Person Image

  Education

  • ปร.ด. (อินทรียเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนากระบวนการสกัดและการนำไปใช้ประโยชน์ทางเครื่องสาอางของว่านเพชรหึงเพื่อชะลอวัยและลดผลเสียที่เกิดจากมลภาวะ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 3 0 0
  2016 การสังเคราะห์ การออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา และการศึกษาเคมีเชิงทฤษฎีของอนุพันธ์คูมาริน หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี 2 0 0 0
  2016 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งอนุมูลอิสระจากพืชวงศ์ Magnoliaceae หัวหน้าโครงการ ทุนจุดประกายนักวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี 0 0 0 0
  2016 การสกัดและการแยกสารพฤกษเคมีจากเฟิร์น Microsorum scolopendria (Burm. f.) Copel. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเวชสำอาง หัวหน้าโครงการ งบประมาณสนับสนุนการตั้งหน่วยวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 3 0 0
  2018 โครงการการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเสริมซีลีเนียมเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2017 บทบาทของสารสกัดข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 2559 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2015 บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2015 การผลิตไขและแยกสารโภชนเภสัชจากกากหม้อกรองโรงงานน้ำตาลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไขอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 การแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์สารออกฤทธิ์จากข้าวกล้องงอกเพื่อใช้ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)