Person Image

Administration

Education

  • วิศกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2535
  • วิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 8 3 0
2020 การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างและวัสดุเชิงประกอบการเพื่อการพัฒนาสุขสภาวะอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2009 บล็อกผนังซิเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับปลูกต้นไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 8 2 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 13 0 0
2020 การเพิ่มประสิทธิภาพและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของกระเบื้องหลังคาซีเมนต์เส้นใยปาล์มผสมยางเพื่อการใช้งานในบ้านตัวอย่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2013 คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุทนไฟจีโอโพลิเมอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การปรับปรุงดินโดยกระบวนการผลิตคาร์บอเนตจากจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ผสมด้วยหินฝุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างของสารจีโอโพลิเมอร์เพื่อการพัฒนาวัสดุประสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2010 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยเพื่อพัฒนาการผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2010 การปรับปรุงคุณภาพวัสดุรองพื้นทางโดย Alkaline Activated Fly Ash ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 7 2 0
2018 การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน กฟผ.สนญ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
2017 นวัตกรรมยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 2 0
2014 โครงการการติดตามและบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 3 0 0
2014 เทคนิคการก่อสร้างถนนเชิงลาดคอสะพาน บริเวณพื้นที่ดินอ่อนที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวงชนบท 0 2 0 0
2013 การสร้างวิทยาเขตสีเขียวที่กินได้ : การวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการทำเกษตรกรรมในเมืองภายในมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 2 0 0