Person Image

  Education

  • สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  การจัดการด้านมาตรฐาน สุขลักษณะการจัดการอาหาร: RabiesAntimicrobial resistancesBenzalkonium Chloridebulk tank milk urea nitrogenCalvescanineCatClinical mastitisColostral qualityColostrumcolostrumscomplete feedscompound feedscontaminationcox proportional hazarddairy calvesdairy cowdairy cowsdairy farmsdiameterDisinfectantDogdrug sensitivityEducationEnvironmentenzyme-linked immunosorbent assayfactorsfarm levelfirst service conceptionfood contaminationfoodborne bacteriafoodborne pathogenFormalinFormalin-free fixativeformulafreeze-dried product frozen productGas Chromatograph-Mass Spectrometer/Mass Spectrometer (GC-MS/MS)hazard of conceptionHealthheat and humid areaHistopathological morphologyImmunoglobulin GKAP surveyListeria spp.meat typesmilkmilk treatmentmilk urea nitrogenMobile applicationMorphologyMulti-sectormycotoxinnon-nutritional factorOne HealthParticipatory approach PerceptionPseudomonas spp.raw pet foodreproductive performanceSafeSerum proteinsmallholder farmsmallholder farm.TestisTracheaUrineWoundZebrafishการกำจัดการปนเปื้อนการดื้อยาต้านจุลชีพการตกค้างการต้านทานสารฆ่าเชื้อการปนเปื้อนการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคควอเทอร์นารี แอมโมเนียม คลอไรด์โคนมโคนม ปัญหากีบและขาเจ็บ ความชุก ปัจจัยเสี่ยงชีวสถิติทางสัตวแพทย์เชื้อลิสทีเรียต้นทุนน้ำนมดิบน้ำนมดิบถังรวมบาดแผลปลาม้าลายปัสสาวะผู้ผลิตรายย่อยแมวยาต้านจุลชีพยีน qacยูเรียในน้ำนม ระบบสืบพันธุ์โยเกิร์ต การตกค้างของยาปฏิชีวนะ น้ำนมโคสุนัข

  Interest

  ชีวสถิติทางสัตวแพทย์, สุขลักษณะการจัดการอาหาร, การจัดการด้านมาตรฐาน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
   • ห้อง 6218 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฎิบัติการ
   • ห้องชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน ชั้น 2 อาคารห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
   • ห้องห้อง6216 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of colostral quality on serum proteins in dairy calves raised in smallholder farms in ThailandKananub S., Rukkwamsuk T., Arunvipas P.2013Tropical Animal Health and Production
  45(8),pp. 1687-1690
  5
  2Contamination factors associated with surviving bacteria in Thai commercial raw pet foodsKananub S., Pinniam N., Phothitheerabut S., Krajanglikit P.2020Veterinary World
  13(9),pp. 1988-1991
  5
  3Association between milk urea nitrogen and first service conception in smallholder dairy farms under heat and humidity stressKananub S., VanLeeuwen J., Arunvipas P.2018Veterinary World
  11(11),pp. 1604-1608
  5
  4Evaluation of influence of milk urea nitrogen on reproductive performance in smallholder dairy farmsKananub S., Pechkerd P., VanLeeuwen J., Stryhn H., Arunvipas P.2020Australian Veterinary Journal
  98(8),pp. 375-379
  4
  5Exploring factors associated with bulk tank milk urea nitrogen in Central ThailandKananub S., Jawjaroensri W., VanLeeuwen J., Stryhn H., Arunvipas P.2018Veterinary World
  11(5),pp. 642-648
  4
  6Mycotoxin profiles of animal feeds in the central part of Thailand: 2015-2020Kananub S., Jala P., Laopiem S., Boonsoongnern A., Sanguankiat A.2021Veterinary World
  14(3),pp. 739-743
  4
  7Listeria Contamination in Milk-Processing Chain and Proficiency in Listeria monocytogenes Decontamination of Small-Scale Milk RetailersKananub S., Lertsakkongkul P., Aryatawong P., Horhirunkhajohn W., Pinniam N., Krajanglikit P., Sonthong K., Kasemsuwan S.2024Journal of Food Quality
  2024
  1
  8Reproductive performance under intensive heat stress management on a large dairy farm in central ThailandKananub S., Van Leeuwen J., Arunvipas P.2019Livestock Research for Rural Development
  31(6)
  0