ยีนและรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่พบในสุกร

Publish Year International Journal 2
2019 exนุชจรี บุญยงค์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, "Contamination of Streptococcus suis in pork and edible pig organs in central Thailand", Veterinary World, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 165-169
2019 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inนางสาวธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, อาจารย์, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exMasatoshi Okura, exYuichi Ueno, exTsutomu Sekizaki, exDaisuke Takamatsu, "High rate misidentification of biochemically determined Streptococcus isolates from swine clinical specimens", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 81, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2019, หน้า 567-572
Publish Year National Journal 1
2017 exนุชจรี บุญยงค์, exสิรภพ ศิริรัตน์ , exกชพรรณ ปัดถาวะโร, ex ณิชาภัทร โรจนนาวิน , exธวัชชัย เกตุบุญลือ, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, "การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่แยกได้จากสุกร", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 14-22
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนางสาวธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, อาจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exMasatoshi Okura, exYuichi Ueno, exDaisuke Takamatsu, "Precise identification of biochemically presumptive Streptococcus isolates from swine clinical specimens", The 19th international symposium of world association of veterinary laboratory diagnosticians (ISWAVLD 2019) , 19 - 22 มิถุนายน 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exนุชจรี บุญยงค์, inนางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, "การปนเปื้อนของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสในเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรในภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย