เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรณีศึกษาการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร: การตรวจก๊าซไฮโดรเจน", Journal of Animal Health Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 72-81
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จอมขวัญ มีรักษ์, อาจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดลฤดี ฉายศิริ, exอ. ดร.. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Tsuyoshi Imai, "Rapid isolation and screening of phototrophic bacteria for biohydrogen production", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2022 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปกรณ์บรรจุดินเพื่อการทดสอบ", Kasetsart University, 2022
Publish Year International Trademark 1
2018 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการทดสอบการสร้างก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตจากจุลินทรีย์ด้วยแผ่นเคลือบสารผสมสังเคราะห์", การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2018