การพัฒนาการห่อหุ้มและนำส่งสารเคอร์คูมินร่วมกับเรสเวอราทรอลโดยใช้วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์และการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารเคอร์คูมิน/สารเรสเวอราทรอลและตัวนำส่งยาด้วยแบบจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลเพื่อการประยุกต์ใช้การต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็ง