, Passive and Low Energy Architecture 2017 Edinburgh, 3 - 5 กรกฎาคม 2560, เอดินเบอระ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2559 พุดตาน จันทรางกูร, สุปรียา หวังพัชรพล, ECOLOGICAL APPROACH FOR FLOOD PREVENTION AND SLUM COMMUNITY UPGRADING ALONG LAT PHRAO CANAL, BANGKOK, The 13th International Asian Urbanization Conference., 6 - 8 มกราคม 2559, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2559 สุธิดา สัตยากร, Associate Professor Masayuki Ichinose, Dr. Rumiko Sasaki, IEQ Conditions in Creating Healing Environment of Healthcare Facility: A Case of Hospital in Tropical Region, 11th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia-ISAIA 2016, 20 - 23 กันยายน 2559, ญี่ปุ่น
2559 สุธิดา สัตยากร, Associate Professor Masayuki Ichinose, Green Assessment of IEQ for Healthcare Facility in Tropic Region: A case of Thai hospital, 3rd ICIAP “Enclusive Space, Enriching Culture”, 11 - 12 สิงหาคม 2559, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2558 นวลวรรณ ทวยเจริญ, Konisranukul, W, The Development of the Prototype of Bamboo Shading Device, the ICUPRD 2015: XIII International Conference on Urban Planning and Regional Development, 11 มีนาคม - 12 สิงหาคม 2558, ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2558 สุธิดา สัตยากร, Associate Professor Masayuki Ichinose, Associate Professor Yuji Matsuda , Rethinking Green Healthcare Design: Criteria, considerations, and concerns in designing public hospitals in Thailand, PLEA2015 Architecture in (R)Evolution, 31st International PLEA Conference, 9 - 11 กันยายน 2558, สาธารณรัฐอิตาลี
2557 สรนาถ สินอุไรพันธ์, Bangkok’s Outdoor Room: Reading from the Informal Practice of Public Space, The Biennial Conference of the International Association for the Study of Traditional Environments (IASTE), 14 - 17 ธันวาคม 2557, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2557 นวลวรรณ ทวยเจริญ, View and discomfort glare in Thai elderly, PSU–USM-NSTRU International Conference on Humanities and Social Sciences 2014 “Spot of Change for Tomorrow”, 2 - 3 มิถุนายน 2557, ปัตตานี ประเทศไทย
2557 สายทิวา รามสูต, Tradition as Represented in Tourism: Adaptive Reuse of Old Houses as Boutique Hotels in Bangkok, The Biennial Conference of the International Association for the Study of Traditional Environments "Whose Tradition?" (IASTE 2014), 14 ธันวาคม 2557, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2556 สรนาถ สินอุไรพันธ์, The Informal Site/Space: Spatial Configurations and its Institutions of Pak Khlong Market in Bangkok, Seventh International Conference on Design Principles and Practices, 6 - 8 มีนาคม 2556, ชิบะ ญี่ปุ่น
2556 นวลวรรณ ทวยเจริญ, Thai Daylight Glare Index, THE 7th LUXPACIFICA 2013 : CULTURAL LIGHTING, 6 - 8 มีนาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, Lighting for Thai Elderly: An investigation of Visual Performance and Discomfort Glare, THE 7th LUXPACIFICA 2013 : CULTURAL LIGHTING, 6 - 8 มีนาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 สายทิวา รามสูต, วันดี พินิจวรสิน, สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, The Sufficient House: Housing Design for Suburban Bangkok Based on Sufficiency Economy Philosophy, EAAE/ARCC Conference on Architectural Research: Cities in Transformation - Research & Design (EAAC/ARCC 2012), 9 มิถุนายน - 9 กันยายน 2555, มิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
2555 สุธิดา สัตยากร, Space as a Place for Social Interaction: The Cases of Housing in Bangkok, the International Conference EAAE/ARCC Milano 2012 “Cities in transformation. Research and Design”, 7 - 10 มิถุนายน 2555, Milan สาธารณรัฐอิตาลี
2555 สิกิต อริฟวิโดโด, ประภัสรา นาคะ, Connectivity and Creativity: Exploring the Location Preferences of Creative Industries in Thailand, ARTEPOLIS 4 International Conference, Bandung, Indonesia, July 2012, 5 กรกฎาคม 2555 - 6 กรกฎาคม 2556, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2554 สรนาถ สินอุไรพันธ์, Does Architectural Trend Matter? Architecture of Thailand Towards the Mid-21st Century, UIA2011 TOKYO: The 24th World Congress of Architecture , 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2554, โตเกียว ญี่ปุ่น
2554 สรนาถ สินอุไรพันธ์, Informal Market: Architecture of Transitions, The 5th International Conference on Design Principle and Practice, 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2554, โรม สาธารณรัฐอิตาลี
2554 นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, Bamboo Shading Device: An Alternative Approach for Green Building, PSU – USM International Conference on Humanities and Social Sciences 2011 “Transforming Research for Sustainable Community”, 3 - 4 ตุลาคม 2554, ปัตตานี ประเทศไทย
2554 นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นางสาว วัลลี เชยชม, การออกแบบและแก้ไขปรับปรุงการใช้แสงธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำาหรับอาคารเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 “การพัฒนาอนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” , 27 - 29 มกราคม 2554, ขอนแก่น ประเทศไทย
2553 สรนาถ สินอุไรพันธ์, Reading the Word Design in Thailand from the Everyday, Words For Design, 24 - 25 กันยายน 2553, คอร์ฟู
2553 สรนาถ สินอุไรพันธ์, Spatial Improvisation: Reading from Neglected Spaces and Unintentional Shelters in Bangkok, The 4th International Conference on Design Principle and Practice, 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2553, ชิคาโก อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2553 นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, The Development of Characteristics of Bamboo Shading Device for Energy Saving Climate Change and Energy, THE 16th Annual International Sustainable Development Research Conference 2010, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2553, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2553 สายทิวา รามสูต, Japanese Cultural Heritage as Presented through Contemporary Roles and Uses, Chulalongkorn University Architecture and Design Symposium (CU:ADS2010), 15 กันยายน 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผศ. ดร. นพดล ตั้งสกุล, ผศ. กุลศรี ตั้งสกุล, The Characteristics of Shophouse, Nongkhai, Thailand, Integrating Diversity: The 4th International Symposium on Architecture and Culture in Suvarnabhumi, 2 - 4 ธันวาคม 2552, เชียงใหม่
2552 สุปรียา หวังพัชรพล, Participatory design: an innovative approach to create sustainable built environment, iNTA-SEGA, 2 - 4 ธันวาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 สุปรียา หวังพัชรพล, The roles of informal community networks in public participation: the case of Thailand, The 8 th International Conference on Urban Planning and Environment (UPE 8) , 23 - 26 มีนาคม 2552, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2551 ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นวลวรรณ ทวยเจริญ, Effects of Landscape Factors on Preference to Walkway, CDAST 2008 International Conference, 23 - 24 พฤษภาคม 2551, พิษณุโลก ประเทศไทย
2551 สรนาถ สินอุไรพันธ์, The Absence of Thai-Modern architecture: Read through the Demolition of Building 9 at Panabhandhu School in Bangkok, Another Name for Design: Words for Creations - the 6th International Conference of Design History and Design Studies (ICDHS 2008), 24 - 28 ตุลาคม 2551, โอซาก้า ญี่ปุ่น
2551 นวลวรรณ ทวยเจริญ, The Effect of Non-uniform Image on Discomfort Glare, of ISACS International Symposium on Architecture & Culture in Suvanabhumi, 18 - 22 ตุลาคม 2551, ขอนแก่น ประเทศไทย
2550 สรนาถ สินอุไรพันธ์, Talad Rom-Hoob: Everyday Design within the Space of Flows, Architecture in the space of flows: Buildings - Spaces - Cultures, Culture , 21 - 24 มิถุนายน 2550, นิวคาสเซิล
2550 นวลวรรณ ทวยเจริญ, Lighting Strategies in Thai Art Galleries. A Study of the National Bangkok Art Gallery and the Art Gallery of the Faculty of Fine Art, Chiangmai University., ISACS International Symposium on Architecture & Culture in Suvanabhumi. , 16 - 17 สิงหาคม 2550, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2546 ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, Effects of Urban Sprawl on Suburban-Agricultural Area: A Case Study of "Bang-rak Noi" Agricultural Community, Nonthaburi Province, Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference, 1 มกราคม 2546