ผลงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2020

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2020 exKongkoon Tochaiwat, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Narissa Wanichwatunyou, "CLASSIFICATION OF HOUSE LANDSCAPE ELEMENTS BY THE BUYERS’ NEEDS ACCORDING TO THE KANO MODEL", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2020, หน้า 1-10
2020 inดร.Sigit Dwiananto arifwidodo, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, "Association Between Park Characteristics and Park-Based Physical Activity Using Systematic Observation: Insights from Bangkok, Thailand", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มีนาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 2559-1-10
2020 inดร.Sigit Dwiananto arifwidodo, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, "Urban heat stress and human health in Bangkok, Thailand", Environmental Research, ปีที่ 185, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 1-8
Publish Year National Journal 2
2020 inดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์, "ต้นแบบหน่วยล้างไตเคลื่อนที่สําหรับผู้ป่วยโรคไตในชนบท กรณีศึกษาลําสนธิโมเดล จังหวัดลพบุรี", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 65-78
2020 inดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์, อาจารย์, "แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง", วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 2-21

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "REDUCING URBAN INEQUALITY, SCALING UP THE COMMUNITY DEVELOPMENT NETWORK: THE CASE OF NAKHON SAWAN IN THAILAND", Urban Arc 2020: Equal Cities, 16 - 18 มกราคม 2020, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 1
2020 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมุสตากีม อาแว, "การวิเคราะหโมเดลราสช์เพื่อตรวจสอบแผนที่โครงสร้างความเข้าใจธรรมชาติของเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนชีววิทยา", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020" , 27 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32]

แสดงความคิดเห็น

(0)