Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2540
  • วท.ม.(สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
  • Ph.D.(Cardiac Eletrophysiology), University of Glasgow, สหราชอาณาจักร, 2552

  Expertise Cloud

  arrhythmiaautonomic nervous activityCardiac markerCardioprotectioncatCatscoronary heart diseaseDental pulp stem cellsechocardiographyElectrocardiographyfelinegeneGerminated brown riceHorsesHypertrophic cardiomyopathyIntra-articular injectionischemaia reperfusion injuryischemia reperfusion injuryischemia-reperfusion injuryischemic injuryIvabradineLactateladder diagramLAMP techniqueLateral Flow Dipstick TestLightningLocalizedLoop-mediated isothermal amplificationLuxationMaine Coon catsMesenchymal stem cellsMini-vascular snaremitochondria functionmitral valveMitral valve degenerationMRIMutationmyocardial diseasemyocardial infarctionMyosin Binding Protein C3 A31Pmyosin-binding proteinmyosin-binding protein C3 A74T gene mutationNoncardiac surgerynon-invasive cardiac evaluationOA pDSCs intra-articular injectionoptical mappingosteoarthritisOsteoarthritis (OA)peptidomics analysisPericardial diaphragm herniaPericardial TumorPericardiumPKD1polycysticPonyprimary porcine cardiomyocytesproteomicproteomicspuppy deciduous teeth stem cells (pDSCs)rabbitrabbit cornea stem cellsrabbit heartrabbit model. racehorsesrecovery scoreRH237ricerisus sardonicus spleen contractionSportstem cellsstifle jointsudden cardiac deathSurgical interventionSurgical treatmentsurgical treatment.TetanusTherapeuticTissue engineeringTotal resectionTVT canine VinerelbineTVT canine VinorelbineultrasonographyVeterinaryVeterinary Cardiologywoundกระต่ายกล้ามเนื้อหัวใจขาดตายกล้ามเนื้อหัวใจขาดตายความเสียหายของกล้ามการทำงานของหัวใจการฟื้นฟูแผลที่กระจกตาในกระต่าย เซลล์ต้นกำเนิดข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอก โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจและหลอดเลือดลิ้นหัวใจเทียมวิศวกรรมเนื้อเยื่อสารออกฤทธิ์สุนัขหัวใจเมื่อทำการแก้ไขภาวะการเกิดกล้ามเนื้

  Interest

  Cardiac Electrophysiology, Veterinary Cardiology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Intravenous administration of puppy deciduous teeth stem cells in degenerative valve diseasePetchdee S., Sompeewong S.2016Veterinary World
  9(12),pp. 1429-1434
  11
  2Cardio-Protective Effects of Germinated Brown Rice Extract Against Myocardial Ischemia Reperfusion InjuryPetchdee S., Laosripaiboon W., Jarussophon N., Kumphune S.2020High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention
  27(3),pp. 251-258
  8
  3The effects of anesthetic drug choice on heart rate variability in dogsPattanapon N., Bootcha R., Petchdee S.2018Journal of Advanced Veterinary and Animal Research
  5(4),pp. 485-489
  7
  4Cardiac protection of germinated brown rice extract in rabbit model of chronic myocardial infarctionPetchdee S., Laosripaiboon W., Jarussophon N.2020Translational Animal Science
  4(2),pp. 1031-1037
  4
  5Bioactive compounds from germinated brown rice protect cardiomyocytes against simulated ischemic/reperfusion injury by ameliorating mitochondrial dysfunctionDemeekul K., Suthammarak W., Petchdee S.2021Drug Design, Development and Therapy
  15,pp. 1055-1066
  4
  6A cardiac protection of germinated brown rice during cardiopulmonary bypass surgery and simulated myocardial ischemiaDemeekul K., Sukumolanan P., Bootcha R., Panprom C., Petchdee S.2021Journal of Inflammation Research
  14,pp. 3307-3319
  4
  7Assessment of cardiac variables using a new electrocardiography lead system in horsesCherdchutham W., Koomgun K., Singtoniwet S., Wongsutthawart N., Nontakanun N., Wanmad W., Petchdee S.2020Veterinary World
  13(6),pp. 1229-1233
  4
  8Dental tissue-derived stem cells exerts therapeutic effects on chronic myocardial infarction model of rabbitPetchdee S., Pattanapon N., Bootcha R., Srivattanakul P., Songserm T.2014Cardiology (Pakistan)
  9(1),pp. 1-6
  3
  9Intra-articular injections with allogeneic dental pulp stem cells for chronic osteoarthritisBootcha R., Temwichitr J., Petchdee S.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
  45(1),pp. 131-139
  3
  10Foal deciduous teeth stem cells enhance wound healing in rabbit wound modelSrionrod N., Bootcha R., Petchdee S.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(1),pp. 155-161
  3
  11Analysis of the Serum Peptidomics Profile for Cats With Sarcomeric Gene Mutation and Hypertrophic CardiomyopathySukumolanan P., Phanakrop N., Thaisakun S., Roytrakul S., Petchdee S.2021Frontiers in Veterinary Science
  8
  3
  12Development of a Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay Coupled With a Lateral Flow Dipstick Test for Detection of Myosin Binding Protein C3 A31P Mutation in Maine Coon CatsSukumolanan P., Demeekul K., Petchdee S.2022Frontiers in Veterinary Science
  9
  2
  13Effects of xylazine and adrenaline combinations: Preliminary clinical application for non-surgical protocols of nephrosplenic entrapment in horsesCherdchutham W., Sukhong P., Sae-Oueng K., Supanwinijkul N., Wiangnak K., Srimuang J., Apichaimongkonkun T., Limratchapong S., Petchdee S.2021Veterinary World
  14(12),pp. 3188-3193
  1
  14Assessment of Right Ventricular Function, Blood Lactate Levels, and Serum Peptidomics Profiles Associated With Mitral Valve Disease in DogsPetchdee S., Yalong M., Kaewnet M., Ithisariyanont B., Padawong T.2022Frontiers in Veterinary Science
  8
  1
  15Echocardiography and MALDI-TOF Identification of Myosin-Binding Protein C3 A74T Gene Mutations Involved Healthy and Mutated Bengal CatsDemeekul K., Sukumolanan P., Panprom C., Thaisakun S., Roytrakul S., Petchdee S.2022Animals
  12(14)
  1
  16Chronic Atlantoaxial Luxation Imaging Features in a Pony with Intermittent Neck StiffnessPuangthong C., Bootcha R., Petchdee S., Petchdee S., Chanda M., Chanda M.2020Journal of Equine Veterinary Science
  91
  1
  17Therapeutic benefit of intra-articular administration of deciduous teeth stem cells in rabbit model of osteoarthritisPetchdee S., Suphamungmee W., Bootcha R.2016Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
  11(6),pp. 363-370
  1
  18Feline hypertrophic cardiomyopathy: Genetics, current diagnosis and managementSukumolanan P., Petchdee S.2020Veterinary Integrative Sciences
  18(2),pp. 61-73
  1
  19The surgical repair of a congenital peritoneopericardial diaphragmatic hernia in maine coon catPanprom C., Jiwaganont P., Bootcha R., Petchdee S.2021Veterinary Integrative Sciences
  19(3),pp. 439-447
  1
  20Effects of ivabradine on left ventricular function in dogs with congestive heart failureSri-Ngam S., Petchdee S.2017Thai Journal of Veterinary Medicine
  47(1),pp. 71-78
  0
  21Diagnostic and therapeutic approach to cardiac haemangiosarcoma in dogJareonsuppaperch A., Jareonsuppaperch A., Danpanang N., Danpanang N., Yippraditr W., Yippraditr W., Pattanapon N., Petchdee S.2018Veterinary Practitioner
  19(1),pp. 90-92
  0
  22Therapeutic approach and management of generalized tetanus in dogDetcharoenyos N., See-Ngam S., Petchdee S.2020Veterinary Practitioner
  21(1),pp. 80-83
  0
  23Dental pulp stem cells for tissue engineered heart valvePetchdee S., Chumsing W., Udomsom S., Thunsiri K.2020Indian Journal of Animal Research
  54(12),pp. 1554-1557
  0
  24The Surgical Intervention for Dirofilaria Infections in One Dog and One CatPanProm C., Bootcha R., Kacha Y., Petchdee S.2021Advances in Animal and Veterinary Sciences
  9(4),pp. 571-575
  0
  25Anesthesia Consideration in a Dog with Degenerative Valve Disease Undergoing Soft Tissue SurgeryPanprom C., Pattanapon N., Meepoo W., Petchdee S.2022Advances in Animal and Veterinary Sciences
  10(12),pp. 2533-2537
  0
  26The Evaluation and Management of Congenital Loss of the Pericardium in A Cat: A Case ReportPanprom C., Tayayouth S., Pattanapon N., Meepoo W., Petchdee S.2023International Journal of Veterinary Science
  12(5),pp. 715-718
  0
  27The effects of anesthetic drug choice on heart rate variability and echocardiography parameters in catsPanprom C., Pattanapon N., Petchdee S.2024Scientific Reports
  14(1)
  0
  28Prevalence of cardiac myosin-binding protein C3 mutations in Maine Coon cats with hypertrophic cardiomyopathySukumolanan P., Petchdee S.2022Veterinary World
  15(2),pp. 502-508
  0
  29Management of Spinal Osteochondroma in Young Golden Retriever DogDetcharoenyos N., Pattanapon N., Petchdee S.2022Advances in Animal and Veterinary Sciences
  10(7),pp. 1513-1517
  0
  30Cardiac morphology changes in horses as a response to various types of sportsChanda M., Petchdee S.2022Journal of Applied Animal Research
  50(1),pp. 453-459
  0