Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • M.S., University of Prince Edward Island, แคนาดา, 2544
  • Ph.D.(Epidemiology), University of Prince Edward Island, แคนาดา, 2547

  Expertise Cloud

  - the Kingdom of Thailand "Central Region of Thailand"Dairy Cows "16S rRNA gene18s rRNA2 mercaptoethanol-microtiter plate agglutination test(2 ME-MPAT)abortionabscessAflatoxin Aflatoxin1AgentAGIDanalysisAnaplasma platysAnaplasmosis, Babesiosisanestrousanimal experimentanimal lamenessanimal welfareAnimaliaantibodyAntibody titerArticleBabesia canis vogelibacterial isolateBacteriophagebeef cowbovine coronavirusBovine ephemeral fever virusBovine Herpesvirus type 1Bovine mastitisBovine Spongiform EncephalopathyBovine Viral DiarrheaBovine Viral Diarrhea VirusbroilerBrucella abortusBrucella melitensisBrucellosisBubalus bubalisbuffalobulk tank milk urea nitrogenBVDcalf (bovine)CalvesCanis familiariscatscELISAc-ELISAcell-mediated immunityChainatChiang Raiclavesclaw blockclaw lesionClinical mastitisCoccidiosiscold waterColostral qualityColostrumdairy cowDairy cowsdrug sensitivityeastern ThailandEfficacyELISAenvironmental modificationenzyme-linked immunosorbent assayEscherichia coliEsophageal ruptureethyl-acetate centrifugationGastro-intestinal (GI) parasitesGnRHgoatHCGintestinal parasiteLamenessLumpy skin diseaseMeat goatmilk urea nitrogenNeospora caninumNeosporosisprogesteroneQuantitative risk assessmentreproductive performancerisk assessmentRisk factorsSeroprevalenceSerum proteinSynchronizationToxoplasma gondiiเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไข้หวัดนกโคนมโคเนื้อปัจจัยเสี่ยงปากและเท้าเปื่อยสัตว์ป่าอะฟลาท็อกซินอินเตอร์เน็ตออฟติงส์

  Interest

  อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง, ระบาดวิทยา, การจัดการโคนมในระดับฝูง

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2560 - ก.ย. 2560 ผู้อำนวยการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
  • ส.ค. 2555 - ก.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 82 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 46 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The effect of non-nutritional factors on milk urea nitrogen levels in dairy cows in Prince Edward Island, CanadaArunvipas P., Dohoo I.R., VanLeeuwen J.A., Keefe G.P.2003Preventive Veterinary Medicine
  59(1-2),pp. 83-93
  54
  2Risk factors of Neospora caninum infection in dogs and cats in dairy farms in Western ThailandArunvipas P., Inpankaew T., Jittapalapong S.2012Tropical Animal Health and Production
  44(5),pp. 1117-1121
  22
  3Prevalence and risk factors for intestinal parasite infection in goats raised in Nakhon Pathom Province, ThailandRatanapob N., Arunvipas P., Kasemsuwan S., Phimpraphai W., Panneum S.2012Tropical Animal Health and Production
  44(4),pp. 741-745
  22
  4Rapid Spread and Genetic Characterisation of a Recently Emerged Recombinant Lumpy Skin Disease Virus in ThailandSuwankitwat N., Songkasupa T., Boonpornprasert P., Sripipattanakul P., Theerawatanasirikul S., Deemagarn T., Suwannaboon M., Arjkumpa O., Buamithup N., Hongsawat A., Jindajang S., Nipaeng N., Aunpomma D., Molee L., Puangjinda K., Lohlamoh W., Nuansrichay B., Narawongsanont R., Arunvipas P., Lekcharoensuk P.2022Veterinary Sciences
  9(10)
  21
  5Evaluation of the reliability and repeatability of automated milk urea nitrogen testingArunvipas P., VanLeeuwen J., Dohoo I., Keefe G.2003Canadian Journal of Veterinary Research
  67(1),pp. 60-63
  17
  6Bulk tank milk urea nitrogen: Seasonal patterns and relationship to individual cow milk urea nitrogen valuesArunvipas P., VanLeeuwen J.A., Dohoo I.R., Keefe G.P.2004Canadian Journal of Veterinary Research
  68(3),pp. 169-174
  17
  7Molecular characterization of bovine ephemeral fever virus in Thailand between 2013 and 2017Chaisirirat T., Sangthong P., Arunvipas P., Petcharat N., Thangthamniyom N., Chumsing W., Lekcharoensuk P.2018Veterinary Microbiology
  227,pp. 1-7
  15
  8Prevalence of Trypanosoma evansi infection causing abortion in dairy cows in central ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Inpankaew T., Sangvaranond A., Phasuk C., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kamyingkird K., Sarataphan N., Desquesnes M., Arunvipas P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 53-57
  14
  9Relationships among milk urea-nitrogen, dietary parameters, and fecal nitrogen in commercial dairy herdsArunvipas P., VanLeeuwen J.A., Dohoo I.R., Keefe G.P., Burton S.A., Lissemore K.D.2008Canadian Journal of Veterinary Research
  72(5),pp. 449-453
  11
  10Milk urea-nitrogen negatively affected first-service breeding success in commercial dairy cows in Prince Edward Island, CanadaArunvipas P., VanLeeuwen J., Dohoo I., Leger E., Keefe G., Burton A., Lissemore K.2007Preventive Veterinary Medicine
  82(1-2),pp. 42-50
  10
  11Molecular and phylogenetic characterization of bovine coronavirus virus isolated from dairy cattle in Central Region, ThailandSingasa K., Songserm T., Lertwatcharasarakul P., Arunvipas P.2017Tropical Animal Health and Production
  49(7),pp. 1523-1529
  9
  12Association between milk urea nitrogen and first service conception in smallholder dairy farms under heat and humidity stressKananub S., VanLeeuwen J., Arunvipas P.2018Veterinary World
  11(11),pp. 1604-1608
  5
  13Influence of colostral quality on serum proteins in dairy calves raised in smallholder farms in ThailandKananub S., Rukkwamsuk T., Arunvipas P.2013Tropical Animal Health and Production
  45(8),pp. 1687-1690
  5
  14The relationship between lameness and reproductive performance in dairy cows raised in small holder farms, ThailandRatanapob N., Thiangtum W., Rukkwamsuk T., Srisomrun S., Panneum S., Arunvipas P.2020Songklanakarin Journal of Science and Technology
  42(4),pp. 766-770
  4
  15Seroprevalence and risk factors of neospora caninum infection among dairy cows in the western provinces of Nakhon Pathom, Ratchaburi and Kanchanaburi, ThailandArunvipas P., Inpankaew T., Jittapalapong S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(1),pp. 64-70
  4
  16Exploring factors associated with bulk tank milk urea nitrogen in Central ThailandKananub S., Jawjaroensri W., VanLeeuwen J., Stryhn H., Arunvipas P.2018Veterinary World
  11(5),pp. 642-648
  4
  17Evaluation of influence of milk urea nitrogen on reproductive performance in smallholder dairy farmsKananub S., Pechkerd P., VanLeeuwen J., Stryhn H., Arunvipas P.2020Australian Veterinary Journal
  98(8),pp. 375-379
  4
  18Seroprevalence of bovine coronavirus and factors associated with the serological status in dairy cattle in the western region of ThailandVen S., Arunvipas P., Lertwatcharasarakul P., Ratanapob N.2021Veterinary World
  14(8),pp. 2041-2047
  3
  19Long-term monitoring of immune response to recombinant lumpy skin disease virus in dairy cattle from small-household farms in western ThailandSuwankitwat N., Suwankitwat N., Bhakha K., Molee L., Songkasupa T., Puangjinda K., Chamchoy T., Arjkumpa O., Nuansrichay B., Srisomrun S., Pongphitcha P., Lekcharoensuk P., Arunvipas P.2023Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases
  99
  2
  20The influence of subclinical mastitis on the protein composition and protease activities of raw milk from lactating Thai-crossbred dairy cowsTiantong A., Eardmusic S., Arunvipas P., Lee J.W., Inyawilert W.2023Veterinary World
  16(6),pp. 1363-1368
  1
  21Prevalence, risk factors and genotyping of Cryptosporidium spp. from feces of dairy cows in Saraburi, Kanchanaburi and Nakhon Pathom ProvincesInprankaew T., Arunvipas P., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 58-62
  1
  22Reproductive performance under intensive heat stress management on a large dairy farm in central ThailandKananub S., Van Leeuwen J., Arunvipas P.2019Livestock Research for Rural Development
  31(6)
  0
  23Isolation of bacteriophages specific to bovine mastitis-causing bacteria and characterization of their lytic activity in pasteurized milkImklin N., Patikae P., Patikae P., Poomirut P., Arunvipas P., Nasanit R., Sajapitak S.2024Veterinary World
  17(1),pp. 207-215
  0
  24The Seroprevalence Rates and Approach Management of Brucellosis in ThailandKanitpun R., Ekgatat M., Arunvipas P.2022Indian Journal of Animal Research
  56(12),pp. 1530-1536
  0
  25Effect of claw blocks on the healing duration and lesion severities of claw lesions in lame cows in Western ThailandArunvipas P., Setkit T., Wongsanit J., Rukkwamsuk T., Homwong N., Sangmalee A.2023Veterinary World
  16(2),pp. 258-263
  0
  26Seroprevalence of Bovine Viral Diarrhea Virus and Factors Associated with the Serological Status in Dairy Cattle in Western Region of ThailandThongtem N., Lertwatcharasarakul P., Yatbantoong N., Arunvipas P.2023Indian Journal of Animal Research
  57(5),pp. 592-598
  0