Search Result of "Place"

About 103 results
Img

งานวิจัย

โครงข่ายความสัมพันธ์ทางสภาพแวดล้อม: การก่อเกิดความยั่งยืนแห่งสถานที่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Examining Presencesช of Place through Three Worldviews

ผู้แต่ง:ImgDr.Narongpon Laiprakobsup, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Thai conceptualizations of space, place, landscape and community

ผู้แต่ง:ImgDr.Cuttaleeya Jiraprasertkun, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Living place and landscape in Bangkok: the merging character

ผู้แต่ง:ImgDr.Cuttaleeya Jiraprasertkun, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Inbetween Place as Fabricating Embodied Networks in Life-Space

ผู้แต่ง:ImgDr.Narongpon Laiprakobsup, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:The Place of Theory in Contemporary Architectural Practice and Education

หัวเรื่อง:The Discipline over the Disciplinary One; an administered space, the mechanics of power and the exponentiation of docile bodies

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

William C. Reeves New Investigator Award (First Place Winner) (2009)

นักวิจัย:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

Doner:Mosquito and Vector Control Association of California, USA

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

1st place winning of Doctoral Thesis Contest (2012)

นักวิจัย:Imgดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Third Place Award, Global Health Graduate Student Poster Contest (2017)

ผลงาน:Daily incense use and health effects among ThaiVietnamese community in Sakon Nakhon Province, Thailand

นักวิจัย: Imgนางสาวรัตนี คำมูลคร, อาจารย์ ImgNutta Taneepanichskul ImgVitool Lohsoonthorn, PhD

Doner:Association of Pacific Rim University (APRU) 2016 by University of New South Wale, Sydney, Australia.

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Poster Award – Honorable Mention Place (2014)

ผลงาน:Effect of fish meat ratio, washing and cooking process on texture of fish ball from shortbodied mackerel (Rastrelliger brachysoma)

นักวิจัย: Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

Doner:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ FoSTAT, Korea University, Gang Neung Wonju National University และสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Second place poster presentation (2009)

ผลงาน:การโคลนระดับโมเลกุลและลักษณะของ SLC11A1 cDNA ของกระบือปลัก (Bubalus arnee carabanesis)

นักวิจัย: Imgดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายสมหมาย หอมสวาท

Doner:The Thai Veterinary Medical Association under the Royal Patronage

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Poster Award - First Place (2015)

ผลงาน:Effect of the chemical agents on properties of rubber composite: preliminary study of energysaved rubber compound

นักวิจัย: Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgสุคนทิพย์ เสือเฒ่า Imgดร.รังสิมา ชลคุป Imgดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

Doner:The International Union of Materials Research Societies - International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2015)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

1st place in Developing Scientist Awards, IAFP Annual Meeting (Lake Buena Vista, FL, USA) (2007)

ผลงาน:Influence of pressurization rate and pressure pulsing on inactivation of Bacillus amyloliquefaciens spores during pressureassisted thermal processing

นักวิจัย: Imgดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ImgJ. Ahn ImgA.E. Yousef ImgV.M. Balasubramaniam

Doner:International Association for Food Protection (IAFP)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Third-place Outstanding Paper (2012)

ผลงาน:Input/Output Linearization for pH Process in Series

นักวิจัย: ImgThana Srihawan Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ImgSongpol Jongtanapiman

Doner:TIChE 2012

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

2 awards: (1) The best poster presentation สำหรับ ภาคโปสเตอร์ and (2) 2nd place winner in applied research สำหรับภาคบรรยาย (2013)

ผลงาน:การพัฒนาวัสดุผสมระดับนาโนเมตรของซิลเวอร์ พอลิอะนิลีน และกราฟีนสำหรับใช้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด

นักวิจัย: Imgมนทกานต์ สุขสมบูรณ์ Imgกวิตา คงสุพรศักดิ์ Imgดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาวิศวกร และสมาคมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:International Academic Conference of Action Research: Dialogue among Global-Based Perspectives and Place-Based Action

หัวเรื่อง:Field Experience in Science Teacher Preparation Programs, the Role of College Supervisions and Cooperating Teachers, and the Characteristics of Student Teachers in Field Experience Programs in Thailan

Img

ที่มา:International Academic Conference of Action Research: Dialogue among Global-Based Perspectives and Place-Based Action

หัวเรื่อง:Development of a Field Experience Model for Thai Pre-service Science Teachers

Img

การประชุมวิชาการ

Place-Netting: The Embodiment of Intervals, Sociability, Identity, and Sustainability

ผู้แต่ง:ImgDr.Narongpon Laiprakobsup, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

123456