ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

aflatoxinalbuminAnaplasmosisAnimal Reproduction Asian elephantBabesiosisblood parasiteBrucellosisCardioprotectioncattlecoronary heart diseasecowdairy cowdairy cowsdairy farmEchocardiographyefficacyelephantenergyExercise trainingextenderFreezabilityGerminated brown riceGLUTGnRHgoathCGhematologyhorsehorseskisspeptinlamenessmastitisMilk productionnear infrared spectroscopynegative energy balanceNeospora caninumNIRSplasmapolo ponypolyvinylchloride pipeprevalenceprogesteronepropylene glycolprotected areaPROTEINprotein digestibilityproximal phalanxquantitative risk assessmentraptorreproductionreproductive performanceRisk factorRisk factorssemenseroprevalenceserumskeletal musclespermspermatozoasplintstallionsynchronizationtotal proteinToxoplasma gondiiTropical conditionsTuberculosisultrastructureWildlifeกล้ามเนื้อลายการผสมเทียมการผ่าตัดการเหนี่ยวนำการเป็นสัดข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอก โรคหลอดเลือดหัวใจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไข้หวัดนกความชุกความถี่ในการให้อาหารค่าเคมีโลหิตโคโคนมช้างดัชนีอุณหภูมิความชื้น (THI)แบคทีเรียประสิทธิภาพของยาปัจจัยเสี่ยงพยาธิสตรองกัยลัสแพะม้ายาถ่ายพยาธิระบบสืบพันธุ์ระบาดวิทยารูปแบบของยาโรคหลอดเลือดหัวใจสารพิษจากเชื้อราองค์ประกอบน้ำนมอายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องอาหารโคนมไอเวอร์เมคติน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย อนวัช แสงมาลี, อาจารย์

E-Mail: fvetaws@ku.ac.th Tel.034-351901-2 ต่อ 150


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 5 คน, นายสัตวแพทย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการสัตวบาล 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 142 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 98 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 80 โครงการ)
 • ทุนนอก 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 535 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 341 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 194 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 204 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 157 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 36 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 10 รางวัล)