ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำ 5.8S-ITS2-28S Animal replacement Antigen production Atovaquone Babesia caballi Bangkok Cats Dairy cattle Dihydroorotate dehydrogenase Dirofilaria immitis Dogs ELISA Equine piroplasmosis Faecal examinations In vitro Isolation PCR Satun Songkhla Standardization ThailandAfrican Horse SicknessAnaplasma platysanimalanimal diseaseAnimalsAntibodiesAntigensarticleattractantAttractantsBabesiaBabesia caballiBangkokblood meal analysisBlood transfusionBloodmealBlood-sucking fliesblow fliesBody size measurementBosBuffaloesbullfighting cattleCalliphoridaeCambodiaCatcatschewing liceCryptosporidiosisCryptosporidiumCulicoidesdaily flight activitydairy cattleDairy cowdairy cowsDogdogsectoparasitesEhrlichia canisELISAGiardia duodenalisGiardiasishost preference blood feedingHumansIFATNorthernparasitologyPCRPCR-RFLPprevalenceSaraburi provinceseasonal abundanceseroprevalencesoil-transmitted parasitestable fliesStomoxys calcitransstray catsSurratempleTheileria equiToxoplasma gondiiToxoplasmosisTrypanosoma evansiUveitisVeterinary ProtozoologyVisceral leishmaniasiszoonoseszoonosisปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสปรสิตวิทยาแมวริ้นฝอยทรายโรคลิชมาเนียโรคอุบัติใหม่สายพันธุ์ไทยสุนัขสุนัขจรจัดหนูอาหารเลือด

Executives

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 6 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 234 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 152 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 82 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 63 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 62 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 16 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)