Search Result of "extender"

About 54 results
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบสารละลายเจือจางน้ำเชื้อสูตรไข่แดงทริสจากไข่แดงของไข่สัตว์ปีกต่างชนิดในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคกำแพงแสน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายสมพร ปุ่นโก๋

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of pre-freeze semen quality, extender and cryoprotectant on the post-thaw quality of Asian elephant (Elephas maximus indicus) semen

ผู้แต่ง:ImgDr.Nikorn Thongthip, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Evaluation of post-thaw Asian elephant (Elephas maximus) spermatozoa using flow cytometry: the effects of extender and cryoprotectant

ผู้แต่ง:ImgMr.Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat (Damyang),

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Extender and Storage Time on Motility and Ultrastructure of Cooled-Preserved Boar Spermatozoa)

ผู้เขียน:ImgDuangjai Boonkusol, ImgKulnasan Saikhun, ImgPoonsuk Ratanaphumma

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Artificial insemination (AI) using fresh diluted semen is used worldwide in the porcine industry. Viability of spermatozoa in diluted semen depends on several factors, such as the interaction with the type of extender and storage duration. The aim of this study was to evaluate the effects of extenders and storage time on the motility and ultrastructure of cooled-preserved boar spermatozoa. Semen samples were collected, diluted in BTS, Merck III or Androhep and stored at 15?C for 0, 1, 3, 5 and 7 d. The samples were warmed (37?C) and spermatozoa were evaluated for motility using light microscopy and ultrastructure using scanning (SEM) and transmission (TEM) electron microscopy. The results showed that motility did not differ significantly (P>0.05) among extenders at days 0 to 3, while Androhep showed a significantly (P<0.05) higher percentage of motility than BTS and Merck III from days 5 to 7. At day 7 of semen storage, plasma and acrosomal membrane damage were observed, as revealed by SEM and TEM. These findings suggest that the type of semen extender and cooled-preserved time affected motility and caused structural damage to boar spermatozoa, especially in the plasma and acrosomal membrane.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 4, Jul 10 - Aug 10, Page 582 - 589 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Extender, Cryoprotectant and Freezing Protocols on Post-thaw Sperm Motility, Morphology and Viability of Three-yellow Cocks (Gallus domesticus) Spermatozoa)

ผู้เขียน:Imgวีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, ImgSuchart Sa-nguanphan, Imgดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Semen samples collected from 10 three-yellow cocks (Gallus domesticus) were pooled and treated to determine the effect of extender and cryoprotectant (experiment 1) and the effect of freezing protocol and cryoprotectant (experiment 2) on frozen/thawed semen quality. In the first experiment, semen samples were diluted 1:1 (v:v) with two different semen extenders, Beltsville poultry semen extender (BPSE) or modified Tyrode’s medium (TALP) and cryopreserved with either 6% dimethyl acetamide (DMA) or 8% dimethyl sulfoxide (DMSO). The best result (p<0.05) was obtained for TALP extender + 8% DMSO, with values of 57.32% for viability, 56.57% for normal morphology and 48.50% for motility. In experiment 2, two different freezing protocols (one-step and two-step) were evaluated. The results showed that there was no difference in post-thaw motility and viability of the spermatozoa (sperm) when either the one-step or the two-step protocol was applied with 8% DMSO. In contrast, the sperm motility and viability with the one-step protocol were better (p<0.05) than those with the two- step protocol when 6% DMA was used. This study indicated that from in vitro analysis, TALP with 8% DMSO was the preferred freezing solution for three-yellow cock sperm and this could be carried out using a one-step freezing protocol.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 2, Apr 09 - Jun 09, Page 269 - 279 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรค์ (นิวเคลียร์ -COS) ในสารละลายน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุกร

ผู้เขียน:Imgกษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของยาปฏิชีวนะบางชนิดในสารละลายน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกร

ผู้เขียน:Imgพัชมณ ใจฟัง

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการปั่นเหวี่ยงและชนิดน้ำตาลในสารเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพของตัวอสุจิในน้ำเชื้อแพะแช่แข็ง

ผู้เขียน:Imgภูเบศวร์ เศรษฐสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Thai J Vet Med

หัวเรื่อง:ผลของสารละลายน้ำเชื้อต่อการเคลื่อนที่และรูปแบบการเคลื่อนที่ของน้ำเชื้อละมั่ง(Cervus eldii) แช่แข็งหลังการอุ่นละลาย

Img

การประชุมวิชาการ

Extenders Used for Preservations of Asian Elephant (Elephas maximus) Semen: Review

ผู้แต่ง:ImgDaraka Tongthainan, ImgDr.Nikorn Thongthip, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

123