Person Image

  Education

  • ปร.ด. (อินทรียเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  Expertise Cloud

  การสังเคราะห์สารทางด้านอินทรียเคมี Arrhenius equationAntifungal ActivityAntioxidantantioxidant activitantioxidant activityBiologically active compoundBoletus colossus Heim.CardioprotectioncardiovascularCaulerpaCaulerpincoronary heart diseaseCoumarinDFTGerminated brown riceNMRO-alkylationOne-pot reactionPalladium - catalystPathogenic fungiPechmann condensationPhenanthridinonephenolic compoundsphytic acidPhytosterolPlant Pathogenic FungiPolicosanolPolyglutamic acidrabbit model. riceSelenium nanoparticles (SeNPs)Serratane triterpeneSerratene triterpeneSerratenediolThai herbstotal phenolic compoundTriterpenoidUiO-66-SO3H ungerminated ricesUV-VisibleZeoliteกรดฟีนอลิกกล้วย สารสกัดสด สารสกัดแห้ง สารประกอบฟีนอลิกกากหม้อกรองการกระตุ้นเชิงแสงการดูดซึมการต้านอนุมูลอิสระการนำไปใช้ทางชีวภาพการนำส่งการเรสเวอราทรอลการป้องกันมลพิษการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืชการสกัดพฤกษเคมีการสกัดม การเก็บรักษาการสกัดสารเรสเวอราทรอลการออกฤทธิ์ทางชีวภาพข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอก โรคหลอดเลือดหัวใจข้าวกล้องหอมมะลิแดงเพาะงอกข้าวโพดไขอ้อยความปลอดภัยทางอาหารคูมารินเคมีเชิงทฤษฎีเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซีลีเนียมนาโนเทคโนโลยี่แบคทีเรียเซลลูโลสแบคทีเรียตรึงรูปปฏิกิริยา O-alkylationปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดปุ๋ยปุ๋ยซีลีเนียมพอลิกลูตามิก แอซิดพอลิกูลตามิค แอซิดพอลิเมอร์ชีวภาพพืชโพลิโคซานอลเฟิร์น Microsorumไฟโตสเตอรอลไฟโตเอคดิสเตียรอยด์เภสัชจลนศาสตร์มะเขือเทศเมล็ดเทียมโรคหลอดเลือดหัวใจวงศ์แมกโนเลียว่านเพชรหึงว่านหางช้างสารเคลือบเมล็ดสารเคลือบเมล็ดพันธุ์สารประกอบฟีนอลิกสารโภชนเภสัชสารโภชนะเภสัชสารเรสเวอราทรอลสารออกฤทธิ์สารอาหารอนุพันธ์คูมารินอนุภาคนาโนซีลิเนียม สารสกัดจากพืช การดูดซึมในพืชอ้อยและน้ำตาลอินทรีย์เคมี

  Interest

  อินทรีย์เคมี, การสังเคราะห์สารทางด้านอินทรียเคมี, Natural Product

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง SC5-105, SC5-206 ชั้น 1 และ 2 อาคาร5
   • ห้อง SC5-203 ชั้น 1 และ 2 อาคาร5
   • ห้อง SC5-206 ชั้น 2 อาคาร5

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The coumarin synthesis: a combined experimental and theoretical studyPornsatitworakul S., Pornsatitworakul S., Boekfa B., Boekfa B., Maihom T., Maihom T., Treesukol P., Treesukol P., Namuangruk S., Jarussophon S., Jarussophon N., Limtrakul J.2017Monatshefte fur Chemie
  148(7),pp. 1245-1250
  12
  2Cardio-Protective Effects of Germinated Brown Rice Extract Against Myocardial Ischemia Reperfusion InjuryPetchdee S., Laosripaiboon W., Jarussophon N., Kumphune S.2020High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention
  27(3),pp. 251-258
  6
  3Serratene triterpenoids and their biological activities from Lycopodiaceae plantsBoonya-udtayan S., Thasana N., Jarussophon N., Ruchirawat S.2019Fitoterapia
  136
  5
  4Novel cogrinding of donepezil with neurotransmitters and coumarins: Characterization, physical properties and in vitro drug release studySomphon W., Prasertsab A., Jarussophon N.2019Materials Today: Proceedings
  17,pp. 1887-1897
  3
  5Cardiac protection of germinated brown rice extract in rabbit model of chronic myocardial infarctionPetchdee S., Laosripaiboon W., Jarussophon N.2020Translational Animal Science
  4(2),pp. 1031-1037
  3
  6Theoretical and Experimental Study on the 7-Hydroxy-4-Methylcoumarin Synthesis with H-Beta ZeoliteKlinyod S., Boekfa B., Pornsatitworakul S., Maihom T., Jarussophon N., Treesukol P., Wattanakit C., Limtrakul J.2019ChemistrySelect
  4(36),pp. 10660-10667
  2
  7Theoretical and experimental investigation of NMR, IR and UV-visible spectra of hydroxyl-substituted-4-chloromethylcoumarin derivativesLoarueng C., Boekfa B., Jarussophon S., Pongwan P., Kaewchangwat N., Suttisintong K., Jarussophon N.2019Arkivoc
  2019(6)
  2
  8An experimental and theoretical study on the aldol condensation on zirconium-based metal-organic frameworkThongnuam W., Thongnuam W., Pornsatitworakul S., Pornsatitworakul S., Maihom T., Maihom T., Treesukol P., Treesukol P., Jarussophon N., Maitarad P., Kongpatpanich K., Boekfa B.2017Key Engineering Materials
  757 KEM,pp. 98-102
  1