บูรณาการ การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตที่นำโดยแมลงด้วยวิธีทางซีรั่มและอณูชีววิทยา ควบคู่กับการควบคุมแมลงพาหะนำโรคในฟาร์มโค

Sub Project

Publish Year International Conference 2
2023 ex Supichaya JINDARAT , exRuttayaporn Ngasaman, exDomechai Kaewnoi, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exPairpailin JHAIAUN, exKanokrat BOONYOK , exPatumporn CHAITADA , exArun Chumkaeo, exPhuncharat Nilsuwan, exWittaya Khajeeram, inดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, "Integration of vector-borne parasites diagnosis, prevention and control of vector-borne parasitic diseases in small scale livestock farms in Southern part of Thailand", Asia-Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) - 2023, 27 - 30 พฤศจิกายน 2023, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2023 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, exPairpailin JHAIAUN, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exGiang Thi Nguyen, exChattraporn RUNGCHALERMLAK, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, "COMPARISON OF COLORED STICKY TRAPS FOR TRAPPING STABLE FLY (DIPTERA: MUSCIDAE) ON A DAIRY CATTLE FARM, THAILAND", ASIA-PACIFIC CONFERENCE ON MOSQUITO AND VECTOR CONTROL (AMV) - 2023, 27 - 30 พฤศจิกายน 2023, เชียงใหม่ ประเทศไทย