Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2526
  • วท.ม.(พิษวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2535
  • Ph.D.(Toxicology), Virginia Polytechnic and State University , สหรัฐอเมริกา, 2547
  • M.S., Virginia Ploytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา, 2543

  Expertise Cloud

  AbamectinacaricideAdsorptionAmidineAuokhokhaoazadirachtinB. thuringiensisBacillus thuringiensisBan Laembiopesticidebroad mitescadmiumChinese kaleChinese Kale farmerschitosanChlorfenapyrCross-linked chitosanPolyphagotarsonemus latusPolyphagotarsonemus latus (Banks)predacious mites,predatorPrednisoloneProfenofosQuality AssuranceQuality Management SystemQuEChERSrepellent effectresource availabilitySediment ratesedimentsSelf AssessmentSpodoptera lituraSpodoptera litura F.Spodoptera litura(Fabr.)Tetranychus urticaeTetranychus urticae.Thai traditional medicinetoxicityToxicity testsTsunami 2004Water qualityweedZincกกกลมกลุ่มเกษตรกรการกำจัดศัตรูพืชการดูดซับการดูดซับทางชีวภาพ (biosorption), สีย้อมการดูดซับทางชีวภาพ: ตะกั่วการตรึง (immobilization)การประกันคุณภาพการประเมินความเสี่ยงการประเมินตนเองการปรับปรุงคุณภาพนำทิ้งคลอร์ไพรีฟอสความปลอดภัยของอาหารคุณภาพน้ำเคมีอินทรีย์แคชเชอร์ไคโตซานไคโตซานที่มีการเชื่อมโยงไคโตซานและอนุพันธุ์ การดูดซับ ตะกั่ว ทองแดง แคดเมียมจอกไซเปอร์เมทรินไดเมทโธเอตต้นหอมธูปฤาษีนํ้ามันพืชน้ำทิ้งโรงไฟฟ้าราชบุรีน้ำเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนน้ำเสียสังเคราะห์บัวหลวงเปลือกส้มโอเปลือกส้มโอ การดูดซับ ตะกั่วไอออน แคดเมียมไอออนผักตบชวาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมพุทธรักษาโพรฟีโนฟอสฟังไจ (fungi)มวลสมดุลแมลงศัตรูพืชระบบควบคุมภายในระบบบริหารจัดการคุณภาพไรขาว,ไรตัวห้ำลดมลพิษทางน้ำโลหะหนักโลหะหนัก ดูดซับ เปลือกส้มโอวัชพืชสบู่ดำ, physic nutสารเคมีตกค้างสารสกัดจากพืชสีไดเรกต์ (direct dye)สีเบสิคเยลโลสีเมทิลลีนบลูสีรีแอกทีฟ (reactive dye)หนอนกระทู้ผักหนอนใยผักอนุภาคนาโนของเหล็กออกไซด์แอโรเจลจากเปลือกส้มโอ

  Interest

  เคมีอินทรีย์, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Examination of concurrent exposure to repeated stress and chlorpyrifos on cholinergic, glutamatergic, and monoamine neurotransmitter systems in rat forebrain regionsPung T., Klein B., Blodgett D., Jortner B., Ehrich M.2006International Journal of Toxicology
   25(1),pp. 65-80
   27
   2Neurologic and immunologic effects of exposure to corticosterone, chlorpyrifos, and multiple doses of tri-ortho-tolyl phosphate over a 28-day period in ratsEhrich M., Hancock S., Ward D., Holladay S., Pung T., Flory L., Hinckley J., Jortner B.2004Journal of Toxicology and Environmental Health - Part A
   67(5),pp. 431-457
   17
   3The effect of stress on the acute neurotoxicity of the organophosphate insecticide chlorpyrifosHancock S., Ehrich M., Hinckley J., Pung T., Jortner B.2007Toxicology and Applied Pharmacology
   219(2-3),pp. 136-141
   13
   4Corticosterone in drinking water: Altered kinetics of a single oral dose of corticosterone and concentrations of plasma sodium, albumin, globulin, and total proteinPung T., Zimmerman K., Klein B., Ehrich M.2003Toxicology and Industrial Health
   19(10),pp. 171-182
   9
   5Toxic effects of Lantana camara crude extracts on Spodoptera litura (Fabr.)Pung T., Srimongkolchai W.2011Asian Journal of Chemistry
   23(7),pp. 2863-2865
   8
   6Lethal and sublethal effects of Embelia ribes and two commercial pesticides on a generalist predatorKošulič O., Vichitbandha P., Pung T., Michalko R.2018Journal of Applied Entomology
   142(4),pp. 428-436
   2
   7Behavioral predictability in a lynx spider is interactively influenced by mean behavior, prey density, and an insecticideMichalko R., Košulič O., Pung T., Vichitbandha P.2018Current Zoology
   64(6),pp. 713-720
   1
   8Toxic effects of leaf and flower crude extracts from Lantana camara on Tetranychus urticaeSrimongkolchai W., Vichitbandha P., Pung T.2013Asian Journal of Chemistry
   25(9),pp. 4881-4884
   0