Person Image

  Education

  • Ph.D.(Bioorganic Chemistry), University of Bristol, United Kingdom
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
  • กศ.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, ไทย

  Expertise Cloud

  antimicrobial activityAntioxidant activitybeta-glucanBioactive compoundBoletus colossus Heim.Cardioprotectioncoronary heart diseaseCulture MediumCurvulariaDendrobium lindleyiendophyteEndophytic fungiitchgrassKeywords: antioxidant activitymamgroveMangrove plantsmedicinal mushroomMicrobial Biotechnologymicrobial productMicrobial productsmolecular biology of microorganismsMolecular Biomarkermushroom polysaccharidemutagenicityMycelumNucleopolyhedrovirusOrchidaceaeorchidsPathogenic fungiPathogenic microbesphenolic compoundsphytic acidPhytoestrogenphytotoxicPluchea indica leavesPolyglutamic acidpurificationrabbit model. riceschizophyllanSchizophyllum communeSelenium nanoparticles (SeNPs)shrimp culture tankssizofilansizofiransonifilanSPGSpirulina platensissplit gill fungisplit-gill fungiThai fruitsThai herbstotal phenolic compoundtrans-p-coumaricungerminated riceswaste waterกรดฟีนอลิกกล้วยไม้การกระตุ้นเชิงแสงการนำไปใช้ทางชีวภาพการแปรรูปวัตถุดิบการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืชการแยกและสกัดสารจากธรรมชาติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพกิจกรรมเอนไซม์ข้าวข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอก โรคหลอดเลือดหัวใจข้าวกล้องหอมมะลิแดงเพาะงอกข้าวมีสีความหลากหลายทางชีวภาพคูมารินเคมีเชิงทฤษฎีเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติชีววิทยาโมเลกุลของจุลินทรีย์เชื้อราเอนโดไฟท์น้ำกรอง (filtrate)แบคทีเรียเซลลูโลสแบคทีเรียตรึงรูปแบบจำลองระบบทางเดินอาหารในหลอดทดลองใบขลู่ปฏิกิริยา O-alkylationปัจจัย ผลไม้ไทยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีนอลิกสารสกัด (extract)สารสกัดหยาบ (crude extract)สารออกฤทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไส้เดือนฝอย (nematode)เห็ดแครงเห็ดตีนตุ๊กแกเห็ดเผาะ (earthstar mushroom)เห็ดสมุนไพรอนุพันธ์คูมารินเอนไซม์เอนโดไฟท์

  Interest

  การแยกและสกัดสารจากธรรมชาติ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Mupirocin W, a novel pseudomonic acid produced by targeted mutation of the mupirocin biosynthetic gene clusterCooper S.M., Cox R.J., Crosby J., Crump M.P., Hothersall J., Laosripaiboon W., Simpson T.J., Thomas C.M.2005Chemical Communications
  (9),pp. 1179-1181
  30
  2The chemical composition, antifungal, antioxidant and antimutagenicity properties of bioactive compounds from fungal endophytes associated with Thai orchidsBungtongdee N., Sopalun K., Laosripaiboon W., Iamtham S., Iamtham S., Iamtham S.2019Journal of Phytopathology
  167(1),pp. 56-64
  29
  3Shift to Pseudomonic Acid B Production in P. fluorescens NCIMB10586 by Mutation of Mupirocin Tailoring Genes mupO, mupU, mupV, and macpECooper S., Cooper S., Laosripaiboon W., Rahman A., Hothersall J., El-Sayed A., El-Sayed A., Winfield C., Crosby J., Cox R., Simpson T., Thomas C.2005Chemistry and Biology
  12(7),pp. 825-833
  23
  4Biological potential and chemical composition of bioactive compounds from endophytic fungi associated with thai mangrove plantsSopalun K., Laosripaiboon W., Wachirachaikarn A., Iamtham S.2021South African Journal of Botany
  141,pp. 66-76
  10
  5Cardio-Protective Effects of Germinated Brown Rice Extract Against Myocardial Ischemia Reperfusion InjuryPetchdee S., Laosripaiboon W., Jarussophon N., Kumphune S.2020High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention
  27(3),pp. 251-258
  6
  6The efficiency and the correlation between testing methods on antimicrobial and antioxidant activities of selected medicinal essential oilsUtakod N., Utakod N., Laosripaiboon W., Chunhachart O., Chunhachart O., Issakul K.2017International Food Research Journal
  24(6),pp. 2616-2624
  6
  7Cardiac protection of germinated brown rice extract in rabbit model of chronic myocardial infarctionPetchdee S., Laosripaiboon W., Jarussophon N.2020Translational Animal Science
  4(2),pp. 1031-1037
  3
  8Potential of trans-p-coumaric acid released from Rottboellia cochinchinensis for weed control in vegetable fieldsBundit A., Yamada K., Shigemori H., Laosripaiboon W., Datta A., Pornprom T.2019Allelopathy Journal
  46(2),pp. 184-193
  2