ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำ 5.8S-ITS2-28S Atovaquone Babesia caballi Bangkok Cats Dairy cattle Dihydroorotate dehydrogenase Dirofilaria immitis Dogs ELISA Equine piroplasmosis Faecal examinations PCR Satun Songkhla Standardization Thailand‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’‘Candidatus Mycoplasma turicensis’‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’abundanceacid-fast stainingAfrican Horse SicknessagglutinationAnaplasma platysanimalanimal diseaseAnimalsAntibodiesAntigensarticleattractantAttractantsBabesiaBabesia caballiBangkokbloodBlood donorsblood mealBlood transfusionBloodmealBlood-sucking fliesblow fliesBody size measurementBosBuffaloesbullfighting cattleCalliphoridaeCambodiaCatcatschewing licecryptosporidiosisCryptosporidiumdaily flight activitydairy cattleDairy cowdairy cowsDogdogsectoparasitesEhrlichia canisELISAGiardia duodenalisGiardiasishumansIFATNorthernparasitologyPCRPCR-RFLPprevalenceSaraburi provinceSeasonal abundanceseroprevalencesoil-transmitted parasitestable fliesStomoxys calcitransstray catsSurratempleTheileria equiToxoplasma gondiiTrypanosoma evansiUveitisVeterinary ProtozoologyVisceral leishmaniasiszoonoseszoonosisปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสปรสิตวิทยาแมวริ้นฝอยทรายโรคลิชมาเนียโรคอุบัติใหม่สุนัขสุนัขจรจัดหนูอาหารเลือด

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์

E-Mail: nipa.tha@ku.ac.th Tel.02-797-1900 ต่อ 1406


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 203 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 128 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 75 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 63 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 62 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 16 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)