Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2540
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Boron dopingcementationCentral Institute of Forensic ScienceCharge transferCharge transfer resistanceChemical Bath DepositioChemical bath depositionchemistry educationCo-binary thin filmsColor Capture & IdentifierComputational ChemistryCopper antimony sulfideCopper tellurideCu2-xTe/Bi2Te3 thin filmDye-sensitized solar cellElectrochemicalElectrochemical performanceGPGPUIndium dopingIndium incorporationIndium3+ dopingironLaboratory SafetyLatent fingerprintsLawzoneLow-temperature thermal treatment processManganese dopingManganese tellurideManganese-doped copper tin sulfideManganese-doped tin sulfideMD-ONIOM2ModellingMolecular dopantMolecular dynamics simulationsMorphological and Electrical PerformancesNanocomposite FilmNanocrystalnanoparticleNanoparticlesNanosheetNanostructured materialsNanostructuresNa–S batteryNb2O5 thin filmNMRONIOMOptical propertiesOptoelectronic devicesParallel processingPassive StructurePb2+performancespH adjustmentpH treatmentPhoto/electrochemical propertiesPhotometerPhotovoltaic performanceporous carbonpriority journalPtQuantum chemical calculationsquantum mechanics calculationsReduced graphene oxideRGBsalicylic acidSecond Language InstructionSelective Solar AbsorberSemiconductor dopingSemiconductor nanoparticlesSemiconductorssmall scale chemistrysmart phoneSolar cellsSolvent effectstoichiometrystream computingStructuralStructural characteristicsSuccessive ionic layer adsorption and reaction techniqueSuccessive ionic layer adsorption and reactionsSuicide by HangingsynthesisSynthesis (chemical)telluriumTin dopingTin Manganese Tellurideการทดลองเคมีอย่างง่ายค่าสีแดง เขียว น้ำเงิน โลหะทองแดง น้ำเสียเคมีคอมพิวเตอร์เคมีย่อส่วนเครื่องฟลูออโรมิเตอร์อย่างง่ายเครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่างง่ายซีเมนเทชันซีเมนเทชัน ทองแดง เหล็กเซลล์แสงอาทิตย์ทองแดงน้ำเสียปฏิบัติการเคมีพลังงานทางเลือกโรงเรียน

  Interest

  เคมีคอมพิวเตอร์, Computational Chemistry, Analytical Chemistry

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องหน่วยวิจัยเคมีแบบยั่งยืน ชั้น 2 อาคาร SC2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (83)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A combined MD-ONIOM2 approach for 1H NMR chemical shift calculations including a polar solventVailikhit V., Treesuwan W., Hannongbua S.2007Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  806(1-3),pp. 99-104
  17
  2Modification of reduced graphene oxide layers by electron-withdrawing/donating units on molecular dopants: Facile metal-free counter electrode electrocatalysts for dye-sensitized solar cellsRakspun J., Chiang Y.J., Chen J.Y., Yeh C.Y., Amornkitbamrung V., Chanlek N., Vailikhit V., Hasin P.2020Solar Energy
  203,pp. 175-186
  13
  3Multi-phase structures of boron-doped copper tin sulfide nanoparticles synthesized by chemical bath deposition for optoelectronic devicesRakspun J., Kantip N., Vailikhit V., Choopun S., Choopun S., Tubtimtae A.2018Journal of Physics and Chemistry of Solids
  115,pp. 103-112
  13
  4Effect of annealing process on the properties of undoped and manganese2+-doped co-binary copper telluride and tin telluride thin filmsKladkaew M., Samranlertrit N., Vailikhit V., Teesetsopon P., Tubtimtae A.2018Ceramics International
  44(6),pp. 7186-7201
  9
  5Electrochemical performance of Bi2Te3 heterostructure thin film and Cu7Te4 nanocrystals on undoped and In3+-doped WO3 films for energy storage applicationsBuathet S., Simalaotao K., Simalaotao K., Reunchan P., Reunchan P., Vailikhit V., Teesetsopon P., Raknual D., Kitisripanya N., Tubtimtae A.2020Electrochimica Acta
  341
  9
  6Effect of indium doping in Nb2O5 thin films for electron transport layers: Investigation of structural, optical, and electrical propertiesRaknual D., Suttiyarak P., Tubtimtae A., Vailikhit V.2020Materials Letters
  259
  8
  7Highly efficient tungsten-doped hierarchical structural N-Enriched porous carbon counter electrode material for dye-sensitized solar cellsSrathongluan P., Lin J.Y., Chanlek N., Vailikhit V., Hasin P.2020Electrochimica Acta
  351
  8
  8Effective properties of undoped and Indium3+-doped tin manganese telluride (Sn1 − xMnxTe) nanoparticles via using a chemical bath deposition routeBoon-on P., Tubtimtae A., Vailikhit V., Teesetsopon P., Choopun S., Choopun S.2017Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics
  381(21),pp. 1807-1814
  8
  9Effect of low thermal treatment temperatures on the morphological, optical and electrical properties of Sn1-xMnxTe nanocomposite films incorporated with indium cationsRukcharoen N., Tubtimtae A., Vailikhit V., Teesetsopon P., Kitisripanya N.2019Ceramics International
  45(17),pp. 23203-23215
  7
  10Effective performance for undoped and boron-doped double-layered nanoparticles-copper telluride and manganese telluride on tungsten oxide photoelectrodes for solar cell devicesSrathongluan P., Vailikhit V., Teesetsopon P., Choopun S., Choopun S., Tubtimtae A.2016Journal of Colloid and Interface Science
  481,pp. 57-68
  7
  11Photovoltaic performances of Cu2-xTe sensitizer based on undoped and indium3+-doped TiO2 photoelectrodes and assembled counter electrodesSrathongluan P., Kuhamaneechot R., Sukthao P., Vailikhit V., Choopun S., Choopun S., Tubtimtae A.2016Journal of Colloid and Interface Science
  463,pp. 222-228
  6
  12Structural and electrochemical studies of undoped and In3+-doped co-binary Cu2-xTe and Bi2Te3 thin films for aqueous Na–S batteriesSreerung R., Raknual D., Vailikhit V., Teesetsopon P., Kitisripanya N., Tubtimtae A.2019Ceramics International
  45(14),pp. 17305-17317
  6
  13Conformational analysis of nevirapine in solutions based on nmr spectroscopy and quantum chemical calculationsVailikhit V., Bunsawansong P., Techasakul S., Hannongbua S.2006Journal of Theoretical and Computational Chemistry
  5(4),pp. 913-924
  5
  14Structural, optical and electrochemical performances of undoped and Sn2+-doped Bi2Te3 nanoparticles on WO3 electrodesBuddeesao M., Raknual D., Tubtimtae A., Vailikhit V., Teesetsopon P.2020Materials Science in Semiconductor Processing
  105
  5
  15Facile synthesis of copper-antimony-sulfide nanostructures on WO 3 electrodes: Investigation of electrochemical performanceSribenjawan J., Raknual D., Vailikhit V., Kitisripanya N., Tubtimtae A.2019Materials Letters
  245,pp. 126-129
  5
  16Copper incorporation in Mn2+-doped Sn2S3 nanocrystals and the resultant structural, optical, and electrochemical characteristicsNoppakuadrittidej P., Vailikhit V., Teesetsopon P., Choopun S., Choopun S., Tubtimtae A.2018Ceramics International
  44(12),pp. 13973-13985
  4
  171H NMR chemical shifts of some DMSO-solvated amines using MD-ONIOM2Vailikhit V., Holzschuh W., Hannongbua S.2010Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  944(1-3),pp. 173-176
  1
  18Response to comments on the paper, “Effect of low thermal treatment temperatures on the morphological, optical and electrical properties of Sn1-xMnxTe nanocomposite films incorporated with indium cations [Ceram. Int. 45 (2019) 23,203–23215]”Rukcharoen N., Tubtimtae A., Vailikhit V., Teesetsopon P., Kitisripanya N.2020Ceramics International
  46(12),pp. 20584-20585
  0