Search Result of "Chainat"

About 61 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณัฐพงษ์ ปานขาว, Imgจารุวรรณ เหรียญปรีชา

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าในจังหวัดชัยนาท (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภูริวัจน์ เดชอุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดลฤทัย เจียรกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Seroprevalence and Risk Factors of Caprine Arthritis Encephalitis Virus Infection of Meat Goats in Chainat Provine)

ผู้เขียน:ImgPattarin Opaschaitat, Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, ImgSukhum Sontiphun, ImgWatcharapong Suddee, ImgKhemmapat Boonyo, Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Seroprevalence and risk factors associated with caprine arthritis encephalitis virus (CAEV) infection of meat goats in Chainat province were studied from January to June 2010, Data collected by questionnaires and serum samples from a total of 61 goat farms were used. Serum samples from 1,333 goats were tested for CAEV antibodies using cELISA. Result revealed a true prevalence of 11.51% Multivariate logistic regression analysis showed that risk factors associated with CAEV infection included herd size (OR = 22.02, p < 0.05), raising time (year) (OR= 1.78, p < 0.05) and a history of mastitis problems (OR:30.23 ; p < 0.05) . However, mastitis might not be a risk factor CAEV infection, CAEV would rather cause udder infection. The present study indicated that goats raised in Chainat province had CAE with a prevalence of greater than 10% , and risk factors were related to farm management. Therefore, screening test for CAE infection should be performed in Chainat province to control and pervent spreading of infection.

Article Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 021, Issue 1, Jan 11 - Apr 11, Page 32 - 41 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Prevalence and Risk Factors of Brucellosis Seropositivity of Meat Goats in Chainat Province)

ผู้เขียน:ImgWatcharapong Suddee, ImgPattarin Opaschaitat, ImgSukhum Sontiphun, ImgKhemmapat Boonyo, Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Prevalence and risk factors of brucellosis seropositivity of meat goats in Chainat were studied during january to June 2010 . Serum samples of 4,150 meat goats from 71 herds were collected and analyzed for antibodies against Brudella infection using modified Rose Bengal test (mRBT) and complement fixation test (CFT) . Data of goat health and farm management were collected by questionnaires. Risk factors for Brucella seropositivity were analyzed using a multivariable logistic regression model. Results showed that a true prevalence of Brucella infection in meat goats was 1.33% . Out of the 71 investigated herds, 10 (14.08%) herds had at least one positive animal.Risk factor associated with Brucella infection at the herd level was that the farm with a history of abortion during the previous year had approximately ten times (OR = 9.70) as high to have at least one goat with seropositive to Brucella infection as the farm without abortion. Although, the individual prevalence was relatively low, herd prevalence was high, indicating that goat farms in Chainat still had at least one goat suffered from Brucella infection. Therefore, a strategy to control spreading of infection between herds should be implemented to eradicate Brucella from Chainat province.

Article Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 021, Issue 1, Jan 11 - Apr 11, Page 42 - 50 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาดีเอ็นเอมาตรฐานจากจีโนมไวรัสใบสีส้มข้าวสายพันธุ์ชัยนาท (Rice Tungro Bacilliform Virus-Chainat Isolate)

ผู้เขียน:Imgสุภารัตน์ ปิ่นสุภา

ประธานกรรมการ:ImgBoonyauath Nathwong

กรรมการวิชาเอก:ImgChetsadaporn Petaksutheepong

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Proceedings of 3rd Thailand INWEPF Symposium

หัวเรื่อง:วอเตอร์ฟุตปริ้นท์ของข้าวในพื้นที่ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรัมต่อโรคบรูเซลโลซีสในแพะเนื้อของจังหวัดชัยนาท

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Prevalence, Risk Factors, and Quantitative Risk Assessment (Introduction Level) of Caprine Arthritis-Encephalitis Virus in Meat Goat at Chainat Province, during October 2009 to October 2010

ผู้เขียน:Imgภัทริน โอภาสชัยทัตต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การจัดทำยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติของตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

Img

งานวิจัย

การตอบสนองต่อสังกะสีของถั่วเขียว 2 สายพันธุ์ที่ปลูกในชุดดินอยุธยา (2019)

หัวหน้าโครงการ:อ.สายชล สุขญาณกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgอ.สายชล สุขญาณกิจ

แหล่งทุน:กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรอยุธยา

ผลลัพธ์:วารสาร (9)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Effect of Site-directed Mutagenesis of the ORF2 and Coat Protein Gene on the Replication of Rice Tungro Bacilliform Virus-Chainat Isolate

ผู้เขียน:Imgดร.พิมพ์ชนก สตภูมินทร์, อาจารย์

ประธานกรรมการ:ImgBoonyauath Nathwong

กรรมการวิชาเอก:ImgChetsadaporn Petaksutheepong

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Characterization and Determination of Ethylene Responsive Sensor Genes in Khao Dok Mali 105 (KDML105) Rice During Rice Tungro Bacilliform Virus (Chainat isolate) (RTBVCN) In

ผู้เขียน:Imgญาดา มุขแจ้ง, Imgปาริชาติ เบิร์นส

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Ethylene receptor family including ethylene responsive sensor 1 (Os-ERS1) and ethylene responsive sensor2 (Os-ERS2) were isolated and characterized. Sequence analysis showed that both sequences of Os-ERS1 and Os-ERS2 genes comparing with japonica variety had 99.4 and 98.2 percent identity, respectively. Southern analysis indicated that only one copy of both Os-ERS1 and Os-ERS2 was found in KDML105 rice genome which located on chromosome 3 and 5, respectively. In order to understand signaling system of ethylene in rice plant during Rice Tungro Bacilliform Virus Chainat isolate (RTBVCN) infection, RTBVCN infectious clone was Agrobacterium infiltrated into the meristem of two week old rice plant. Northern analysis was performed to determine the expression of three ethylene receptors (Os-ERS1, Os-ERS2 and Os-ETR1) and four ethylene responsive factors (Os-ERFG1, Os- ERFG2, Os-ERFG3 and Os-ERFG4). The result revealed that the expression of Os-ERS1 and Os-ETR2 are elevated by RTBVCN inoculation, whereas Os-ERS2 is constitutively expressed. In transcriptional regulation step, the expression level of Os-ERFG1 is strongly induced during RTBVCN infection. Os- ERFG1 has been showed to play a major role in plant-pathogen interaction resulting in plant resistance. The result suggests the possible association of ethylene signaling in response to RTBVCN infection.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 3, Jul 06 - Sep 06, Page 755 - 767 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การสำรวจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งข้าวเปลือก กรณีศึกษา: พื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดชัยนาท

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Farmer Participatory Research in Rice Pest Management : Its Impact on Farmer Decision Making and Arthropod Diversity in Chainat, Thailand.

ผู้เขียน:Imgอารีย์พันธ์ อุปนิสากร

ประธานกรรมการ:Imgนายอวบ สารถ้อย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายณิศ กีร์ติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgรังสิต สุวรรณเขตนิคม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234