Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • MSc.(Veterinary Epidemiology and Economics), Utrecht University, The Netherlands, 2547

  Expertise Cloud

  AnaplasmaantimicrobialAntimicrobial resistanceaquatic speciesBabesiabuffaloCampylobacter spp.cattleCentral part of Thailandcrude proteindairy cowdairy cowsdetergent fiberdigestibilitydrug residuesdrug withdrawal timesdrugsdry matterFarm animalsfresh water prawnhematologyKeywords : Dairy cowsLactating cowslactationlamenessmilk productionPeriparturientpharmacokineticsproteinreproductive performancerequirementretrospective studyrumen metabolismsalivasaliva Na/KSerum calciumSlaughtered animalssmall holder farmsodiumSodium chlorideSodium requirementSubclinical hypocalcaemia sulfadimethoxinesulfamethazinesulfamonomethoxinetropictropical conditionstropical grassTrypanosomeการจัดการอาหารการดื้อยากุ้งก้ามกรามเกลือโซเดียมคลอไรด์แกะความชุก โคนม โคสาวทดแทน มะเร็งเม็ดเลือดขความแตกต่างระหว่างประจุบวก-ลบความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะเครื่องมือ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ ปฏิบัติการแคลเซียมแคลเซียมในเลือดต่ำแบบไม่แสดงอาการโคนมโคนม ระยะคลอดซัลฟาไดเมททอกซีนซัลฟาเมทธาซีนซัลฟาโมโนเมททอกซีนแบคทีเรียประสิทธิภาพการผลิตโปรตีนแพะโพรไพลีน ไกลคอลฟาร์มภาคกลางภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำเภสัชจลนศาสตร์ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องเมตาโบลิซึมยาตกค้างยาต้านจุลชีพระยะปลอดยาโรงฆ่าสัตว์โลหิตวิทยา โค บาบิเซีย อนาพลาสม่า และทริปปาโนโซม วัวสัตว์น้ำสำรวจ แพะนม แคลเซียมสุกรองค์ประกอบน้ำนมอายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง

  Interest

  อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง, โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (56)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1An attempt to define the sodium requirement of lactating dairy cows in a tropical environmentThiangtum W., Thiangtum W., Yawongsa A., Yawongsa A., Schonewille J., Rukkwamsuk T., Yuangklang C., Verstegen M., Hendriks W., Hendriks W.2011Journal of the Science of Food and Agriculture
  91(13),pp. 2333-2337
  6
  2The relationship between lameness and reproductive performance in dairy cows raised in small holder farms, ThailandRatanapob N., Thiangtum W., Rukkwamsuk T., Srisomrun S., Panneum S., Arunvipas P.2020Songklanakarin Journal of Science and Technology
  42(4),pp. 766-770
  4
  3Effect of dietary protein levels on rumen metabolism and milk yield in mid-lactating cows under hot and humid conditionsThiangtum W., Thiangtum W., Schonewille J., Yawongsa A., Rukkwamsuk T., Kanjanapruthipong J., Verstegen M., Hendriks W.2014Journal of Animal and Veterinary Advances
  13(1),pp. 9-14
  1
  4Response of saliva Na/K ratio to changing Na supply of lactating cows under tropical conditionsThiangtum W., Schonewille J., Schonewille J., Verstegen M., Arsawakulsudhi S., Rukkwamsuk T., Hendriks W., Hendriks W.2017Journal of the Science of Food and Agriculture
  97(8),pp. 2480-2486
  0