Expertise Cloud

CytotoxicityFatty acidsFingerprintFingerprint developmentFingerprintsFluorescence chemicalsGC-MSNaphthaleneNaphthoquinone derivativesNaphthoquinonesNinhydrinO-carboxymethyl chitosanO-carboxymethyl-N-[(2-hydroxy-3-trimethyl ammonium) propyl] chitosanof phenyl-3-indolyl acetateorganomagnesium.Oxindolespalladium catalyzed cyclizationPalm oilpathogenic bacteriaPenPersonal IdentificationTryptamineVacuum Vaporization TechniqueWasteswater glueX-ray spectroscopyกรดอินโดล-3-อะซิติก (ไอเอเอ)กระชายแดงกระชายพรานกระดาษความร้อนกระบวนการกัดกร่อนทางเคมีกระสุนทางเลือกกระสุนปืนกระสุนส่องวิถีการจับก้อนด้วยไฟฟ้าการซ้อนทับของเส้นหมึกการตรวจทางเคมีการต้านเชื้อแบคทีเรียการต้านเชื้อราการแปรรูปวัตถุดิบการเร่งการเจริญเติบโตของพืชการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เหลววิกฤตยิ่งยวดการสกัดสารสำคัญการสังเคราะห์การสังเคราะห์กลิ่นของอาหารการสังเคราะห์อนุพันธุ์กาวลาเท็กซ์ของไหลวิกฤตยวดยิ่งขั้วโฟโตอาโนดข้าว (Rice)ข้าวสาลีใบอ่อนข้าวหอมนิลข้าวหอมมะลิเขม่าดินปืนเขม่าปืนคราบโลหิตเคมี ชีวะ กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์ (คชรน)เครื่อง Docucenter expert (PIA 6000)เครื่องระเหยน้ำเครื่องอัดดินปืนเครื่องอินดักทีฟลี คับเปิล พลาสมา-แมสส์สเปกโตรเมทรีเจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica)ชวนชมชั้นขนส่งโฮลชื่อโครงการ : การสกัดแทนนินจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมปาล์มโดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้า (Extraction of Tanin from Waste Water of Palm Industrial by Electrocoagulation to be used as Antioxidant for Natural Rubber) รหัสโครงการ: RDG4850071 หัวหน้าโครงการ: วีรชัย พุทธวงศ์ วัตถุประสงค์ของโครงการ วันเริ่มต้นโครงการ: 1 ก.ย. 2548 วันสิ้นสุดโครงการ: - สถานะของโครงการ: ดำเนินการอยู่ เชื้อจุลชีพเชื้อแบคทีเรียเชื้อราซิงก์ออกไซด์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอโรปสไกต์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงฐานข้อมูลรหัสดีเอ็นเอต้านมะเร็งเทคนิคการจับก้อนด้วยไฟฟ้าเทคนิคอินดักทีฟลีคับเปิลพลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรีเทคโนโลยีนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยนิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่านินไฮดรินบราสสิโนสเตอรอยด์ (BS)บลูสตารประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ปลอกกระสุนปลอกกระสุนปืนปากกาผลิตภัณฑ์อาหารและเภสัชแผนภูมิต้นไม้เชิงวงศ์วานวิวัฒนาการพญายอพลประจำรถถังลายนิ้วมือลายมือชื่อลีลาวดีลูมินอลวัตถุพยานวิทยาศาสตร์ส้มโอหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะหน้ากากป้องกันสารพิษ

Interest


Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 65 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 44 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


แสดงความคิดเห็น

(0)