Person Image

  Education

  • กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2544
  • กศ.ม.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  Agate mortarAnalysis methodAnisotropyBand positionBiological materialsBoiling waterBulk superconductorsCalcinations processCarbonated apatiteCharacterizationchemical vapor treatmentComparative studiesCritical temperatureCritical temperaturesCrystal structureCrystallinitiesDegradationDiffraction peaksDye-sensitized solar cellEfficiencyEndothermic reactionsEthanolFlat surfacesFluorineFluorine dopedFluorine-dopedFourier transform infraredFour-point probe techniquesFT-IR spectrumFull profile analysisGrain boundariesgraphene quantum dotsHCI-dopingherbicideHigh TcHuman teethHuman teethsHydroxyapatiteKOH solutionmelt processmethylene blueNanocrystallineNano-crystalline structuresNano-hydroxyapatitenanostructuresNatural compositesNew y-based superconductorsOffset temperatureOptical propertiesOrganic materialsOrthorhombic crystal structuresOrthorhombic structuresPeritectic temperaturePhosphate mineralsPhotocatalystPhysical propertiesPhysical propertyRate constantsResistance measurementResistivity measurementSEM micrographsSingle crystalsSinteringSintering processSintering temperaturesSnO2-ZnOSolid state methodSolid state reactionsSolid-sate reactionsSpace-group symmetryStructure (composition)SubstratesSuperconducting materialsSuperconducting phaseSuperconductivitySuperconductorTc measurementTemperatureThermal decompositionThermogravimetricUVWeight lossX ray diffractionX-Ray DiffractionXRDY211Y211 dopingY235Y-Ba-Cu-O superconductorY-Ba-Cu-O superconductorsZinc oxideZinc oxidesZinc sulfideZnOเชื้อแบคทีเรียอีโคไลซิงก์ออกไซด์เตตระพอตดีซี แมกนีตรอนสปัตเตอริงตัวนำยวดยิ่งสมบัติเชิงแสงอินเดียมทินออกไซด์

  Interest

  ฟิสิกส์ (Physics), ฟิสิกส์ศึกษา (Physics Education), วัสดุโครงสร้างนาโน (Nanostructured Materials), โฟโตคะตะลิสต์ (Photocatalysts), การปรับเทียบแบบรีทเวลด์ (Rietveld refinement)

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2562 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ก.ค. 2559 - มี.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 60 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Modified graphene quantum dots-zinc oxide nanocomposites for photocatalytic degradation of organic dyes and commercial herbicidePhophayu S., Pimpang P., Wongrerkdee S., Sujinnapram S., Wongrerkdee S.2020Journal of Reinforced Plastics and Composites
  39(3-4),pp. 81-94
  23
  2XRD spectra of new YBaCuO superconductorsSujinnapram S., Udomsamuthirun P., Udomsamuthirun P., Kruaehong T., Nilkamjon T., Nilkamjon T., Ratreng S., Ratreng S.2011Bulletin of Materials Science
  34(5),pp. 1053-1057
  22
  3Synergistic effects of structural, crystalline, and chemical defects on the photocatalytic performance of Y-doped ZnO for carbaryl degradationSujinnapram S., Wongrerkdee S.2023Journal of Environmental Sciences (China)
  124,pp. 667-677
  16
  4Additive SnO2-ZnO Composite Photoanode for Improvement of Power Conversion Efficiency in Dye-sensitized Solar CellSujinnapram S., Moungsrijun S.2015Procedia Manufacturing
  2,pp. 108-112
  15
  5Synthesis and characterization of zinc oxide prepared with ammonium hydroxide and photocatalytic application of organic dye under ultraviolet illuminationMoungsrijun S., Sujinnapram S., Sutthana S.2017Monatshefte fur Chemie
  148(7),pp. 1177-1183
  10
  6Linkage modification of a zinc oxide photoelectrode prepared with polyethylene glycol for electron transport improvement in dye-sensitized solar cellsWongrerkdee S., Moungsrijun S., Sujinnapram S., Krobthong S., Choopun S., Choopun S.2019Bulletin of Materials Science
  42(3)
  8
  7Enhanced Photocatalytic Degradation of Methylene Blue Using Ti-Doped ZnO Nanoparticles Synthesized by Rapid CombustionWongrerkdee S., Wongrerkdee S., Boonruang C., Sujinnapram S.2023Toxics
  11(1)
  8
  8Influence of yttrium doping on ZnO nanoparticles for enhanced photocatalytic degradation of methylene blueRungsawang T., Sujinnapram S., Nilphai S., Wongrerkdee S.2021Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
  16(4),pp. 1209-1217
  6
  9Chemical vapor treatment of zinc oxide photoelectrodes for efficiency enhancement of dye-sensitized solar cellsMoungsrijun S., Sujinnapram S., Choopun S., Choopun S., Sutthana S.2017Monatshefte fur Chemie
  148(7),pp. 1191-1196
  5
  10XRD, photoluminescence and optical absorption investigations of cobalt-doped ZnOSujinnapram S., Onreabroy W., Nantawisarakul T.2009AIP Conference Proceedings
  1150,pp. 340-343
  5
  11Characterization of apatite from human teeth via XRD, FT-IR and TGA techniquesPankaew P., Pankaew P., Hoonnivathana E., Sujinnapram S., Thamaphat K., Limsuwan P., Limsuwan P., Naemchanthara K.2012Advanced Materials Research
  506,pp. 90-93
  4
  12The effect of heat treatment on crystal structure in zircon monitored by ESR and XRDKittiauchawal T., Mungchamnankit A., Sujinnapram S., Kaewkhao J., Kaewkhao J., Limsuwan P., Limsuwan P.2012Procedia Engineering
  32,pp. 706-713
  4
  13Some properties of YBam Cu 1+m Oy(m = 2, 3, 4, 5) superconductorsChainok P., Chainok P., Khuntak T., Sujinnapram S., Sujinnapram S., Tiyasri S., Wongphakdee W., Kruaehong T., Nilkamjon T., Nilkamjon T., Ratreng S., Ratreng S., Udomsamuthirun P., Udomsamuthirun P.2015International Journal of Modern Physics B
  29(9)
  4
  14CLUSTERED ZnO NANOPARTICLES SYNTHESIZED VIA PRECIPITATION FOR PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF METHYL ORANGE AND GLYPHOSATESujinnapram S., Nilphai S., Moungsrijun S., Krobthong S., Wongrerkdee S.2021Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
  16(1),pp. 317-329
  4
  15Annealed plasmonic Ag nanoparticle films for surface enhanced fluorescence substrateChokboribal J., Vanidshow W., Yuwasonth W., Chananonnawathorn C., Waiwijit U., Hincheeranun W., Dhanasiwawong K., Horprathum M., Rattana T., Sujinnapram S., Phae-Ngam W.2021Materials Today: Proceedings
  47,pp. 3492-3495
  3
  16ZnO Nanoparticles Coprecipitation with Aluminum and Copper Ions for Efficient Photocatalytic Degradation of Commercial GlyphosateKrobthong S., Wongrerkdee S., Pimpang P., Moungsrijun S., Sujinnapram S., Nilphai S., Rungsawang T., Wongrerkdee S.2022Integrated Ferroelectrics
  222(1),pp. 69-83
  3
  17Synthesized and characterization of YBa2Cu3Oy, Y3Ba5Cu8Oy, and Y7Ba11Cu18Oy superconductors by planetary high-energy ball-millingKruaehong T., Sujinnapram S., Nilkamjon T., Nilkamjon T., Ratreng S., Ratreng S., Udomsamuthirun P., Udomsamuthirun P.2017Journal of the Australian Ceramic Society
  53(1),pp. 3-10
  3
  18The preparation and characterization of Y145 superconductorChainok P., Chainok P., Sujinnapram S., Sujinnapram S., Nilkamjon T., Nilkamjon T., Ratreng S., Ratreng S., Kritcharoen K., Butsingkorn P., Ruttanaraksa P., Udomsamuthirun P., Udomsamuthirun P.2013Advanced Materials Research
  770,pp. 295-298
  3
  19The synthesis of YBa3Cu4Ox superconductor and comparison with YBa2Cu3OxChainok P., Chainok P., Sujinnapram S., Sujinnapram S., Nilkamjon T., Nilkamjon T., Ratreng S., Ratreng S., Somsri K., Phomphuang N., Mychareon P., Udomsamuthirun P., Udomsamuthirun P.2014Advanced Materials Research
  979,pp. 220-223
  1
  20Sulfuric acid treatment of ZnO photoelectrode for photovoltaic improvement in dye-sensitized solar cellWongrerkdee S., Moungsrijun S., Sujinnapram S., Krobthong S., Choopun S.2018Journal of Physics: Conference Series
  1144(1)
  1
  21Synthesis and characterization of nanocrystalline ZnO powders by a direct thermal decomposition route using Zinc Nitrate HexahydrateSujinnapram S., Termsuk U., Charoentam A., Sutthana S.2013Advanced Materials Research
  770,pp. 68-71
  1
  22An improvement of dye-sensitized solar cell by acid treatment on modified ZnO photoanodeMoungsrijun S., Sujinnapram S.2017Integrated Ferroelectrics
  177(1),pp. 17-29
  1
  23Additive SnO2-ZnO composite films for photocatalytic degradation efficiency of organic dyeSujinnapram S., Moungsrijun S.2016Key Engineering Materials
  675-676,pp. 205-208
  1
  24A simple improvement of an off-grid solar photovoltaic panel using an integrated reflectorWongrerkdee S., Kasemjit P., Moungsrijun S., Sujinnapram S., Krobthong S., Wongrerkdee S.2022Journal of Physics: Conference Series
  2145(1)
  1
  25Surface-Enhanced Raman Scattering Activity of Plasmonic Ag-Ti Nanoisland FilmsPhae-Ngam W., Rattana T., Sujinnapram S., Chananonnawathorn C., Waiwijit U., Hincheeranun W., Kowong R., Horprathum M., Lertvanithphol T., Vanidshow W., Yuwasonthi W., Chokboribal J.2021Surface Review and Letters
  0
  26Influence of HCl-doping on physical, optical, and electrical properties of PEDOT:PSS filmsMoungsrijun S., Somsuk S., Wongrerkdee S., Lohawet K., Sujinnapram S., Krobthong S., Kaewprajak A., Kumnorkaew P., Wongrerkdee S.2023Journal of Physics: Conference Series
  2431(1)
  0
  27Investigation of structural, optical, and electrical properties of PEDOT:PSS/Au/PEDOT:PSS multilayer filmsSujinnapram S., Wongrerkdee S., Lohawet K., Krobthong S., Moungsrijun S., Kaewprajak A., Kumnorkaew P., Wongrerkdee S.2023Journal of Physics: Conference Series
  2653(1)
  0
  28KOH treatment of photoanode on photovoltaic properties of ZnO based dye-sensitized solar cellSujinnapram S., Moungsrijun S.2016Key Engineering Materials
  675-676,pp. 577-580
  0
  29The comparative study of Y123 and Y13-20-33 superconductors synthesized by melt processChantrapakajee S., Chainok P., Sujinnapram S., Sujinnapram S., Khuntak T., Nilkamjon T., Nilkamjon T., Ratreng S., Ratreng S., Udomsamuthirun P., Udomsamuthirun P.2016Key Engineering Materials
  675-676,pp. 303-306
  0
  30Characterizations of YBa5Cu6Ox superconductor synthesized by melt processChainok P., Sujinnapram S., Sujinnapram S., Khuntak T., Nilkamjon T., Nilkamjon T., Ratreng S., Ratreng S., Udomsamuthirun P., Udomsamuthirun P.2016Key Engineering Materials
  675-676,pp. 299-302
  0
  31Effect of fluorine on some properties of Y235 superconductorKruaehong T., Khuntak T., Chainok P., Sujinnapram S., Nilkamjon T., Nilkamjon T., Ratreng S., Ratreng S., Udomsamuthirun P., Udomsamuthirun P.2016Journal of Ovonic Research
  12(2),pp. 67-74
  0
  32The effect of ti-doped on the structure of y134 and y257 superconductorsKruaehong T., Sujinnapram S., Udomsamuthirun P., Nilkamjon T., Ratreng S.2018Current Applied Science and Technology
  18(3),pp. 126-132
  0
  33Structural and optical properties of nanocrystalline ZnO powder by a direct thermal decomposition route using zinc acetate dihydrateKaewwiset W., Srisuphang T., Keawsomrong S., Sutthana S., Sujinnapram S.2014Advanced Materials Research
  979,pp. 151-154
  0
  34Structural and optical properties of Zn0.8Co0.2O ceramicsSujinnapram S., Onreabroy W., Nantawisarakul T.2008Advanced Materials Research
  55-57,pp. 337-340
  0
  35The preparation and characterization of Y235 superconductor and Y235 doped fluorineKhuntak T., Chainok P., Chainok P., Sujinnapram S., Sujinnapram S., Nilkamjon T., Nilkamjon T., Ratreng S., Ratreng S., Udomsamuthirun P., Udomsamuthirun P.2014Advanced Materials Research
  979,pp. 228-231
  0
  36Fabrication of the new Y257 bulk superconductor by melt processKruaehong T., Sujinnapram S., Nilkamjon T., Ratreng S., Udomsamuthirun P.2016Key Engineering Materials
  675-676,pp. 307-311
  0
  37Investigate the properties of Y211 doping effect in the new superconducting Y7Ba11Cu18OY compoundKruaehong T., Sujinnapram S., Nilkamjon T., Nilkamjon T., Ratreng S., Ratreng S., Udomsamuthirun P., Udomsamuthirun P.2013Advanced Materials Research
  770,pp. 26-29
  0