ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Activated carbonadsorptionAlloysAntibacterialbenzoxazineCadmium sulfideCalciteCalcium CarbonateCarbon blackcarbon nanotubescarboxylic acidcompositeCompositescopperdegradationdensity functional theoryDFTdye-sensitized solar cellDye-sensitized solar cellsEfficiencyElectrical propertiesElectron beamelectron transportFillerFourier transform infrared spectroscopygamma irradiationGamma radiationGC-MSGlass transitionII-VI semiconductorsironirradiationKineticsLight-emitting diodesLycopodiaceaeLycopodium nummularifolium BlumeManganese telluridemechanical propertiesMetal nanoparticlesmethylene bluemolecular dockingNanocompositesNanocrystallineNanograinsnanoparticlenanoparticlesnanostructuresNatural rubberOptical propertiesozonePerformancePhase transformationphotocatalystPhotocatalyticPhotocatalytic activityPhotocatalytic degradationPolyanilinePolybenzoxazinePolyimidePolyimidesprecipitationPrecipitation (chemical)Quantum dotquantum dotsRate constantsReaction MechanismReduced graphene oxideRubberSAC-CISemiconductor sensitizerSerratenediolSilica fumesilver sulfideSolar cellSolar cellsStructuralsurface modificationSynthesisSynthesis (chemical)TheophyllineTheophylline cocrystalThermal and mechanical propertiesThermal conductivityThermal decompositionthermal degradationThermal propertiesThermogravimetric analyzersThin filmWastesZeoliteszinc oxideZinc oxidesZinc sulfideZnOZnO nanoparticlesซิงก์ออกไซด์เซลล์แสงอาทิตย์ลายนิ้วมือแฝงอนุภาคนาโนอัลจิเนต

Executives


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

นาง วิไลลักษณ์ ขวัญยืน, อาจารย์

wilailuck.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 034281105-6 ต่อ 478

Avata

นาย วีรชัย ลิภา, อาจารย์

werachai.l@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3435-1895 ต่อ463


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 37 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 183 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 165 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 41 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 69 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 639 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 394 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 245 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 13 เรื่อง (Unknown 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 90 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 86 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 23 รางวัล (เกียรติบัตร 17 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)