Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2534
  • M.S.(Veterinary Epidemiology and Economics), Utrecht University , เนเธอร์แลนด์, 2541
  • Ph.D.(Large Animal Medicine ), Utrecht University , เนเธอร์แลนด์, 2542

  Expertise Cloud

  AGIDanimalsAvian influenzaBackyard chickensbeneficial microorganismBenzoic acidBetaŸ-hydroxybutyratebeta-hydroxybutyrateBioflavanoidblood biochemistryBlood chemistryBoarbovine leukemia virusbovine leukosisbovine mastitisbrucellosiscaprine arthritis encephalitis virusCaptive felidsCardiac markercardiovascular emergencycattlecELISAcell culturecell differentiationcell isolationcentella asiaticaCentral part of ThailandChainatchickenschitooligosaccharideclaw lesionColostral qualityColostrumCoxiella burnetiiDairy cowDAIRY COWSefficacyELISAepidemiologyfatty liverFoot and mouth diseasegoatgoat milkGoatsgrowth performancehorsesintestinal morphologyivermectinlactating cowslamenessLipid oxidationMeat goatMeat rabbitmilkmilk productionNegative energy balanceNepalParticipatory approachpolymerase chain reactionprevalenceProduction networkpropylene glycolproteinprotein digestibilityQ feverrabbitrabiesReproductionRisk assessmentS. aureusSerum proteinsmall-holder farmSocial Network AnalysissodiumstrongylesTropical conditionsVietnamกระต่ายเนื้อการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมเครือข่ายการผลิตโคนมน้ำนมดิบแบคทีเรียประสิทธิภาพประสิทธิภาพของยาปัจจัยเสี่ยงพยาธิสตรองกัยลัสแพะฟาร์มโคนมม้ายาถ่ายพยาธิระบาดวิทยารูปแบบของยาโรค PRRSโรคไข้หวัดนกโรคปากเท้าเปื่อยวัคซีนสัตว์ (สุกร)สิ่งปลอมปนไอเวอร์เมคติน

  Interest

  โรคความผิดปกติทางเมตาโบลิซึ่มในโคนม, ชีวเคมีคลินิกในสัตว์

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
  • ส.ค. 2559 - ก.ค. 2563 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.ค. 2552 - ก.ค. 2556 รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • มิ.ย. 2550 - ก.ค. 2552 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ธ.ค. 2546 - มิ.ย. 2550 รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.ย. 2546 - ธ.ค. 2546 รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษา
   • หน่วยโคนม สัตว์ทดลอง กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 125 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 79 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 46 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 27 เรื่อง (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Relationship between overfeeding and overconditioning in the dry period and the problems of high producing dairy cows during the postparturient periodRukkwamsuk T., Wensing T., Kruip T.1999Veterinary Quarterly
  21(3),pp. 71-77
  154
  2Interrelation of fatty acid composition in adipose tissue, serum, and liver of dairy cows during the development of fatty liver postpartumRukkwamsuk T., Geelen M., Kruip T., Wensing T.2000Journal of Dairy Science
  83(1),pp. 52-59
  143
  3Effect of Overfeeding during the Dry Period on Regulation of Adipose Tissue Metabolism in Dairy Cows during the Periparturient PeriodRukkwamsuk T., Wensing T., Geelen M.1998Journal of Dairy Science
  81(11),pp. 2904-2911
  113
  4Effect of fatty liver on hepatic gluconeogenesis in periparturient dairy cowsRukkwamsuk T., Wensing T., Geelen M.1999Journal of Dairy Science
  82(3),pp. 500-505
  67
  5Hepatic fatty acid composition in periparturient dairy cows with fatty liver induced by intake of a high energy diet in the dry periodRukkwamsuk T., Kruip T.A.M., Meijer G.A.L., Wensing T.1999Journal of Dairy Science
  82(2),pp. 280-287
  56
  6Relationship between triacylglycerol concentration in the liver and first ovulation in postpartum dairy cowsRukkwamsuk T., Wensing T., Kruip T.1999Theriogenology
  51(6),pp. 1133-1142
  51
  7Effect of overfeeding during the dry period on the rate of esterification in adipose tissue of dairy cows during the periparturient periodRukkwamsuk T., Wensing T., Geelen M.1999Journal of Dairy Science
  82(6),pp. 1164-1169
  49
  8Effect of propylene glycol on fatty liver development and hepatic fructose 1,6 bisphosphatase activity in periparturient dairy cowsRukkwamsuk T., Rungruang S., Choothesa A., Wensing T.2005Livestock Production Science
  95(1-2),pp. 95-102
  28
  9Seroprevalence of Toxoplasma gondii in captive felids in ThailandThiangtum K., Nimsuphun B., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Tunwattana W., Tongthainan D., Jittapalapong S., Rukkwamsuk T., Maruyama S.2006Veterinary Parasitology
  136(3-4),pp. 351-355
  23
  10Social network analysis used to assess the relationship between the spread of avian influenza and movement patterns of backyard chickens in Ratchaburi, ThailandPoolkhet C., Chairatanayuth P., Thongratsakul S., Kasemsuwan S., Rukkwamsuk T.2013Research in Veterinary Science
  95(1),pp. 82-86
  19
  11Effects of Feed in the Dry Period on Fertility of Dairy Cows Post PartumKruip T.A.M., Meijer G.A.L., Rukkwamsuk T., Wensing T.1998Reproduction in Domestic Animals
  33(3-4),pp. 165-168
  18
  12Social network analysis for assessment of Avian influenza spread and trading patterns of backyard chickens in Nakhon Pathom, Suphan Buri and Ratchaburi, ThailandPoolkhet C., Poolkhet C., Chairatanayuth P., Thongratsakul S., Yatbantoong N., Kasemsuwan S., Damchoey D., Rukkwamsuk T.2013Zoonoses and Public Health
  60(6),pp. 448-455
  16
  13Effect of an exogenous emulsifier on growth performance in weanling pigsUdomprasert P., Rukkwamsuk T.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(3),pp. 652-656
  13
  14Application of discrete choice experiment to assess farmers’ willingness to report swine diseases in the Red River Delta region, VietnamPham H.T.T., Peyre M., Trinh T.Q., Nguyen O.C., Vu T.D., Rukkwamsuk T., Antoine-Moussiaux N.2017Preventive Veterinary Medicine
  138,pp. 28-36
  13
  15Financial Impacts of Priority Swine Diseases to Pig Farmers in Red River and Mekong River Delta, VietnamPham H.T.T., Pham H.T.T., Pham H.T.T., Antoine-Moussiaux N., Grosbois V., Moula N., Truong B.D., Phan T.D., Vu T.D., Trinh T.Q., Vu C.C., Rukkwamsuk T., Peyre M.2017Transboundary and Emerging Diseases
  64(4),pp. 1168-1177
  12
  16A field study on negative energy balance in periparturient dairy cows kept in small-holder farms: Effect on milk production and reproductionRukkwamsuk T.2010African Journal of Agricultural Research
  5(23),pp. 3157-3163
  11
  17Diagnosis of Caprine Arthritis Encephalitis Virus infection in dairy goats by ELISA, PCR and Viral CulturePanneum S., Panneum S., Panneum S., Rukkwamsuk T., Rukkwamsuk T., Rukkwamsuk T.2017Polish Journal of Veterinary Sciences
  20(2),pp. 347-353
  10
  18Negative energy balance in periparturient dairy cows raised in small-holder farms in Kamphaengsaen District, Nakhon Pathom ProvinceRukkwamsuk T., Nitipong H., Bumkhuntod W., Rohitakanee P., Sukcharoen R.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(4),pp. 1000-1004
  8
  19Evolution of antigenic and genetic characteristics of foot-and-mouth disease virus serotype A circulating in Thailand, 2007–2019Seeyo K.B., Nishi T., Kawaguchi R., Ungvanijban S., Udon R., Fukai K., Yamakawa M., Rukkwamsuk T.2020Virus Research
  290
  6
  20An attempt to define the sodium requirement of lactating dairy cows in a tropical environmentThiangtum W., Thiangtum W., Yawongsa A., Yawongsa A., Schonewille J., Rukkwamsuk T., Yuangklang C., Verstegen M., Hendriks W., Hendriks W.2011Journal of the Science of Food and Agriculture
  91(13),pp. 2333-2337
  5
  21Effect of oral administration of propylene glycol during periparturient period on blood biochemical parameters and liver triacylglycerol accumulation in postparturient dairy cowsRukkwamsuk T., Panneum S.2010African Journal of Agricultural Research
  5(23),pp. 3239-3245
  5
  22Changes of lactic and benzoic acid concentrations in milk during post-collection periodRukkwamsuk T., Bumrungkit Z., Thitichayaphong N.2012Journal of Animal and Veterinary Advances
  11(7),pp. 968-970
  4
  23Dietary supplementation of condensed tannin decreased lipid peroxidation in muscle of nile tilapias (Oreochromis niloticus)Thitichayaphong N., Thitichayaphong N., Rukkwamsuk T., Rukkwamsuk T.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(4),pp. 649-654
  4
  24Performance of periparturient dairy cows fed either by alfalfa hay or peanut hay in total mixed ration: A field trial in ThailandRukkwamsuk T., Rungruang S., Choothesa A., Wensing T.2010African Journal of Agricultural Research
  5(12),pp. 1430-1438
  3
  25Seroprevalence of bovine leukemia virus (BLV) infection in pregnant replacement dairy heifers in Saraburi province, ThailandRukkwamsuk T., Rungruang S.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(2),pp. 278-281
  3
  26Influence of colostral quality on serum proteins in dairy calves raised in smallholder farms in ThailandKananub S., Rukkwamsuk T., Arunvipas P.2013Tropical Animal Health and Production
  45(8),pp. 1687-1690
  3
  27The relationship between lameness and reproductive performance in dairy cows raised in small holder farms, ThailandRatanapob N., Thiangtum W., Rukkwamsuk T., Srisomrun S., Panneum S., Arunvipas P.2020Songklanakarin Journal of Science and Technology
  42(4),pp. 766-770
  2
  28Patterns of blood biochemical parameters of peripartum dairy cows raised in either smallholder or semi-commercial dairy farms in ThailandTriwutanon S., Rukkwamsuk T.2021Veterinary World
  14(3),pp. 649-655
  2
  29Risk factors associated with acute hepatopancreatic necrosis disease at shrimp farm level in Bac Lieu Province, VietnamNguyen H.T., Van T.N., Ngoc T.T., Boonyawiwat V., Rukkwamsuk T., Yawongsa A.2021Veterinary World
  14(4),pp. 1050-1058
  2
  30Relationship between the sodium nitroprusside test for ketone bodies in urine and serum β-hydroxybutyrate concentrations in dairy cowsRukkwamsuk T., Suksiri J., Chutiyanawat N., Kaewsakhorn N., Rungruang S.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(3),pp. 457-462
  2
  31Comparison of two protocols for propylene glycol administration in periparturient dairy cows: Effects on blood metabolites, milk production and reproductionRukkwamsuk T., Seubsai A.2010Journal of Animal and Veterinary Advances
  9(23),pp. 2990-2995
  2
  32Blood and semen selenium concentrations and semen quality in boars fed diets supplemented with organic or inorganic seleniumchalam K., chalam K., Rukkwamsuk T., Chomchai S.2012Journal of Animal and Veterinary Advances
  11(5),pp. 603-608
  2
  33Culture and identification of goat synovial membrane cells for caprine arthritis encephalitis virus diagnosisRatanapob N., Rukkwamsuk T.2012Journal of Animal and Veterinary Advances
  11(11),pp. 1827-1830
  1
  34Cocultivation of caprine arthritis encephalitis virus-infected macrophages with primary goat synovial cellsPanneum S., Panneum S., Panneum S., Chumsing W., Rukkwamsuk T., Rukkwamsuk T., Rukkwamsuk T.2017Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
  41(2),pp. 153-160
  1
  35Clinical-biochemical observations in periparturient dairy cows with experimentally induced fatty liverRukkwamsuk T., Wensing T., Breukink H.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 717-723
  1
  36Effect of dietary protein levels on rumen metabolism and milk yield in mid-lactating cows under hot and humid conditionsThiangtum W., Thiangtum W., Schonewille J., Yawongsa A., Rukkwamsuk T., Kanjanapruthipong J., Verstegen M., Hendriks W.2014Journal of Animal and Veterinary Advances
  13(1),pp. 9-14
  1
  37Knowledge, attitude, and practice about rabies prevention and control: A community survey in NepalPal P., Pal P., Yawongsa A., Bhusal T.N., Bashyal R., Rukkwamsuk T.2021Veterinary World
  14(4),pp. 923-942
  1
  38Changes of Body Condition Scores, Serum Biochemistry and Liver Triacylglycerol in Periparturient Holstein Friesian Dairy Cows Raised in a Small-Holder FarmTriwutanon S., Rukkwamsuk T.2021World's Veterinary Journal
  11(1),pp. 23-28
  1
  39A Retrospective Study on Dog Bite Associated Rabies in Human and the Use of Post-Exposure Prophylaxis in Nepal During 2008 to 2017Pal P., Shimoda H., Bashyal R., Yawongsa A., Rukkwamsuk T.2021World's Veterinary Journal
  11(2),pp. 181-186
  0
  40Seroprevalence of small ruminant lentivirus infection in goats in ThailandMongkonwattanaporn T., Lertwatcharasarakul P., Intaravichai P., Rukkwamsuk T.2021Polish journal of veterinary sciences
  24(2),pp. 313-317
  0
  41Factors associated with negative energy balance in periparturient dairy cows raised under tropical climate of Thailand—A mini-reviewTriwutanon S., Rukkwamsuk T.2021Journal of Advanced Veterinary and Animal Research
  8(3),pp. 378-387
  0
  42Animal rabies epidemiology in Nepal from 2005 to 2017Pal P., Yawongsa A., Bhatta R., Shimoda H., Rukkwamsuk T.2021International Journal of One Health
  7(2),pp. 190-195
  0
  43Effects of body condition at far-off dry period on blood biochemistry, liver triacylglycerol and muscular monocarboxylate transporter-1 mRNA expression in tropical Holstein dairy cows during peripartum periodTriwutanon S., Rukkwamsuk T.2021Animal Science Journal
  92(1)
  0
  44Effects of senktide on kisspeptin/neurokinin B/dynorphin peptide mRNA expression and luteinizing hormone secretion in fasted female goats: A pilot studyIntaravichai P., Sajapitak S., Krasaesub S., Mongkonwattanaporn T., Rukkwamsuk T.2021Thai Journal of Veterinary Medicine
  51(4),pp. 759-766
  0
  45An economic analysis of high milk somatic cell counts in dairy cattle in Chiang Mai, ThailandDejyong T., Dejyong T., Chanachai K., Immak N., Prarakamawongsa T., Rukkwamsuk T., Tago Pacheco D., Phimpraphai W.2022Frontiers in Veterinary Science
  9
  0
  46Cloning and expression of HA gene from a highly pathogenic avian influenza isolate (H5N1) in ThailandWitoonsatian K., Rukkwamsuk T., Songserm T., Sirinarumitr T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(3),pp. 502-513
  0
  47Performance of periparturient dairy cows fed alfalfa hay in total mixed ration: A field trial in ThailandRukkwamsuk T., Rungruang S., Choothesa A., Wensing T.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 11-18
  0
  48Fatty acid profile of ruminal fluid, plasma and milk fat of dairy cows fed soybean and sunflower oil-rich diets, without effects on milk productionThanasak J., Jittakhot S., Kosulwat S., Rukkwamsuk T.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(5),pp. 837-849
  0
  49Direct DNA extraction to detect Mycobacterium bovis from the lungs of buffaloes positive to intradermal tuberculin testingYatbantoong N., Yatbantoong N., Pattanakulanan S., Lertwatcharasarakul P., Rukkwamsuk T., Rukkwamsuk T.2019Agriculture and Natural Resources
  53(1),pp. 49-52
  0
  50Characterisation of 5’ upstream and coding sequences of myostatin gene (MSTN) in thai swamp buffalo (bubalus bubalis)Taweechue K., Taweechue K., Lertwatcharasarakul P., Limjindaporn T., Tumwasorn S., Rukkwamsuk T.2016Maejo International Journal of Science and Technology
  10(2),pp. 154-165
  0
  51Response of saliva Na/K ratio to changing Na supply of lactating cows under tropical conditionsThiangtum W., Schonewille J., Schonewille J., Verstegen M., Arsawakulsudhi S., Rukkwamsuk T., Hendriks W., Hendriks W.2017Journal of the Science of Food and Agriculture
  97(8),pp. 2480-2486
  0