ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
-
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

-

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์

Email: archpmk@ku.ac.th

Phone Number: 029428960

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร

Email: arccks@ku.ac.th

Phone Number: 029428960-3

รศ.ศนิ ลิ้มทองสกุล

Email: arcsnw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8960 ต่อ 4053

นายกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์

Email: okdp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8483 ต่อ 337

ผศ.ขวัญชัย กาแก้ว

Email: archkck@ku.ac.th

Phone Number: -

รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล

Email: fengwaw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-7565

ผศ.บารเมศ วรรธนะภูติ

Email: fengbmv@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-8555 ext 1336

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา

Email: fengpasu@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555

นางสาวนุษรา สินบัวทอง

Email: rdinrs@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8740 ต่อ 501

ผศ.วัจน์วงค์ กรีพละ

Email: csnvwg@ku.ac.th

Phone Number: 042-725033

ผศ.มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ

Email: imcmnl@ku.ac.th

Phone Number: 0813411712

กนกอร หั้นเจริญ

 

 

กาญจนา วรพุฒ

 

 

วุฒิพันธุ์ วะมะพุทธา

 

 

เอกลักษณ์ มณีทิพย์

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

Fadhil Nuruddin

 

 

Joseph Davidovits

 

 

Nuabuki Otsuki

 

 

ก่อโชค จันทวรางกูร

 

 

เจนจิรา ขุนทอง

 

 

ดำรง ศรีพระราม

 

 

ประเสริฐ สุวรรณวิทยา

 

 

ปริญญา จินดาประเสริฐ

 

 

ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

 

 

พยูร เสนทองแก้ว

 

 

พัชริดา สระบัว

 

 

พัฑรา สืบศิริ

 

 

พาสินี สุนากร