ชีวสังเคราะห์โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs)ในไซยาโนแบคทีเรีย Arthrospira sp.

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวฉันท์ชนก ดวงศรี, exนางสาวนาฏอนงค์ หมุดธรรม, exศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์, "Enhanced polyhydroxybutyrate (PHB) accumulation in heterotrophically grown Arthrospira platensis under nitrogen deprivation", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 32, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020 - มกราคม 2021, หน้า 3645-3654
Publish Year National Journal 3
2020 exวินัย จรูญไชยพิพัฒน์ , exนาฏอนงค์ หมุดธรรม, exอุเทน พรมอริยะ, exฉันท์ชนก ดวงศรี, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, อาจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมบิวทิเรตต่อการผลิตสารมูลค่าสูงซี–ไฟโคไซยานินและพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตในสไปรูลิน่า พลาเทนซิส", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning), ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 369-379
2017 exน.ส.ฉันท์ชนก ดวงศรี, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญและการแสดงออกของยีนที่สัมพันธ์กับพีเอชเอของ สไปรไูลนา พลาเทนซิสที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงที่ขาดไนเทรต และอาหารเลี้ยงที่เสริมแอซิเทต", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 227-239
2016 exน.ส.ฉันท์ชนก ดวงศรี, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต:วัสดุชีวภาพทางเลือกทดแทนพลาสติก", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 2559, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 414-423
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ฉันท์ชนก ดวงศรี, "Enhancement of Polyhydroxyalkanoates (PHAs) in Cyanobacteria Arthrospira sp.", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 (วทท.42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย