ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Anaplasma platysBangkokCambodiaCatcatschewing liceCryptosporidiosisCryptosporidiumdaily flight activitydairy cattleDairy cowdairy cowsDogdogsectoparasitesEhrlichia canisELISAGiardia duodenalisGiardiasishumansIFATNorthernparasitologyPCRPCR-RFLPPet catspet prairie dogsPetsphagocytosisphlebotomine sand fliespigspolymerase chain reaction: PCRpolytene chromosomesprevalenceprivate goat farmProtozoanprotozoon antibodyraptorReservoir hostRetinal detachmentRotat 1.2sand fliesSaraburi provinceSatun Provinceseasonal abundanceseasonalitySemi-domesticated catsSergentomyia barraudiserodiagnosisSeroepidemiologic Studiesseroprevalenceserum proteinSimuliumSoil-transmitted helminthiasessoil-transmitted parasiteSorghum bicolorSorgosouthern Thailandstable fliesStomoxys calcitransstray catsSurratempleTheileria equiToxoplasma gondiiToxoplasmosisTrypanosoma evansiUveitisVeterinary ProtozoologyVisceral leishmaniasiszoonoseszoonosisZoonoticzoonotic parasitesกับดักแสงไฟ (light trap)การก่อโรคการขาดน้ำการเจริญเติบโตการติดเชื้อ Rickettsia felisการเพาะเลี้ยงเชื้อการแสดงออกของยีนกีฏวิทยาข้าวฟ่างหวานความชุกความชุก (abundance)ความชุกชุมความรุนแรงความหลากหลายความหลากหลาย, ฟาร์มโคนม, แมลงศัตรู, diveปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสปรสิตวิทยาแมวริ้นฝอยทรายโรคลิชมาเนียโรคอุบัติใหม่สายพันธุ์ไทยสุนัขสุนัขจรจัดหนูอาหารเลือด

Executives

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 6 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 220 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 141 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 79 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 63 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 62 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 16 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)