Person Image

  Education

  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2536
  • วท.ม.(เคมีอินทรีย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2016 การเปรียบเทียบวิธีและการหาสารแต่งกลิ่นสังเคราะห์ในกล้วยน้ำว้า หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม 0 1 0 0
  2015 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรียในดอกและใบจำปี หัวหน้าโครงการ รายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0