Search Result of "sperm"

About 137 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผสมเทียมแม่สุกรโดยการลดความเข้มข้นอสุจิต่อโด๊ส (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การแสดงออกของ glucose transporter -2, -3 และ -5 (GLUT-2, -3 และ -5) ที่ผิวของตัวอสุจิในน้ำเชื้อช้างเอเชีย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), Imgนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, Imgนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทุนส่วนตีว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
1234567