Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  Expertise Cloud

  CytotoxicityDiels-Alder/retro-Diels-AlderDienoneDimerizationDurianElectrocoagulation of palm oil mill effluentElemental distributionenergy valuesFacial ApproximationFacial reconstructionFatty acidsFingerprintFingerprint developmentFingerprintsFluorescence chemicalsFluorescent chemicalFood InnovationFood-borneForensic scienceFrankfurt Horizontal PlaneFrontal SinusFuransGC-MSNaphthaleneNaphthoquinone derivativesNaphthoquinonesNinhydrinN-substituted TH?CsNutritionalO-carboxymethyl chitosanO-carboxymethyl-N-[(2-hydroxy-3-trimethyl ammonium) propyl] chitosanof phenyl-3-indolyl acetateorganomagnesium.Oxindolespalladium catalyzed cyclizationPalm oilpathogenic bacteriaPenPersonal IdentificationtryptamineVacuum Vaporization TechniqueWasteswater glueX-ray spectroscopyกรดอินโดล-3-อะซิติก (ไอเอเอ)กระชายแดงกระชายพรานกระดาษความร้อนกระบวนการกัดกร่อนทางเคมีกระสุนทางเลือกกระสุนปืนกระสุนส่องวิถีการจับก้อนด้วยไฟฟ้าการซ้อนทับของเส้นหมึกการตรวจทางเคมีการต้านเชื้อแบคทีเรียการต้านเชื้อราการปรับปรุงพันธุ์แบบแม่นยำการแปรรูปวัตถุดิบการเร่งการเจริญเติบโตของพืชการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เหลววิกฤตยิ่งยวดการสกัดสารสำคัญการสังเคราะห์การสังเคราะห์กลิ่นของอาหารการสังเคราะห์อนุพันธุ์เขม่าดินปืนคราบโลหิตความต้านทาน โรค-แมลง-สิ่งแวดล้อมจำกัดเคมี ชีวะ กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์ (คชรน)เครื่อง Docucenter expert (PIA 6000)เครื่องระเหยน้ำเครื่องอัดดินปืนเครื่องอินดักทีฟลี คับเปิล พลาสมา-แมสส์สเปกโตรเมทรีเจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica)ชวนชมชั้นขนส่งโฮลชื่อโครงการ : การสกัดแทนนินจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมปาล์มโดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้า (Extraction of Tanin from Waste Water of Palm Industrial by Electrocoagulation to be used as Antioxidant for Natural Rubber) รหัสโครงการ: RDG4850071 หัวหน้าโครงการ: วีรชัย พุทธวงศ์ วัตถุประสงค์ของโครงการ วันเริ่มต้นโครงการ: 1 ก.ย. 2548 วันสิ้นสุดโครงการ: - สถานะของโครงการ: ดำเนินการอยู่ เชื้อจุลชีพเชื้อแบคทีเรียเชื้อราซิงก์ออกไซด์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอโรปสไกต์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ฐานข้อมูลรหัสดีเอ็นเอต้านมะเร็งเทคนิคการจับก้อนด้วยไฟฟ้าเทคนิคอินดักทีฟลีคับเปิลพลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรีเทคโนโลยีนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยพลประจำรถถังลายนิ้วมือลูมินอลส้มโอสมาร์ทโฟน เมทแอมแฟตามีนสะค้านสะค้านแดงสังกะสีออนไซต์หน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ

  Interest


  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารดีเอ็นเอและจีโนมิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 66 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 44 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก