ผลงานภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ปี 2024

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ปี 2024

Publish Year International Journal 4
2024 inนางสาวฉัตรธิดา ปานพรม, inนายนักรบ พัฒนผล, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The effects of anesthetic drug choice on heart rate variability and echocardiography parameters in cats", Scientific Reports, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2024, หน้า 1-8
2024 exนภาขวัญ อิ่มกลิ่น, exปฏิญญา ปะทิเก, exปีกาญจน์ ภูมิรัตน์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exรุจิกาญจน์ นาสนิท, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Isolation of bacteriophages specific to bovine mastitis-causing bacteria and characterization of their lytic activity in pasteurized milk", Veterinary World, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 207-215
2024 exChaiyarat, R., exKanthachompoo, S., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exYuttitham, M., "Assessment of Nutrients in Natural Saltlicks, Artificial Saltlicks, and General Soils Used by Wild Asian Elephants (Elephas maximus) in the Western Forests of Thailand", Resources, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 exธัชพล มงคลวัฒนาพร, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Development of in-house ELISA based on recombinant gag proteins of small ruminant lentiviruses isolated from goats in Thailand", Scientific Reports, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า (3636)1-8

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=17]