Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร), ม.ศิลปากร, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2013 การเปลี่ยนแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสุนัขด้วยเอนไซม์กลุ่มไกลโคซิเดสสำหรับการถ่ายโลหิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การลดปริมาณสารตกค้างจำพวกยาสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อหลังจากผ่านขบวนการเก็บการเตรียม และการปรุงอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษายาซัลฟาไดเมท็อกซินและไตรเมทโธพริมและการตกค้างของยาในปลาทับทิม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อสารต้านจุลชีพที่แยกได้จากแมลงสาปที่พบในโรงพยาบาลสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาและผลิตชุดทดสอบสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 14 12 0 0
  2016 ยีนและรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่พบในสุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2015 การพัฒนารถเข็นลากเลื่อนสำหรับสุนัขอัมพาต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษายาเพื่อใช้รักษาโรคในปลากะพงขาวและปลาเก๋า ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2015 ชีวสังเคราะห์โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs)ในไซยาโนแบคทีเรีย Arthrospira sp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2014 การเปลี่ยนแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสุนัขด้วยเอนไซม์กลุ่มไกลโคซิเดสสำหรับการถ่ายโลหิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบมะเขือพวงต่อแผลติดเชื้อในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 พัฒนาวัคชีนแบบกินจากไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus L.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การประยุกต์ใช้เทคนิคเอฟทีไออาร์สเปกโทรสโคปีศึกษาผลของกาแลคโตซิเดสต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาและการตอบสนองของเซลล์เมือกในลำไส้ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดก่อโรคในปลานิลที่ได้รับแบคทีเรียกรดแลกติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2011 การกำจัดโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน้ำด้วยวิธีทางชีวภาพโดยโฟโตออโตโทรฟิกไซยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC 6803 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาอาหารเหยื่อมีชีวิตเสริมคาโรทีนอยด์ที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลิน่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การหาปริมาณสารกันเสียจำพวกพาราเบนตกค้างในแหล่งน้ำบริเวณชุมชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเครื่องมือ HPLC ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การลดแอนติเจนของเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขเพื่อการถ่ายโลหิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ไม่ใช้ซัลเฟอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตสารคาโรทีนอยด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อรังไข่และอัณฑะปลาหางนกยูงแปลงเพศด้วยสารสกัดใบมังคุด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 ความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ ภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0