Person Image

  Education

  • ปร.ด. (อินทรียเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  Expertise Cloud

  การสังเคราะห์สารทางด้านอินทรียเคมี Arrhenius equation DFT M06-2X Pechmann reactionAcetoneActive compoundAldol CondensationAlpha-Glucosidasealpha-glucosidase activityAntifungal ActivityAntioxidantBoletus colossus Heim.CardioprotectioncardiovascularCaulerpaCaulerpincoronary heart diseaseCoumarinCoumarin DerivativesCoumarin synthesisCoumarinsCulture Mediumdensity functional theoryDFTFTIRgerminated brown ricegerminated ricesgermination processHOMO-LUMOLycopodiaceaeM06-L FunctionalMetal-Organic Framework (MOF)MO theoryMycelumNatural Product NMRO-alkylationPathogenic fungiPechmann condensationphenolic compoundsphytic acidPhytosterolPlant Pathogenic FungiPolicosanolPolyglutamic acidrabbit model. riceSelenium nanoparticles (SeNPs)Serratane triterpeneSerratene triterpeneSerratenediolThai herbstotal phenolic compoundTriterpenoidUiO-66-SO3H ungerminated ricesUV-VisibleZeoliteกรดฟีนอลิกกล้วย สารสกัดสด สารสกัดแห้ง สารประกอบฟีนอลิกกากหม้อกรองการกระตุ้นเชิงแสงการดูดซึมการต้านอนุมูลอิสระการนำไปใช้ทางชีวภาพการป้องกันมลพิษการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืชการสกัดพฤกษเคมีการสกัดม การเก็บรักษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพข้าวกล้องงอกไขอ้อยความปลอดภัยทางอาหารคูมารินเคมีเชิงทฤษฎีเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซีลีเนียมนาโนเทคโนโลยี่แบคทีเรียเซลลูโลสแบคทีเรียตรึงรูปปฏิกิริยา O-alkylationปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดปุ๋ยปุ๋ยซีลีเนียมพอลิกลูตามิก แอซิดพอลิกูลตามิค แอซิดพอลิเมอร์ชีวภาพพืชโพลิโคซานอลเฟิร์น Microsorumไฟโตสเตอรอลไฟโตเอคดิสเตียรอยด์เภสัชจลนศาสตร์มะเขือเทศเมล็ดเทียมโรคหลอดเลือดหัวใจวงศ์แมกโนเลียว่านเพชรหึงว่านหางช้าง

  Interest

  อินทรีย์เคมี, การสังเคราะห์สารทางด้านอินทรียเคมี, Natural Product

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง SC5-206 ชั้น 2 อาคาร5

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1The coumarin synthesis: a combined experimental and theoretical studyPornsatitworakul S., Pornsatitworakul S., Boekfa B., Boekfa B., Maihom T., Maihom T., Treesukol P., Treesukol P., Namuangruk S., Jarussophon S., Jarussophon N., Limtrakul J.2017Monatshefte fur Chemie
   148(7),pp. 1245-1250
   9
   2Cardio-Protective Effects of Germinated Brown Rice Extract Against Myocardial Ischemia Reperfusion InjuryPetchdee S., Laosripaiboon W., Jarussophon N., Kumphune S.2020High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention
   27(3),pp. 251-258
   5
   3Cardiac protection of germinated brown rice extract in rabbit model of chronic myocardial infarctionPetchdee S., Laosripaiboon W., Jarussophon N.2020Translational Animal Science
   4(2),pp. 1031-1037
   3
   4Novel cogrinding of donepezil with neurotransmitters and coumarins: Characterization, physical properties and in vitro drug release studySomphon W., Prasertsab A., Jarussophon N.2019Materials Today: Proceedings
   17,pp. 1887-1897
   3
   5Theoretical and experimental investigation of NMR, IR and UV-visible spectra of hydroxyl-substituted-4-chloromethylcoumarin derivativesLoarueng C., Boekfa B., Jarussophon S., Pongwan P., Kaewchangwat N., Suttisintong K., Jarussophon N.2019Arkivoc
   2019(6)
   2
   6Serratene triterpenoids and their biological activities from Lycopodiaceae plantsBoonya-udtayan S., Thasana N., Jarussophon N., Ruchirawat S.2019Fitoterapia
   136
   2
   7An experimental and theoretical study on the aldol condensation on zirconium-based metal-organic frameworkThongnuam W., Thongnuam W., Pornsatitworakul S., Pornsatitworakul S., Maihom T., Maihom T., Treesukol P., Treesukol P., Jarussophon N., Maitarad P., Kongpatpanich K., Boekfa B.2017Key Engineering Materials
   757 KEM,pp. 98-102
   1
   8Theoretical and Experimental Study on the 7-Hydroxy-4-Methylcoumarin Synthesis with H-Beta ZeoliteKlinyod S., Boekfa B., Pornsatitworakul S., Maihom T., Jarussophon N., Treesukol P., Wattanakit C., Limtrakul J.2019ChemistrySelect
   4(36),pp. 10660-10667
   1