Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม), เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง, ไทย, 2543
  • วท.ด.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  (?)-isohopeaphenol(+)-hopeaphenol?gamma-polyglutamic acidadsorption isothermAmantadineBacillusbioflocculationcharmmCR002desorptiondried cell biomassdyeingHopeaphenolhuman SIRT1Influenza Aleaching columnleadLead desorption Availability Column leaching Solid waste Fractionation Lead, biosorption, desorptionM2 channelMD simulationmetal bioavailabilitymolecular dockingmolecular dynamic simulationsMolecular dynamics simulationsparamagneticPlant polyphenolpolyphenolrestraintResveratrolresveratrol oligomerresveratrol tetramerRimantadinesequential extractionsimulationSIRT1 inhibitorsirtuinsoilSurtuinกรดอินทรีย์กล้วยหอมทองการเก็บรักษามะพร้าวการคายซับการดูดซับการถูกชะด้วยคอลัมน์ การสกัดลำดับขั้นการนำส่งการเรสเวอราทรอลการสกัดสารเรสเวอราทรอลความเป็นพิษความพอใจรสชาติน้ำมะพร้าวไคโตซานไคโตซานที่มีการเชื่อมโยงจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรดินโดปามีนตะกั่วตะกั่ว การดูดซับทางชีวภาพ การคายซับทูบูลินน้ำเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนแบบจำลองพลวัฒเชิงโมเลกุลปริมาณน้ำตาลเปลือกผลไม้มะพร้าวน้ำหอมโมเลคิวลาร์ดอกกิ้งระยะสุกแร่ธาตุในน้ำมะพร้าวโลหะหนักสารเรสเวอราทรอลอินโดโลเบนซาโซซิโนนอุณหภูมิการเก็บรักษา HPLC

  Interest

  แบบจำลองพลวัฒเชิงโมเลกุล

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง SC5-105, SC5-206 ชั้น 1 และ 2 อาคาร5

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1How amantadine and rimantadine inhibit proton transport in the M2 protein channelIntharathep P., Laohpongspaisan C., Rungrotmongkol T., Loisruangsin A., Malaisree M., Decha P., Aruksakunwong O., Chuenpennit K., Kaiyawet N., Sompornpisut P., Pianwanit S., Hannongbua S.2008Journal of Molecular Graphics and Modelling
  27(3),pp. 342-348
  73
  2Rotational motion of pentane in the flat γ cages of zeolite KFISaengsawang O., Schüring A., Remsungnen T., Loisruangsin A., Hannongbua S., Magusin P., Fritzsche S.2008Journal of Physical Chemistry C
  112(15),pp. 5922-5929
  11
  3Newly developed ab initio fitted potentials for molecular dynamics simulations of n-pentane in the zeolite silicalite-1Loisruangsin A., Fritzsche S., Hannongbua S.2004Chemical Physics Letters
  390(4-6),pp. 485-490
  9
  4Optimal binding site of a methane molecule on the silanol covered (010) surface of silicalite-1: ONIOM calculationsRemsungnen T., Kormilets V., Loisruangsin A., Schüring A., Fritzsche S., Haberlandt R., Hannongbua S.2006Journal of Physical Chemistry B
  110(24),pp. 11932-11935
  5
  5Effect of resveratrol dimers and tetramers isolated from vitaceous and dipterocarpaceous plants on human SIRT1 enzyme activityHikita K., Seto N., Takahashi Y., Nishigaki A., Suzuki Y., Murata T., Loisruangsin A., Aminah N.S., Takaya Y., Niwa M., Kaneda N.2018Natural Product Communications
  13(11),pp. 1531-1534
  4
  6Structural analysis of the inhibitory effects of polyphenols, (+)-hopeaphenol and (−)-isohopeaphenol, on human SIRT1Loisruangsin A., Loisruangsin A., Hikita K., Seto N., Niwa M., Takaya Y., Kaneda N.2019BioFactors
  45(2),pp. 253-258
  3
  7Energy barrier of water and methane molecules due to the silanol groups on the (010) surface of silicalite-1 as studied by quantum chemical calculationsSaengsawang O., Remsungnen T., Loisruangsin A., Fritzsche S., Haberlandt R., Hannongbua S.2005Studies in Surface Science and Catalysis
  158 A,pp. 947-954
  2
  8An alternative approach for ab initio fitted potentials: The n-pentane/silicalite-1 systemLoisruangsin A., Fritzsche S., Hannongbua S.2008Chemical Physics
  344(1-2),pp. 1-12
  1
  9Lead Desorption and Its Potential Bioavailability in Soil Used for Disposing Lead-Contaminated Pomelo Peel: Effects of Contact Time and Soil pHTongtavee N., Loisruangsin A., McLaren R.G.2021Water, Air, and Soil Pollution
  232(9)
  1