Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย), ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2559
  • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาอายุรศาสตร์ (ม้า) , วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย, ไทย, 2560

  Interest

  Equine Exercise Physiology and sport medicine, Animal welfare and behavior, Equine internal medicine, Veterinary role in equestrian sports

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงเรือนเลี้ยงมาตรฐาน
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงเรือนเลี้ยงม้ามาตรฐาน (โรงเรือนกลางและโรงเรือนม้าชรา)
   • ห้อง 1-245 ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก
   • ห้อง 2 ชั้น 2 อาคาร Judge box
   • ห้อง 5509 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
   • ห้องโรงเรือนเลี้ยงม้า ชั้น 1 อาคารโรงเรื่อนเลี้ยงม้ามาตรฐาน
   • โรงเรือนม้า หน่วยงานสัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   • โรงเรือนเลี้ยงม้ากีฬามาตรฐาน
   • โรงเรือนเลี้ยงม้ามาตรฐานภายในสโมสรขี่ม้า

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Modulating effects of exercise training regimen on skeletal muscle properties in female polo poniesChanda M., Srikuea R., Cherdchutam W., Chairoungdua A., Piyachaturawat P.2016BMC Veterinary Research
  12(1)
  11
  2A single bout of high-intensity exercise modulates the expression of vitamin D receptor and vitamin D-metabolising enzymes in horse skeletal musclePuangthong C., Sukhong P., Saengnual P., Srikuea R., Chanda M., Chanda M.2020Equine Veterinary Journal
  9
  3The effect of the z-bar shoeing method on surface dimension of the hoof wall and time required for therapeutic shoeing in three horses with a sheared heelChanda M., Puangthong C., Sanigavatee K., Kiawwan R., Krungthongpatthana W.2020Journal of Applied Animal Research
  48(1),pp. 406-412
  3
  4Unilateral perineural anaesthesia on the lame leg facilitates the selection of z bar shoeing technique for the treatment of navicular syndromeChanda M., Senarat W., Thongkam E., Kanthavichit K., Puangthong C.2019Journal of Applied Animal Research
  47(1),pp. 154-158
  3
  5Diagnostic Imaging and Cytological Analysis Aid the Clinical Investigation of Long Digital Extensor Tendon Subtendinous Bursitis in a HorseLapjit C., Charoenchanikran P., Petchkaew P., Sukpipattanamongkol S., Yodsheewan R., Theerapan W., Chanda M.2021Journal of Equine Veterinary Science
  101
  3
  6Radiographic and ultrasonographic appearances of chronic tenosynovitis of the lateral extensor tendon at the right tarsus in an Argentinian polo ponyChanda M., Pongpradit A., Theerapan W., Kamlangdee A., Puangthong C., Jarutummasiri T.2021Thai Journal of Veterinary Medicine
  51(2),pp. 395-399
  1
  7The Use of Confined Housing in Sand Bedding and Trimming to Manage Phalangeal Rotation and Hoof Malconformation Over a 20-Week Period in Two Laminitic StallionsWattanapornpilom T., Pornprasitroj P., Thongsri K., Iamprapai S., Suan-Aoy P., Chanda M.2022Journal of Equine Veterinary Science
  116
  1
  8The impact of strategic ventilation adjustments on stress responses in horses housed full-time in a vector-protected barn during the African horse sickness outbreak in ThailandPoochipakorn C., Joongpan W., Tongsangiam P., Phooseerit A., Leelahapongsathon K., Chanda M., Chanda M.2023Animal Welfare
  32
  1
  9Diagnostic imaging features, cytological examination, and treatment of lymphocytic tenosynovitis of the common digital extensor tendon sheath in an eventing horseChanda M., Chanda M., Klinphayom C., Sungsuwan T., Senarat W., Thongkham E., Kamlangdee A., Senarat N.2021Veterinary and Animal Science
  14
  1
  10Strategic shoeing adjustment is imperative in solving complicated hoof problems while managing distal phalanx rotation in a laminitic horse with sheared heelsPoochipakorn C., Sanigavatee K., Watchrarat K., Rattanamas K., Chanda M., Chanda M.2022Veterinary Record Case Reports
  1
  11Chronic Atlantoaxial Luxation Imaging Features in a Pony with Intermittent Neck StiffnessPuangthong C., Bootcha R., Petchdee S., Petchdee S., Chanda M., Chanda M.2020Journal of Equine Veterinary Science
  91
  1
  12Semi-automated microbiopsy device: A potential tool for muscle sampling in horseChanda M., Chanda M., Srikuea R., Piyachaturawat P.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(4),pp. 569-577
  1
  13Exercise increases brain-derived neurotrophic factor level in serum of horsesKongoun S., Chanda M., Chanda M., Piyachaturawat P., Saengsawang W.2015Livestock Science
  180,pp. 253-256
  1
  14InInfluence of full-time housing in vector-protected facilities on equine cortisol levels, heart rate, and behavior during the African horse sickness outbreak in ThailandJoongpan W., Tongsangiam P., Poochipakorn C., Charoenchanikran P., Chanda M., Chanda M.2021Journal of Applied Animal Welfare Science
  1
  15Z-Bar Shoeing Demonstrates Potential for Long-Term Foot Pain Management during an Exercise Training Regimen in a Show Jumping Pony with Uniaxial Palmar PainSanigavatee K., Poochipakorn C., Charoenchanikran P., Joongpan W., Chanda M.2022Case Reports in Veterinary Medicine
  2022
  0
  16Diagnostic imaging and hematological and cytological analyses play a vital role in clinical investigation and selection of therapeutic approaches in a polo pony with septic olecranon bursitisYodsheewan R., Limsripan R., Chanda M.2022Thai Journal of Veterinary Medicine
  52(2),pp. 390-395
  0
  17Cardiac morphology changes in horses as a response to various types of sportsChanda M., Petchdee S.2022Journal of Applied Animal Research
  50(1),pp. 453-459
  0
  18Effect of Exercise in a Vector-Protected Arena for Preventing African Horse Sickness Transmission on Physiological, Biochemical, and Behavioral Variables of HorsesPoochipakorn C., Wonghanchao T., Huangsaksri O., Sanigavatee K., Joongpan W., Tongsangiam P., Charoenchanikran P., Chanda M., Chanda M.2023Journal of Equine Veterinary Science
  131
  0
  19Modified z-bar shoe eliminates occasional frog bruising accompanying z-bar shoeing for navicular syndrome management in underrun-heeled horsesChanda M., Chanda M., Puangthong C., Pathomsakulwong W., Apichaimongkonkun T., Leklub J.2021Journal of Equine Science
  32(2),pp. 55-60
  0