Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร), ม.ศิลปากร, ไทย, 2548

  แนวโน้มผลงานของคมสัน

  Journal

  บทความของคมสัน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

  Publish Year International Journal 4
  2020 inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, อาจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน, อาจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Histopathological study and intestinal mucous cell responses against Aeromonas hydrophila in Nile tilapia administered with Lactobacillus rhamnosus GG.", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 967-974
  2019 exนุชจรี บุญยงค์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Contamination of Streptococcus suis in pork and edible pig organs in central Thailand", Veterinary World, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 165-169
  2012 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, exAssoc. Porf. Pirkko Maenpaa, exAssoc. Prof. Kirsi Lehto, "Enhancement of hydrogen production by the filamentous non-heterocystous cyanobacterium Arthrospira sp. PCC 8005", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 37, ฉบับที่ 24, ตุลาคม 2012, หน้า 18791-18797
  2011 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Streptococcus suis Isolated from Slaughter Pigs in Northern Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 78-83
  Publish Year National Journal 3
  2020 exวินัย จรูญไชยพิพัฒน์ , exนาฏอนงค์ หมุดธรรม , exอุเทน พรมอริยะ , exฉันท์ชนก ดวงศรี, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, อาจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมบิวทิเรตต่อการผลิตสารมูลค่าสูงซี–ไฟโคไซยานินและพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตในสไปรูลิน่า พลาเทนซิส", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning), ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 369-379
  2017 exนุชจรี บุญยงค์, exสิรภพ ศิริรัตน์ , exกชพรรณ ปัดถาวะโร, ex ณิชาภัทร โรจนนาวิน , exธวัชชัย เกตุบุญลือ, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่แยกได้จากสุกร", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 14-22
  2011 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ไฮโดรจีเนสและไนโตรจีเนสในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพของไซยาโนแบคทีเรีย", วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Sci. J.) , ปีที่ 39, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2011, หน้า 1-13

  Conference

  การนำเสนอบทความของคมสัน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

  Publish Year National Conference 6
  2019 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, อาจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, exนางสาวฉันท์ชนก ดวงศรี, exนายธนู แซ่ว่าง, inดร.วนิดา ปานอุทัย, "การดูดซับทางชีวภาพของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมด้วยไซยาโนแบคทีเรีย สไปรูลิน่า พลาเทนซิส", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 (The 57th Kasetsart University Annual Conference) , 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
  2019 inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, อาจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, "การยืนยันชนิดแบคทีเรียที่แยกได้จากลำไส้ส่วนต้นของปลานิลด้วยวิธีทางจุลชีววิทยาและชีววิทยาโมเลกุล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 (The 57th Kasetsart University Annual Conference), 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
  2015 exน.ส.ธมลวรรณ ทศปารมีญาณรุจี, exน.ส.พิจิตรา รองดอน, exน.ส.จารุมน ทองหยู, exน.ส.ดวงชนก อำนวยยนต์วารี, exน.ส.นันทพร ตันเจริญ, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, อาจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เชื้อสตาฟฟิโลคอคคัยที่ดื้อต่อยาเมธิซิลินและดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิดในสุนัขและเจ้าของ", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, exKirsiLehto, exPirkko M?enp?? , exศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์, "Enhancement of hydrogen production by the filamentous non-heterocystous cyanobacterium Arthrospira sp. PCC 8005", การประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีอาวุโส สกว.", 10 - 12 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inนางสาวสุพจนา เจริญสิน, อาจารย์, inดร.เอกชาติ พรหมดิเรก, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exอุโฆษ สุวรรณ, exสุรพัชญ์ สกุลไทย, exพงศกร ยวงทอง, exมรรคพล ภาณุรัศมี, "การใช้หยวกหมักทดแทนอาหารข้นเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อสายพันธุ์ Broiler", การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่8, 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2010, กำแพงเพชร ประเทศไทย
  2009 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "ความชุกของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490188]