Person Image

  Education

  • Ph.D.(Internal Medicine ), University of Minnesota , U.S.A.
  • ส.ม. , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Caninecanine blood groupcatdogsforce plategait analysisGreen Lipped MusselH5N1Influenza A virusJointNS1NSAIDsomega-3OsteoarthritisPCSO-524Porcine reproductive and respiratory syndromeReverse genetics vaccinerisk assessmentvaccinevirus replicationVisual Evole Potentialweight controlการควบคุมและป้องกันการวินิจฉัยการวินิจฉัยและป้องกันโรคการสำรวจเขตกันชนเขตปลอดโรคไข้หวัดนกความเจ็บปวดความไวรับเคมีโลหิตชีวภัณฑ์ชีวสถิติ ชุดตรวจแบบรวดเร็วเชื้อ staphylococci ที่ดื้อต่อยา meticillinเชื้อ staphylococi ที่ดื้อต่อยา methicilเชื้อราเชื้อสาเหตุโรคพืชตาน้ำนมดิบน้ำมันหอมระเหยนิ่วในทางเดินปัสสาวะประชากรสัตว์ปีกประสิทธิภาพของยาป้องกันโรคติดเชื้อปากและเท้าเปื่อยโปรตีน Cพยาธิสตรองกัยลัสพันธุกรรมของไวรัสฟีเบนเทลเฟนเบนดาโซลโภชนศาสตร์โภชนศาสตร์สัตว์โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยง ม้าแมวโมเดลโมโนโคลนัลแอนติบอดีโมโนโคลนัลแอยติบอดี้ยาต้านจุลชีพที่ใช้เฉพาะที่ยาถ่ายพยาธิระบบคอมพาร์ทเมนต์ระบบประเมินระบบภูมิสารสนเทศระบาดระบาดวิทยาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ ระบาดวิทยาโมเลกุลรีเวร์สเจนนิติกรูปแบบของยาโรคไข้สามวันโรคไตโรคปากและเท้าเปื่อยโรคพืชโรคลิ้นหัวใจเสื่อมฤทธิ์ในการต้านจุลชีพโลหิตวิทยาวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคไช้หวัดนกวิทยาโมเลกุลวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยสมองฝ่อลีบ ภาวะความจ าเสื่อม สุนัข สุนัขปอมเมอเรเนียน visual evoked potential สัณฐานวิทยาสัตว์ปีกสารต้านจุลชีพที่ใช้เฉพาะที่สารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งปลอมปนสุนัขสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วหมู่เลือดสุนัขห้องปฏิบัติการกลางอนุกรมวิธานออกซิเบนดาโซลอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยงแอนตี้ธรอมบิน IIIไอเวอร์เมคติน

  Interest

  อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง, ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ , ชีวสถิติ , โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยง , อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก , ระบาดวิทยา , ชีวสถิติ


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)