Person Image

  Education

  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2536
  • วท.ม.(เคมีอินทรีย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2539

  Interest

  เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ก.พ. 2566 - พ.ค. 2566 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ก.พ. 2566 - เม.ย. 2566 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์
  • มี.ค. 2562 - ก.พ. 2566 รองคณบดีฝ่ายกายภาพและภูมิสถาปัตย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ก.ย. 2551 - พ.ย. 2551 หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์(ผู้รักษาราชการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • มิ.ย. 2549 - ก.ค. 2556 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • มิ.ย. 2545 - ม.ค. 2548 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)