Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2541
  • วท.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  4-Aminobenzoic acidAcyclovirAntibiotic NitrofurantoinAscorbic Acidcarboxylic acidchitosanchitosan-gelatin filmsCocrystalCocrystallizationControlled-ReleaseCoordination compoundCrystal GrowthcurcumincyclodextrinDicarboxylic acidsdonepezildonepezil hydrochloridedonepezil solvatedrug deliverydual-drug deliveryGallic acidGelatinhydrogen bondingluminescent compoundmetal-organic frameworkmetal-picolinate complexesNitrofurantoinNitrofurantoin cocrystalOrganic compoundspharmaceuticalPharmaceutical cocrystalPharmaceutical cocrystalspharmaceutical solidsphotoluminescent property Phthalic acidPhysical PropertiesPhysical Propertyphysicochemical propertiesPicolinic acidpolymorphismRelative humidityresveratrolSalicylic acidscreeningSingle crystal growthSolubilityspectroscopyStabilitysulfate ion cross-linkingsupramolecular structureTheophyllineTheophylline cocrystalVibrational spectroscopyzeolitic imidazolate frameworksZinc ChlorideZn compoundการควบคุมการปลดปล่อยการนำส่งการเรสเวอราทรอลการนำส่งยาการสกัดสารเรสเวอราทรอลควบคุมการปลดปล่อยควบคุมการปลดปล่อย Chitosanเคมีของแข็ง (Solid State Chemistry)เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)โครงร่างอินทรีย์-อนินทรีย์ไคโตซานเจลลาตินโดเนพีซีลไนโตฟูรานโทอีนไนโตฟูแรนโทอีนไนโตรฟูรานโทอีนผลึกร่วมผลิตภัณฑ์ยา (pharmaceutical cocrystals)ผลึกศาสตร์ (Crystallography)ฟิล์มผสมไคโตซาน-เจลลาตินเฟิร์น Microsorumไฟโตเอคดิสเตียรอยด์ระบบการนำส่งยาวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์วัสดุโครงข่ายโลหะ-อินทรีย์วัสดุรูพรุนระดับนาโนวัสดุศาสตร์ (Material Science)วิศวกรรมผลึกสมบัติกายภาพ (physical propertiesสมบัติเคมีกายภาพ (physicochemical properties)สารเคอร์คูมินสารประกอบไคโตซาน-เจลลาตินสารโภชนะเภสัชสารเรสเวอราทรอล

  Interest

  เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry), ผลึกศาสตร์ (Crystallography), เคมีของแข็ง (Solid State Chemistry), วัสดุศาสตร์ (Material Science)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 302/319 ชั้น 3 อาคาร SC14
   • ห้อง SC5-105, SC5-206 ชั้น 1 และ 2 อาคาร5

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Local crystal chemistry, structured diffuse scattering and the dielectric properties of (Bi1-xYx)2(MIIINbV)O7 (M=Fe3+, In3+) Bi-pyrochloresSomphon W., Ting V., Liu Y., Withers R., Zhou Q., Kennedy B.2006Journal of Solid State Chemistry
  179(8),pp. 2495-2505
  31
  2Crystal growth and physical characterization of picolinic acid cocrystallized with dicarboxylic acidsSomphon W., Haller K.2013Journal of Crystal Growth
  362(1),pp. 252-258
  19
  3Novel cogrinding of donepezil with neurotransmitters and coumarins: Characterization, physical properties and in vitro drug release studySomphon W., Prasertsab A., Jarussophon N.2019Materials Today: Proceedings
  17,pp. 1887-1897
  5
  4Evidence of a lead metathesis product from calcium hydroxyapatite dissolution in lead nitrate solutionSaisa-Ard O., Somphon W., Dungkaew W., Haller K.J.2014Advances in Materials Science and Engineering
  2014
  3
  5Theophylline cocrystallized with salicylic acid and picolinic acid: Preparation and physical propertiesWeenawan S., Khumponkrung S., Haller K.J.2013Advanced Materials Research
  699,pp. 682-688
  2
  6Characterization of donepezil prepared by cogrinding with salicylic acid and p-aminobenzoic acidSomphon W., Makatan S.2019ScienceAsia
  45(1),pp. 28-35
  1
  7X-ray absorption spectroscopy study of Bai-xSr xTiO3 (x = 0.0-0.2) at the Ti-K and Ba-LIII edgesSomphon W., Srilomsak S.2008Advanced Materials Research
  55-57,pp. 157-160
  1
  8Packing and polytypism in 1,10-phenanthrolin-1-ium (2-carboxyethyl)(2- carboxylatoethyl)dichloro-stannate(IV)Somphon W., Haller K., Rae A., Ng S.2006Acta Crystallographica Section B: Structural Science
  62(2),pp. 255-261
  1
  9Preparation and characterization of chitosan-gelatin films with Na2SO4 cross-linked for controlled-release of nitrofurantoinSomphon W., Samnaree S.2017Key Engineering Materials
  757 KEM,pp. 78-82
  1
  10Packing and polytypism in 1,10-phenanthrolin-1-ium (2-carboxyethyl)(2- carboxylatoethyl)dichloro-stannate(IV)Somphon W., Haller K., Rae A., Ng S.2006Electrochemical and Solid-State Letters
  9(5),pp. 255-261
  0
  11Characterization of donepezil prepared by cogrinding with salicylic acid and p-aminobenzoic acidSomphon W., Makatan S.2018ScienceAsia
  44(6),pp. 28-35
  0
  12ZIF-8, chitosan and β-cyclodextrin-incorporated ZIF-8 nanohybrid for improving drug deliverySomphon W., Loisruangsin A.2023ScienceAsia
  49(5),pp. 776-785
  0
  13Properties of Dan Kwian, Sukhothai and Ratchaburi pottery clays fired at 700 and 900 °cMeethong N., Pattanasiriwisawa W., Somphon W., Tanthanuch W., Srilomsak S.2014Key Engineering Materials
  608,pp. 47-61
  0